Ako zis­tiť, či má tvoj pro­jekt budúc­nosť

Alexandra Dulaková / 21. september 2015 / Tools a produktivita

Či už roz­ví­jaš vlastný biz­nis, roz­bie­haš star­tup, alebo dokonca vytvá­raš vlastný vyná­lez, pod­statná je jedna otázka: má tvoja práca vôbec zmy­sel? Nie všetky plány vždy vyjdú, no nie­kedy je už od začiatku jasné, či sní­vaš nadarmo, alebo odô­vod­nene. Tu je pár otá­zok, ktoré by si mal každý člo­vek pri novom pro­jekte polo­žiť.

Kaž­dého z nás v istom bode “osvieti” nejaký revo­lučný nápad. Väč­šina nápa­dov na vlastný biz­nis je už od začiatku odlú­če­ných na neús­pech, čo si našťas­tie zväčša ľudia aj uve­do­mujú. Nie­kedy sú nápady dobré, no nedo­kážu sa pre­me­niť vo výkonný a úspešný biz­nis. Ich nedos­tatky a prí­padný kameň úrazu sa dá odha­liť hneď na začiatku, pri jeho zrode. Ak máš teda podobné pohnútky, polož si na začia­tok nasle­du­júce otázky:

1. Rieši tvoj nápad nejaký bežný prob­lém?

Jedna vec je istá — čokoľ­vek vymys­líš a pred­sta­víš svetu, musí to uží­va­te­ľom pri­ná­šať nejaký úži­tok. Tvoj biz­nis nemusí hneď lie­čiť rako­vinu a odpo­ve­dať na zlo­žité meta­fy­zické otázky. Aj malič­kosti dokážu kva­litu života výrazne zlep­šiť. Pre začia­tok si pred­stav prie­mer­ného člo­veka a skús si sám odpo­ve­dať na to, či mu tvoj vyná­lez alebo nápad dokáže pomôcť. Biz­nis nápad by totiž logicky nemal pri­ná­šať fun­kciu, ktorú zatiaľ nikdy nikto nepot­re­bo­val. Výhliadky na úspech sú pri takom nápade len veľmi neisté. Pokiaľ ale ponú­kaš rie­še­nie na kon­krétny prob­lém, ktorý navyše trápi veľké množ­stvo ľudí, prvý pred­po­klad si spl­nil.

2. Budú ľudia za tvoje rie­še­nie ochotní zapla­tiť?

Myš­lien­kové pochody sa pri tejto otázke podo­bajú tým z prvej otázky. Nie­kedy je uži­točné uro­biť si svoj malý trhový pries­kum, popý­tať sa pár ľudí, ktorí pred­sta­vujú prie­mernú vzorku ľudu, ale je naj­lep­šie začať aj od seba. Skús sa čo naj­viac odo­sob­niť a byť objek­tívny. Keby nie­kto s podob­ným nápa­dom pri­šiel za tebou, bol by si mu zaň ochotný zapla­tiť? A koľko? Podobné myš­lienky ti dokážu aspoň pri­bližne napo­ve­dať, či má tvoj nápad/produkt poten­ciál zaro­biť. 

3. Má tvoj nápad poten­ciál rastu? 

V tomto bode by ti už malo byť jasné, že mož­nosť zárobku nie je jedi­ným dôle­ži­tým cie­ľom tohto druhu práce. Je len tým prvým. Ale keď zdo­láš jeden trh a zís­kaš si sta­bilnú sku­pinu inves­to­rov, budeš mať kam postu­po­vať? Dokáže tvoj nápad expan­do­vať aj do iných oblastí a trhov? Si schopný ho upg­ra­de­ovať do podoby, ktorá ho pre­tlačí aj novými smermi a zarobí ešte viac peňazí? Malo by totiž ísť o kon­cept, s kto­rým sa aj v budúc­nosti dá pra­co­vať a ktorý sa môže vyví­jať. 

4. Nepred­be­hol ťa už nie­kto?

Najmä ak si dostal naozaj skvelý nápad, je možné, že nebu­deš prvý. To sa dá zis­tiť jed­no­du­chým výle­tom na starý známy google. Ak exis­tujú aj iné firmy a spo­loč­nosti, ktoré tvoj nápad využí­vajú po svo­jom, či už sú lep­šie, alebo rov­nako dobré, je lep­šie z pro­jektu vycú­vať. Tvoj nápad by mal na trhu zapĺňať prázdne a nevy­užité miesta, nie s nie­kým o tieto miesta súpe­riť. 

5. Doká­zal by toto aj nie­kto iný?

Dobre, je len málo vecí, ktoré doká­žeš vyvi­núť len ty a nikto iný. Ale aj tak je fajn zamys­lieť sa, do akej miery je možné, že by tvoj nápad nie­kto pre­vzal, vylep­šil, alebo jed­no­du­cho ukra­dol. Bolo by to jed­no­du­ché, alebo naopak kom­pli­ko­vané? Ak nemáš pre svet niečo cel­kom uni­kátne, ris­ku­ješ, že ťa nie­kto o nápad okradne a bude pri­tom veľmi dobre vedieť, ako to uro­biť vrámci zákona — takže ho ani nebu­deš môcť legálne kon­fron­to­vať a domá­hať sa svojho vlast­níc­tva. 

6. Vydrží tvoj pro­dukt dlh­šie ako jeden rok?

Ak pra­cu­ješ len s aku­tál­nymi trendmi, musíš počí­tať s tým, že ich jed­ného dňa (a to pri tren­doch býva cel­kom rýchlo) vymení niečo nové. To môže tvoj pro­jekt úplne pocho­vať, podobné nápady preto nezaz­na­mujú dlho­trva­júce úspe­chy. Úspešné sú najmä také, ktoré pre­trvajú a obstoja aj v menia­cej sa pod­ni­ka­teľ­skej klíme.

Zdroj: Entrep­re­neur 

Pridať komentár (0)