Ako z baná­nov vzni­kajú roboty

Martina Stremeňová / 18. decembra 2014 / Tech a inovácie

A opäť sme o krok bliž­šie k budúc­nosti pred­po­ve­da­nej auto­rmi sci-fi kníh, ktoré sme čítali ako deti pred spa­ním. Kto by si vtedy pove­dal, že o pár rokov sa zaria­de­nia opý­tate na čas a ono vám odpo­vie ľud­ským hla­som. A už vôbec by som neča­kala, že si tak skoro objed­nám svojho prvého robota. Nie, neča­kajte teraz hrdi­nov R.U.R. To, čo vám chcem pred­sta­viť je, z môjho pohľadu, ďaleko roz­to­mi­lej­šie. So šar­mom Wall-e-ho sa stane PiKit robot vaším novým domá­cim zvie­rat­kom.

PiKit je robo­ticko-ria­diaca súprava pre posta­ve­nie a naprog­ra­mo­va­nie svojho vlastného robota. Pozos­táva z via­ce­rých rôzne kom­bi­no­va­teľ­ných častí od hlavy, cez robo­tické ramená až po kolieska. Robot sa bude hýbať, rozprávať s vami a rea­govať na pro­stre­die okolo neho vďaka množstvu sen­zo­rov. A to všetko dáte dokopy sami ako sta­veb­nicu lega.

Pomo­cou HD kamery je možné stre­a­mo­va­nie videa z robota do počí­tača, výborné na pries­kum nezná­meho teri­tó­ria mimo vašej izby. Robot sa ovláda cez mobil a wifi. Je ale schopný roz­poz­na­nia hla­so­vých prí­ka­zov. K výbave pat­ríaj sen­zor pre odhad­nu­tie vzdia­le­nosti, takže vaša asis­ten­cia v nie­kto­rých prí­pa­doch ani nebude potrebná.

Každý modul je samos­tat­nou súčias­t­kou s vlast­nou ria­dia­cou kniž­ni­cou a jeho fun­kci­ona­lita dodá robo­tovi novú schop­nosť, ako naprí­klad vizu­álny modul umožní robo­tovi vidieť, pohy­bový modul schop­nosť pohybu a rôzne ďal­šie. Pri kom­bi­ná­cii via­ce­rých modu­lov si posta­víte kom­plet­ného robota, ktorý vidí, počuje, pre­háňa sa vám po dome a sur­fuje po inter­nete. Je len na vás, či tak bude robiť na kolies­kach ako malý Segway alebo na robo­tic­kých rame­nách ako badass pavúk.

Autori vám k úvod­nému kitu pri­ba­lia už rovno aj počí­tač, a to Banana Pi, aby ste mali svojho robota na čom prog­ra­mo­vať. Celý pro­jekt je open source, takže v prí­pade, že by vás to veľmi chy­tilo sa veselo môžete na vývoji podie­ľať.

Kam­paň na Indie­gogo

Nápad vzni­kol na Slo­ven­sku a to len nedávno v auguste toto roku. Momen­tálne zháňa finan­cie na indie­gogo takže máte skvelú šancu kúpiť si jed­not­livé moduly robota za niž­šiu cenu ;) Ceny sa rôz­nia od druhu modulu, res­pek­tíve od ich počet­nosti v objed­ná­va­nom kite. Naj­dô­le­ži­tej­ším bude pre začia­tok asi ria­diaci kit s con­trol­le­rom a Banana Pi, vďaka kto­rému vdých­nete robo­tovi život.

Síce nejde o zlo­ži­tého robota s ume­lou inte­li­gen­ciou, ale práve jeho jed­no­du­chosť je podľa mňa to, čo mu nájde cestu k ľuďom. Čo je lep­šie ako si vo voľ­nom čase sta­vať lego? No predsa sta­vať si prog­ra­mo­va­teľ­ného lego robota!

Tak a našli ste skvelý via­nočný dar­ček.. pre seba.

Zdroj: animarobotics.com

Pridať komentár (0)