Café Republika v Žiline ťa ako lusknutím prstov prenesie do časov minulých

Zuzana Hlúchová, Kávičkári.sk / 8. marca 2018 / Food biznis

  • Cez pre­sk­lený vý­klad pre­ni­kajú na ulicu tl­mené svetlá a zvuky ži­vej kla­vír­nej hudby, na kres­lách se­dia hos­tia snáď všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií
  • Nie­ktorí po­pí­jajú kávu, iní dis­ku­tujú pri vý­be­ro­vom al­ko­hole. Taká je Café Re­pub­lika, je­den z naj­nov­ších ži­lin­ských ka­via­ren­ských prí­ras­tkov
zdroj: Tomáš Turek
  • Cez pre­sk­lený vý­klad pre­ni­kajú na ulicu tl­mené svetlá a zvuky ži­vej kla­vír­nej hudby, na kres­lách se­dia hos­tia snáď všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií
  • Nie­ktorí po­pí­jajú kávu, iní dis­ku­tujú pri vý­be­ro­vom al­ko­hole. Taká je Café Re­pub­lika, je­den z naj­nov­ších ži­lin­ských ka­via­ren­ských prí­ras­tkov

Ka­via­reň Café Re­pub­lika pr­vý­krát pri­ví­tala hostí len v sep­tem­bri mi­nu­lého roka. Pre ma­ji­te­ľov to však ne­bol prvý gas­tro­no­micko-ka­via­ren­ský po­čin. Je­den z nich, Lu­káš Slád­ko­vič, v Tren­číne roz­be­hol ob­ľú­benú Café Slád­ko­vič. V Ži­line sú však noví.

Lu­káš spolu so spo­loč­ní­kom a ka­ma­rá­tom Já­nom Bu­kov­čá­kom mal pô­vodne zá­lusk na úplne iný pries­tor. Oboch však oča­rila dis­po­zí­cia sta­ro­mest­skej fun­kci­ona­lis­tic­kej bu­dovy z rúk ar­chi­tekta Mi­chala Ma­xi­mi­lána She­era, v kto­rej ka­via­reň na­ko­niec na­šla svoj do­mov. In­te­riér pre­ro­bili do­slova od pod­lahy a vdýchli mu ži­vot s cha­riz­mou čias mi­nu­lých. „Spo­lu­pra­co­vali sme s ar­chi­tek­tom Ma­re­kom Pav­le­chom. Chceli sme za­cho­vať pr­vo­re­pub­li­kový štýl, ktorý by ko­reš­pon­do­val s náz­vom, a čo naj­viac častí in­te­ri­éru uro­biť na mieru, aby od­vša­dial dý­chala ori­gi­na­lita. Dre­venú pod­lahu na po­schodí sme zís­kali zo sta­rého bytu v Bra­ti­slave, väč­šinu ná­bytku v sta­ro­žit­níc­tvach alebo od pô­vod­ných ma­ji­te­ľov, hoci to boli často zni­čené kúsky. Tak­mer všetky stoly, vrá­tane baru,  sú  z ma­sív­neho ore­cho­vého dreva, ktoré sme ešte ne­dávno vi­deli rásť v záh­rade,“ za­čína roz­prá­va­nie o za­čiat­koch ka­viarne Ján.

Každý stôl má svoj prí­beh

Pries­tor je roz­de­lený na dve časti. Hneď pri vstupe vás pri­víta bar vy­s­kla­daný z tvár­nic, ktoré vám prav­de­po­dobne budú pri­po­mí­nať staré oplo­te­nia. „Tvár­nice, ktoré ste ke­dysi vi­deli na kaž­dom kroku, dnes vy­rába už len je­diná firma v ce­lom Česku a Slo­ven­sku. Rov­nako sme chceli za­cho­vať aj di­zajn ra­diá­to­rov, aké bý­vali ke­dysi v po­dob­ných pries­to­roch. Dnes sú sku­točne zau­jí­ma­vou a krás­nou in­ves­tí­ciou.“ Ka­via­reň dý­cha at­mo­sfé­rou mi­nu­losti a zá­ro­veň je štý­lovo mo­derná. Na oboch pod­la­žiach Café Re­pub­lika zdo­bia stoly vy­ryté ci­táty a zau­jí­mavé uda­losti z his­tó­rie pr­vej re­pub­liky, nad nimi sa vznáša di­zaj­nové svie­tidlo in­špi­ro­vané Šte­fá­ni­ko­vým lie­tad­lom typu Cap­roni. „Zho­to­vili sme si ho svoj­po­mocne, s po­mo­cou pria­te­ľov. Práve im a zá­ro­veň ďal­ším nad­še­ným a pra­co­vi­tým ľu­ďom, ktorí do­po­mohli ku vzniku tejto ka­viarne, sme ne­smierne vďační,“ zdô­raz­ňuje Ján.

„Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ká­vič­kári.sk.“

Dru­hému po­scho­diu do­mi­nuje krásne kla­vírne krídlo. „Mi­ni­málne raz do týždňa si tu môžu zá­kaz­níci vy­chut­nať živú hudbu. Te­šia nás veľmi prí­jemné ohlasy. Do­konca nás nav­šte­vujú aj star­šie roč­níky len pre ten hu­dobný zá­ži­tok,“ do­dáva Lu­káš. Ma­ji­te­lia si tak­tiež veľmi po­chva­ľujú spo­lu­prácu so Štát­nym ko­mor­ným or­che­strom, ktorý je správ­com bu­dovy: „Majú cit pre ume­nie a ľud­skú spo­lu­prácu.“

Ume­nie dý­cha z kaž­dej strany. Celú za­dnú stenu zdobí pod­svie­tená dre­vená mo­zaika pr­vej Čes­ko­slo­ven­skej re­pub­liky. Ma­ji­te­lia ešte plá­nujú do­pl­niť di­zaj­no­vým kús­kom strop ve­dúci k to­ale­tám a tiež bočnú stenu oz­do­benú por­trétmi vý­znam­ných osob­ností z his­tó­rie ich his­to­ric­kým od­ka­zom.

Lo­kálne raňajky

Pri vý­bere kávy sta­vili na osved­če­ného pra­žiara Petra Szaba zo Šiah. Sta­bilne majú na mlyn­če­koch tri kávy z jeho pra­žiarne Cof­fein, jedna zo­stáva a dve sa me­nia. Ok­rem kávy a do­má­cich de­zer­tov po­nú­kajú zá­kaz­ní­kom aj slo­ven­ské re­me­selné pivné špe­ciály či kva­litný al­ko­hol. Len pred pár týžd­ňami pri­budli do po­nuky ra­ňajky – zá­kaz­níci môžu deň od­štar­to­vať via­noč­kou s dže­mom a ka­kaom z Ko­lum­bie, ov­se­nými vloč­kami s ovo­cím a orechmi alebo chrum­ka­vou ba­ge­tou s ná­tier­kami a ze­le­ni­nou. „Sna­žíme sa stále obo­ha­co­vať sor­ti­ment a spo­lu­pra­co­vať s lo­kál­nymi do­dá­va­teľmi – na­prí­klad ná­tierky k ra­ňaj­kám na­ku­pu­jeme u ob­ľú­be­ného ži­lin­ského mä­siara Pa­rížka, plá­nu­jeme spo­lu­prácu tiež s miest­nou pe­kár­ňou,“ do­dáva Lu­káš. Z po­nu­ko­vého lís­tka mi­lov­ní­kom slad­kého ur­čite od­po­rú­čame kávu s rov­no­men­ným náz­vom Café Re­pub­lika – café latte obo­ha­tené o ho­rúcu čo­ko­ládu a slo­ven­ský med, či vý­borné poc­tivé ko­láče. V let­ných me­sia­coch vás zase osvie­žia li­mo­nády zo si­ru­pov Her­bert či Ugo šťavy.

Café Re­pub­lika vám pri kaž­dej náv­števe roz­po­vie iný prí­beh. Iná je ráno, keď sa cez sklo derú prvé sl­nečné lúče, iná v prítmí ve­čera. Stret­nete tu ľudí pra­cu­jú­cich na no­te­bo­okoch, par­tie ka­ma­rá­tov v kaž­dom veku, štu­den­tov, aj dvo­j­ice na ro­man­tic­kom rande. Spája ich však jedno, láska k dob­rej káve a in­špi­ra­tív­nej kráse mi­nu­losti.

Café Re­pub­lika náj­dete aj na fa­ce­bo­oku.

Zdroj: ka­vic­kari.sk

Pridať komentár (0)