Ak nenájdu nového majiteľa, populárny kreatívny priestor Košičanov zatvoria

Mária Ambrozová / 12. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Halmi Space
  • Ko­šice môžu prísť o je­den z najk­raj­ších pries­to­rov pre kre­a­tívne duše
  • Hal­miS­pace je vy­chý­rený svo­jim dob­rým jed­lom, skve­lou ká­vou aj naj­rôz­nej­šími eventmi
  • Jeho za­kla­da­teľ Ju­raj Kar­lík by ho však naj­rad­šej pre­ne­chal nie­komu, kto jeho myš­lienku bude ší­riť ďa­lej

Slo­ven­sko roz­hodne nie je chu­dobné na zau­jí­mavé pries­tory. Je­diné, čo po­tre­bu­ješ, je ve­dieť, kde hľa­dať. Môže to byť na­prí­klad Café Re­pub­lika so svo­jim re­tro di­zaj­nom v Ži­line (viac si pre­čí­taš TU), útulný co­wor­king na tr­nav­skom Ná­dvorí (čí­taj TU) alebo lu­xusná re­štau­rá­cia Li­viano (roz­ho­vor so šéf­ku­chá­rom náj­deš TU). Jed­ným z ta­kýchto pries­to­rov je v na­šej vý­chod­niar­skej met­ro­pole aj Hal­miS­pace. Už čo­skoro však možno na­trvalo za­tvorí.

S jeho za­kla­da­te­ľom, Ju­ra­jom Kar­lí­kom, sme si na roz­ho­vor sadli len pred pár me­siacmi (celý si ho mô­žeš pre­čí­tať TU). Už vtedy jeho po­sledná veta znela: „Vážte si to, čo tu máme, lebo to nie je sa­moz­rej­mosť a ne­musí to tu byť.“ Len o pár me­sia­cov ne­skôr na blogu Hal­miS­pace cit­livo opí­sal, že sa roz­ho­dol s pro­jek­tom skon­čiť.

„Za­čí­nali sme s jed­no­du­chou ví­ziou: vy­tvo­riť miesto plné mož­ností na ne­us­tály rast, roz­voj a po­sú­va­nie hra­níc nás a ko­mu­nity. Miesto, kde je kre­a­ti­vita esen­ciál­nou sú­čas­ťou všet­kého, čo ro­bíme, a je jedno, či si u nás zá­kaz­ník po­chutná na káve a zdra­vom obede, pra­cuje v co­wor­kingu alebo nav­štívi nie­ktoré z ti­sícky po­du­jatí, ktoré sme za ten čas zre­a­li­zo­vali. Na za­čiatku ni­kto z nás ne­ve­del, ako na­pl­niť tak zdan­livo jed­no­du­chú ví­ziu, no po pia­tich ro­koch ne­us­tá­lych po­ku­sov a omy­lov sa nám to po­da­rilo.

Dl­hší čas však cí­tim, že sa môj ži­vot od pô­vod­nej myš­lienky kre­a­tív­neho cen­tra uberá iným sme­rom. Roz­hod­núť sa ukon­čiť Hal­miS­pace ne­bolo jed­no­du­ché, ale je to roz­hod­nu­tie, ktoré už nech­cem od­kla­dať.“ Nuž a ak si o tomto pries­tore do­po­siaľ ne­po­čul, na jeho náv­števu máš po­sled­ných pár dní. Pre­vádzka to­tižto končí už k 1. júlu 2018, ale to len za pod­mienky, že sa ne­nájde nový ná­stupca, ktorý by pro­jekt ďa­lej roz­ví­jal.

Ju­raja sme sa roz­hodli teda opý­tať, o čo Ko­ši­ča­nia a náv­štev­níci Hal­miS­pace prídu?

„O čo Ko­ši­ča­nia prídu, to mu­sia po­ve­dať Ko­ši­ča­nia. Ja viem, o čo pri­chá­dzam ja. No viem aj to, čo som sa za tých 5 ro­kov na­učil, že to čo si mys­lím, že dá­vam ľu­ďom nie je to isté, čo si tí ľu­dia z toho zo­berú. Ve­ľa­krát sa stane, že si mys­lím, že dá­vam oveľa väč­šiu hod­notu, než tí ľu­dia pri­jí­majú, no ob­čas sa sa stane, že sa nájdu aj ľu­dia, ktorí si z toho do­kážu zo­brať oveľa väč­šiu hod­notu než si ja mys­lím, že do toho dá­vam.

Je to po­merne zlo­žito po mo­jom po­ve­dané, no ja ne­mám žiadne právo a schop­nosti, aby som ja po­ve­dal, o čo Ko­ši­ča­nia pri­chá­dzajú, keď skončí Hal­miS­pace. Ja som Hal­miS­pace ni­kdy z po­hľadu bež­ného Ko­ši­čana ne­vní­mal. To je teda otázka na Ko­ši­ča­nov, nie na mňa.“

Re­ak­cie fa­nú­ši­kov ne­ne­chali na seba dlho ča­kať a hoci svoj ko­niec Hal­miS­pace ohlá­silo len pred pár dňami, už te­raz za ním smú­tia mnohí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: fa­ce­book.com/Hal­miS­pace

Čo plá­nuje Ju­raj ďa­lej? Bude ne­jaký ďalší vlastný pro­jekt? „Ja ne­mám niečo, čo by ma úplne dri­vo­valo, že sa bu­dem púš­ťať do vlast­ného pro­jektu. Možno si to ľu­dia mys­lia, no ja viem, že vtedy som schopný pri­ná­šať naj­väč­šiu hod­notu sebe aj ľu­ďom, ak som na tom správ­nom mieste. Mo­men­tálne ma čaká pát­ra­nie a hľa­da­nie, kde to moje miesto je, čo ne­zna­mená, že bu­dem se­dieť na za­dku.

Už te­raz som za­po­jený do zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a dá­vajú mi zmy­sel a viem si pred­sta­viť, že sa im bu­dem aj dl­ho­do­bej­šie ve­no­vať. Hal­miS­pace vzniklo, lebo mu­selo vznik­núť, aj keď som ne­ve­del, ako to bude vy­ze­rať, ja som ve­del, že toto tu musí vznik­núť v Ko­ši­ciach. A niečo také silné, ako som cí­til, keď som za­kla­dal Hal­miS­pace, tak toto mo­men­tálne ne­mám. Je však možné, že keď Hal­miS­pace skončí, tak sa mi na to ot­vorí nový pries­tor a možno to príde re­la­tívne rýchlo. To ja ne­viem.“

Jed­nou z pra­vi­del­ných náv­štev­ní­čok pries­toru je aj známa blo­gerka Lap­kinn. Zho­dou ná­hod tu ešte tento me­siac stihne s fa­nú­šikmi dis­ku­to­vať: „Te­ším sa na dis­ku­siu, pre­tože pries­tory Hal­miS­pace mám veľmi rada. Z kaž­dého kúta cí­tiť po­zi­tívnu a pria­teľ­skú at­mo­sféru, preto tu vždy bola veľká ra­dosť a po­hoda vy­chut­nať si kávu či čaj. Na­vyše, veľmi rada som cho­die­vala aj na dis­ku­sie, ktoré sa tu pra­vi­delne ko­nali na rôzne témy. Keďže Hal­miS­pace som si ob­ľú­bila, zvykli sme do ich ex­te­ri­é­ro­vých či in­te­ri­é­ro­vých pries­to­rov aj fo­tiť. Hal­miS­pace mi bude veľmi chý­bať, pre­tože to bola moja ob­ľú­bená „stá­lica“ me­dzi ko­šic­kými ka­viar­ňami.“

Bola by veľká škoda, keby sa ne­na­šiel od­váž­li­vec, ktorý by v Hal­miS­pace aj na­ďa­lej po­nú­kal Ko­ši­ča­nom mož­nosť dobre sa na­jesť, od­dých­nuť si a na­čer­pať novú in­špi­rá­ciu v je­di­neč­nom pries­tore.

Pridať komentár (0)