Ako You­Tube sen­zá­cia Casey Neis­tat uspel v robení reklám pre ľudí, ktorí ich nezná­šajú

Ľudovít Nastišin / 24. augusta 2015 / Tools a produktivita

Dlho pred tým, ako sa stal zná­mym, bol Casey Neis­tat 16-roč­ným odpad­lí­kom zo školy s tehot­nou pria­teľ­kou a žiad­nymi reál­nymi kari­ér­nymi ašpi­rá­ciami. Dnes má 34 a je You­Tube sen­zá­ciou, ktorá pomáha zno­vu­ob­ja­viť spô­sob, ako by mala vyze­rať reklama na inter­nete.

Nie je typický týpek z reklamky. „I f..king hate ads,“ pove­dal počas pane­lo­vej dis­ku­sie na jed­nom fes­ti­vale v Bro­ok­lyne. „Myš­lienka, že nie­kto príde na môj kanál aby si pozrel moje videá a namiesto toho mu bude vnú­tená nejaká hrozná reklama na auto — To sa mi nepáči.“

Reklamy, ktoré Neis­tat pro­du­kuje vôbec nevy­ze­rajú ako reklamy a práve to je kľú­čom k úspe­chu. Vie, čo značky chcú, no tak­tiež vie, čo chcú anti-reklamné deti milé­nia: skvelý sto­ry­tel­ling, dob­ro­druž­stvo a auten­ti­citu. A jeho model zdá sa fun­guje skvelo.

Keď chcelo naprí­klad NIKE pre­dať viac svo­jich trac­ke­rov akti­vity, Neis­tat zme­nil pro­jekt na video o tom, ako utra­til jeho peniaze na ces­to­va­nie po svete. „Nike ma požia­dalo, aby som uro­bil video o tom, čo zna­mená #make­it­count,“ takto začína to video. „Namiesto toho aby som spra­vil video, ktoré čakali, utra­tilo som celý bud­get na ces­to­va­nie po svete s mojim pria­te­ľom Maxom.“ Video s náz­vom „Make It Count“ je momen­tálne dru­hým naj­po­pu­lár­nej­ším na jeho You­Tube kanály s viac ako 14 mili­ónmi zhliad­nu­tiami.

To aby NIKE zapla­tili za jeho výlet, nebolo Case­yho prvým kro­kom. Musel si vybu­do­vať repu­tá­ciu. „Každý deň dosta­nem asi 50 emai­lov od ľudí s tým, že sa pýtajú: ‘Aj ja chcem ísť na cestu okolo sveta, ako zís­kam spon­zora?‘ Odpo­veď, ktorú chcem napí­sať je asi: ‘F..k you, takto to nefun­guje. Nemár­nite môj čas, zažar­to­val Casey. Aby nejaka spo­loč­nosť pod­po­rila vaše pro­jekty, musíte si najprv vybu­do­vať schop­nosť pri­ťa­ho­vať pohľady. Neza­mie­ňajte si to s nie­čím iným. Neexis­tuje v tom žiadna mágia, ROI je ROI je ROI je ROI…

Jeho prvý break pri­šiel v roku 2003, keď vytvo­ril virálne video o prob­léme Apple s baté­riou. O 5 rokov neskôr to bola auto­bi­o­gra­fická TV séria s náz­vom „The Neis­tat Brot­hers“, ktorú pre­dali HBO za $2 mili­óny. Odvtedy vytvára videá na You­Tube o svo­jich dob­ro­druž­stvách a zážit­koch a dote­raz majú už viac ako 200 mili­ó­nov zhliad­nutí. Rov­nako sa posu­nul aj ku vývoju apli­ká­cií, spus­til svoj vlastný pro­dukt Beme, kto­rého cie­ľom je aby bolo zdie­ľa­nie videí viac reálne a to tak, že zabra­ňuje ľuďom poze­rať sa na ne či ich edi­to­vať pred tým, ako ich zve­rej­nia.

Neis­tat v celej kolo­sál­nej hre reklamy momen­tálne vyhráva na plnej čiare tým, že je až neuve­ri­teľne trans­pa­rentný. Kedy­koľ­vek príjme nejaké peniaze od kor­po­rát­neho spon­zora, všet­kým to povie. Rov­nako zvykne pra­co­vať len so znač­kami, ktoré mu dávajú dosta­točnú voľ­nosť vo vytvo­rení jeho vlast­ného videa bez aké­ho­koľ­vek zasa­ho­va­nia.

Keď chcel Mer­ce­des-Benz od Case­yho reklamu na ich naj­novší model auta, on to zme­nil na popu­lárny štvor­dielny seriál o zábave z toče­nia reklamy na auto. Podľa jeho slov tento pro­jekt prav­de­po­dobne nejaké autá pre­dal, čo zna­mená že aj on aj Mer­ce­des-Benz zví­ťa­zili.

Pridať komentár (0)