Ako z baná­nov vzni­ka­jú robo­ty

Martina Stremeňová / 18. decembra 2014 / Tech a inovácie

A opäť sme o krok bliž­šie k budúc­nos­ti pred­po­ve­da­nej auto­r­mi sci-fi kníh, kto­ré sme číta­li ako deti pred spa­ním. Kto by si vte­dy pove­dal, že o pár rokov sa zaria­de­nia opý­ta­te na čas a ono vám odpo­vie ľud­ským hla­som. A už vôbec by som neča­ka­la, že si tak sko­ro objed­nám svoj­ho prvé­ho robo­ta. Nie, neča­kaj­te teraz hrdi­nov R.U.R. To, čo vám chcem pred­sta­viť je, z môj­ho pohľa­du, ďale­ko roz­to­mi­lej­šie. So šar­mom Wall-e-ho sa sta­ne PiKit robot vaším novým domá­cim zvie­rat­kom.

PiKit je robo­tic­ko-ria­dia­ca súpra­va pre posta­ve­nie a naprog­ra­mo­va­nie svoj­ho vlastného robo­ta. Pozos­tá­va z via­ce­rých rôz­ne kom­bi­no­va­teľ­ných čas­tí od hla­vy, cez robo­tic­ké rame­ná až po kolies­ka. Robot sa bude hýbať, rozprávať s vami a rea­go­vať na pro­stre­die oko­lo neho vďaka množstvu sen­zo­rov. A to všet­ko dáte doko­py sami ako sta­veb­ni­cu lega.

Pomo­cou HD kame­ry je mož­né stre­a­mo­va­nie videa z robo­ta do počí­ta­ča, výbor­né na pries­kum nezná­me­ho teri­tó­ria mimo vašej izby. Robot sa ovlá­da cez mobil a wifi. Je ale schop­ný roz­poz­na­nia hla­so­vých prí­ka­zov. K výba­ve pat­rí­aj sen­zor pre odhad­nu­tie vzdia­le­nos­ti, tak­že vaša asis­ten­cia v nie­kto­rých prí­pa­doch ani nebu­de potreb­ná.

Kaž­dý modul je samos­tat­nou súčias­t­kou s vlast­nou ria­dia­cou kniž­ni­cou a jeho fun­kci­ona­li­ta dodá robo­to­vi novú schop­nosť, ako naprí­klad vizu­ál­ny modul umož­ní robo­to­vi vidieť, pohy­bo­vý modul schop­nosť pohy­bu a rôz­ne ďal­šie. Pri kom­bi­ná­cii via­ce­rých modu­lov si posta­ví­te kom­plet­né­ho robo­ta, kto­rý vidí, poču­je, pre­há­ňa sa vám po dome a sur­fu­je po inter­ne­te. Je len na vás, či tak bude robiť na kolies­kach ako malý Segway ale­bo na robo­tic­kých rame­nách ako badass pavúk.

Auto­ri vám k úvod­né­mu kitu pri­ba­lia už rov­no aj počí­tač, a to Bana­na Pi, aby ste mali svoj­ho robo­ta na čom prog­ra­mo­vať. Celý pro­jekt je open sour­ce, tak­že v prí­pa­de, že by vás to veľ­mi chy­ti­lo sa vese­lo môže­te na vývo­ji podie­ľať.

Kam­paň na Indie­go­go

Nápad vzni­kol na Slo­ven­sku a to len nedáv­no v augus­te toto roku. Momen­tál­ne zhá­ňa finan­cie na indie­go­go tak­že máte skve­lú šan­cu kúpiť si jed­not­li­vé modu­ly robo­ta za niž­šiu cenu ;) Ceny sa rôz­nia od dru­hu modu­lu, res­pek­tí­ve od ich počet­nos­ti v objed­ná­va­nom kite. Naj­dô­le­ži­tej­ším bude pre začia­tok asi ria­dia­ci kit s con­trol­le­rom a Bana­na Pi, vďa­ka kto­ré­mu vdých­ne­te robo­to­vi život.

Síce nej­de o zlo­ži­té­ho robo­ta s ume­lou inte­li­gen­ci­ou, ale prá­ve jeho jed­no­du­chosť je pod­ľa mňa to, čo mu náj­de ces­tu k ľuďom. Čo je lep­šie ako si vo voľ­nom čase sta­vať lego? No pred­sa sta­vať si prog­ra­mo­va­teľ­né­ho lego robo­ta!

Tak a našli ste skve­lý via­noč­ný dar­ček.. pre seba.

Zdroj: animarobotics.com

Pridať komentár (0)