Nový coworking v centre Trnavy je domovom pre programátorov, architektov či prekladateľov. My sme sa tam boli pozrieť

  • Vyskúšali sme si atmosféru nového coworking centra Nádvorie v strdci Trnavy
  • Priestormi nás previedol jeho manažér, Rasťo Petráš
  • Dozvedeli sme sa, aké má takýto pracovný priestor výhody, čo všetko máš v cene a aj to, že môžeš či sem môžeš prísť pracovať cez víkend či v noci
dsc_2757-1
Matúš Koprda
  • Vyskúšali sme si atmosféru nového coworking centra Nádvorie v strdci Trnavy
  • Priestormi nás previedol jeho manažér, Rasťo Petráš
  • Dozvedeli sme sa, aké má takýto pracovný priestor výhody, čo všetko máš v cene a aj to, že môžeš či sem môžeš prísť pracovať cez víkend či v noci

Co­wor­king v kul­túr­nom cen­tre Ná­dvo­rie fun­guje za­tiaľ len me­siac. Koľko miest ste tu pre zá­u­jem­cov pri­pra­vili?

Áno, ofi­ciálne sme ot­vo­rili presne 1. mája, roz­hodli sme sa tak oslá­viť svia­tok práce (úsmev). Je tu ka­pa­cita 34 miest z toho 8 je momentálne určených pre ľudí, ktorí chcú svoj vlastný stôl. V sú­čas­nosti máme 20 čle­nov s me­sač­ným člen­stvom a nie­koľko ľudí vy­užíva aj jed­no­dňové vstupy. Bo­nusom je, že prvý deň si môže kto­koľ­vek vy­skú­šať úplne zdarma.

Príde sa sem po­zrieť, zistí ako sa vlastne cíti, keď pra­cuje od­tiaľto. Veľa ľudí v meste ešte stále na­prí­klad ne­tuší, čo to co­wor­king vlastne je a ako fun­guje, či prečo by to malo byť oproti home of­ficu alebo práci v ka­viarni vý­ho­dou. Chceme dať pro­jekt do po­ve­do­mia a uká­zať im, čo tu môžu ča­kať. Po­tom si už sami vy­berú, či zvo­lia možnosť jed­no­dňových vstupov alebo si rovno vy­berú me­sačný ba­lí­ček.

Akú máte za tú krátku dobu fun­go­va­nia odozvu od ľudí, ktorí si vaše pries­tory prišli vy­skú­šať?

Za­tiaľ je odozva úplne su­per. Ľu­dia sú ihneď po príchode oča­rení pries­tormi. Nie­kedy sem náv­štev­níci Ná­dvo­ria len tak za­blú­dia a ne­chajú nás miesto im uká­zať. Tí, ktorí tu pra­cujú si však po­chva­ľujú z viacerých dôvodov. Už nie­koľ­ko­krát som od nových členov, ktorí tu pri práci strá­vili len pol dňa po­čul, že tu za ten čas stihli uro­biť toľko, čo doma za týž­deň. Mo­ti­vuje ich na­prí­klad, že vi­dia os­tat­ných okolo seba pra­co­vať a ve­dia sa do­stať do správneho re­žimu.

Každý má rád niečo iné. Nie­kto svoj po­koj, iní šum. Ako je to tu?

Ľu­dia sú voči sebe dosť ohľa­du­plní. Máme to roz­de­lené. Je tu časť so stolmi, kde sa pra­cuje a po­tom máme chill out zónu alebo ku­chynku, kde sa máme mož­nosť po­roz­prá­vať a ľudia to skrátka do­dr­žujú. Ak sa na­prí­klad za­čnú roz­prá­vať, tak prejdú do ved­ľaj­šej miest­nosti, aby ne­ru­šili. A šum v po­zadí si na­opak všetci po­chva­ľujú. Cí­tia trošku ži­vota – na­prí­klad, keď máme pus­tenú hudbu, tak je to pri vstupe do co­wor­kingu a pri chill oute a ni­kto sa za­tiaľ na hudbu ne­sťa­žo­val, pre­tože pri pra­cov­ných mies­tach ju po­čuť len tak okra­jovo. Na­opak ak sa vy­pla, vždy sa nie­kto oz­val, že mu chýba.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: Matúš Koprda

Vieš, aké pro­fe­sie sa tu strie­dajú?

Máme to vy­s­kla­dané rôzne. Sú tu fre­e­lan­ceri, ale aj ľu­dia, ktorí pra­cujú na svo­jich vlast­ných pro­jek­toch. Čo sa týka pro­fe­sií, tak sú naj­viac za­stú­pení prog­ra­má­tori. Svoje miesto si tu na­šiel gra­fik, pre­kla­da­te­lia, fo­to­graf, ar­chi­tekt. Sú tu ale aj ľu­dia, ktorí pra­cujú na vlast­ných ve­ciach, či už majú es­hop alebo vlastnú ap­li­ká­ciu.

Aká ve­ková ka­te­gó­ria sa tu stre­táva?

Ve­ková skladba je tu asi taký coworkingový štan­dard. Vô­bec to tu nie je ne­jaké ho­mo­génne, ale naj­viac čle­nov spadá do ka­te­gó­rie od 25 do 35 ro­kov.

Za ten me­siac fun­go­va­nia ste si už stihli všim­núť, ktoré po­hla­vie je za­stú­pené viac?

No touto ces­tou by som rád po­zval všetky baby, aby k nám prišli (smiech). Nech tu ne­máme čisto pán­sku jazdu. Máme tu za­tiaľ dve členky a pri­bud­núť nám má tre­tia, ale ur­čite bu­deme radi, ak ich bude ešte viac.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: Matúš Koprda

Prečo si mys­líš, že je to tak?

Čias­točne je to podľa mňa asi tým, že čo sa pro­fe­sií týka, ako som spo­mí­nal, máme tu naj­viac prog­ra­má­to­rov. V praxi je bežné, že omnoho väč­šie za­stú­pe­nie majú medzi nimi muži. Ale iný dô­vod má pop­ravde ne­na­padá. Dú­fam, že ča­som sa to tu vy­rovná.

Náj­dem nie­kde cen­ník za vaše služby alebo je na vy­žia­da­nie?

Po­nuka je vcelku jed­no­du­chá a všetko je zve­rej­nené na in­ter­nete (hľa­daj TU). Mô­žeš si vy­brať svoj vlastný stôl, pri­niesť si sem hoci aj mo­ni­tor, odložiť veci v uzamykateľnom boxe (cena 150 eur/me­siac)  a po­tom je mož­nosť tzv. ho­rú­ceho stola /hot desku (100 eur/me­siac), kde majú prí­stup ľu­dia nons­top a vždy si sadnú tam, kde je voľné miesto. No a po­tom máme ešte spo­mí­nané jed­no­dňové vstupy (cena 15 eur). Tie sa dajú kú­piť aj v ba­líčku po 5 dní (cena 50 eur). Ak­tu­álne máme ale úvodnú zľavu vo výške 25% na mesačné členstvá, ktorá trvá do konca au­gusta.

Ľudia s me­sač­nými členstvami majú prí­stup do co­wor­kingu nons­top, no pre­vádz­kové ho­diny, kedy tu je nie­kto z nášho tímu, sú cez pracovné dni od 9.00 do 17.00. Vtedy sa vy­ba­vuje vše­tok sup­port a je to aj čas pre tých, ktorí si chcú prísť vy­skú­šať prvý spomínaný bo­nu­sový deň za­darmo.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: Matúš Koprda

Máte pri­pra­vené ne­jaké zľavy pre štu­den­tov?

Študenti majú u nás v coworkingu zľavu 50%. Navyše sa v rámci Nádvoria pripravuje jeden veľmi zaujímavý projekt za­me­raný na podporu kre­a­tív­nych štu­den­tov.

Čo je to zá­kladné, čo tu náv­štev­ník do­stane ok­rem vlast­ného miesta?

Je tu na­prí­klad ku­chynka, kde si mô­žeš dať čaj, kávu či li­mo­nádu, sa­moz­rej­mos­ťou je pri­po­je­nie na in­ter­net. Wifi je su­per­rýchla a náv­štev­níci sa môžu všade pri­po­jiť aj cez ká­bel. So zá­strč­kami prob­lém tiež asi ne­bude, tie sú na­ozaj všade, aj v pod­la­hách. Na to, že tu bude co­wor­king sa mys­lelo do­predu. Odpočinúť si môžu v chill oute pri hrách alebo knihe.

Aká je podľa teba vý­hoda co­wor­kingu oproti vlast­nej kan­ce­lá­rii?

Už napríklad hneď prvý krok – ob­sta­rá­va­nie, čo je v prípade coworkingu rýchle, flexibilné a cenovo výhodné. Keď k nám nie­kto príde, najprv si to tu môže vy­skú­šať, následne si zobrať me­sačné členstvo bez dlhodobej viazanosti a niekoľkomesačných výpovedných lehôt, ne­musí rie­šiť za­ria­de­nie kan­ce­lá­rie, na­prí­klad ani to, kde bude tla­čiť, pre­tože tu všetko vy­ba­ve­nie už máme, plus na­vyše je v cene k dis­po­zí­cii za­sa­dačka. Takže prí­deš do ho­to­vého a pre mňa osobne, a to mys­lím, že platí pre mnohoých ľudí, je veľkou výhodou ľud­ský kon­takt. Ak nech­ceš, tak sa tu s ni­kým ne­mu­síš „so­cia­li­zo­vať“, ale keď chceš, tak tú mož­nosť máš.

Je­den náš člen mi po­ve­dal, že ešte sem len pri­šiel a hneď v prvý deň tu spoz­nal člo­veka, ktorý mu cez svoje kon­takty do­ho­dol partnera v Če­chách. A to je skvelé. Toto sa ti jed­no­du­cho ne­stane, keď si celý deň za­tvo­rený vo svo­jej ma­lej kan­ce­lá­rii. Toto je miesto, ktoré zdru­žuje ľudí, ktorí pod­ni­kajú a na nie­čom pra­cujú. Takže to môže mať aj ta­kéto vý­hody.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: Matúš Koprda

Mô­žem sem prísť na­prí­klad aj cez ví­kend?

Dosť ľudí tu býva cez ví­kendy, to som prek­va­pený. V nie­kto­rých mo­men­toch asi aj viac ako cez týž­deň (úsmev). Na­šou vý­ho­dou je, že aj ľu­dia, ktorí ne­majú kú­pený ba­lí­ček s vlast­ným sto­lom, ale majú me­sačné flexi členstvo na „horúci stôl“, sem môžu pri­chá­dzať na­ozaj nons­top. Aj cez sviatky, v noci, cez ví­kendy,… Takže je úplne v po­riadku ak chceš pra­co­vať skoro ráno, ale viem na­prí­klad aj to, ktorí ľu­dia pra­cujú na „ve­čer­nej šichte“.

Máte už spätnú väzbu aj na to, čo by pra­vi­delní náv­štev­níci co­wor­kingu na Ná­dvorí chceli vy­lep­šiť alebo je niečo, čo im vadí?

Čo sa vy­lep­šení týka, je veľmi prav­de­po­dobné, že v bu­dúc­nosti nám tu pri­budne od­hluč­nená búdka na te­le­fo­no­va­nie a a aj výš­kovo na­sta­vi­teľné pra­covné stoly – stan­ding desky, aby si ľu­dia mohli od­sko­čiť pra­co­vať na chvíľu po sto­jačky. To všetko prišlo na zá­klade spät­nej väzby a my sme si v pries­tore na­vyše vy­tvo­rili za­dné vrátka, pries­tor, s kto­rým mô­žeme ešte v bu­dúc­nosti pra­co­vať a využiť ho na takéto vylepšenia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech