Do Košíc prichádza najväčšia letecká spoločnosť v Európe. Nová linka mnohých poteší

Linda Cebrová / 13. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Pixabay
  • Tento ír­sky le­tecký do­pravca bude do met­ro­poly vý­chodu lie­tať zo svo­jej naj­nov­šej zá­kladne na le­tisku Lon­dýn Sout­hend
  • Nová linka bude pre­vádz­ko­vaná od let­ného le­to­vého po­riadku 2019 3‐krát týž­denne
  • Prvý let je na­plá­no­vaný na 2. ap­ríla 2019

Jed­no­smerné le­tenky vrá­tane prí­ruč­nej ba­to­žiny budú v pre­daji už od 15. júna 2018 za prí­jem­ných 24,99 €. Le­tisko Lon­dýn Sout­hend sa na­chá­dza na po­breží re­gi­ónu Es­sex. Je to mo­men­tálne jedno z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich brit­ských re­gi­onál­nych le­tísk. Priamo z le­tiska je k dis­po­zí­cii per­fektné vla­kové spo­je­nie (v špičke až 8‐krát za ho­dinu), vďaka kto­rému sa po­hodlne do­sta­neš do Lon­dýna na sta­nicu Li­ver­pool Street už za 53 mi­nút.

“Sme veľmi radi, že v Ko­ši­ciach bu­deme môcť pri­ví­tať nášho naj­nov­šieho par­tnera, le­teckú spo­loč­nosť Ry­anair. Linka do Lon­dýna je dl­ho­dobo na­šou na­jús­peš­nej­šou des­ti­ná­ciou, ktorá má stále vy­soký ras­tový po­ten­ciál, keďže ak­tu­álne alo­ko­vaná ka­pa­cita nie je po­sta­ču­júca a ne­pok­rýva cel­kový do­pyt zo strany ces­tu­jú­cich,“ ho­vorí Mi­chael Tmej, vý­konný ria­di­teľ a pred­seda pred­sta­ven­stva le­tiska Ko­šice.

Nová linka ur­čite po­teší aj ho­ke­jis­tov po­čas Maj­strovs­tiev sveta v ľa­do­vom ho­keji, ktoré sa budú ko­nať v máji 2019. Tím Spo­je­ného Krá­ľov­stva to­tižto odo­hrá svoje zá­pasy v zá­klad­nej sku­pine práve v Ko­ši­ciach. Brit­skí ho­ke­joví fa­nú­ši­ko­via tak môžu vy­užiť aj toto nové spo­je­nie a prísť pod­po­riť svoje ná­rodné muž­stvo do Ko­šíc.

Ry­anair je naj­väč­šia le­tecká spo­loč­nosť v Európe, ktorá pre­pra­vuje viac než 131 mi­li­ó­nov ces­tu­jú­cich na viac ako 2 000 le­toch denne z 86 le­tec­kých zá­kladní spá­ja­jú­cich 220 des­ti­ná­cií v 37 kra­ji­nách. Flo­tile so 430 lie­tad­lami a s ďal­šími 240 ob­jed­na­nými lie­tad­lami typu Bo­eing 737 umož­nia spo­loč­nosti zní­žiť cenu le­te­niek a zvý­šiť po­čet pre­pra­ve­ných ces­tu­jú­cich na 200 mi­li­ó­nov ročne.

V roku 2017 sa spo­loč­nosť Ry­anair stala pr­vou európ­skou le­tec­kou spo­loč­nos­ťou, ktorá pre­pra­vila viac ako 1 mi­liardu ces­tu­jú­cich po­čas svo­jej exis­ten­cie. Slo­ven­skí ces­tu­júci môžu te­raz vy­uží­vať ešte niž­šie ceny a naj­nov­šie zlep­še­nia v rámci prog­ramu Ry­anair „Always Get­ting Bet­ter“, ktorý ob­sa­huje:

  • Zní­že­nie po­plat­kov za po­danú ba­to­žinu – nižší po­pla­tok 25 € za väč­šiu po­vo­lenú ba­to­žinu do 20 kg.
  • Izby Ry­anair s ces­tov­ným kre­di­tom resp. zľa­vou vo výške 10%.
  • Trans­fery spo­loč­nosti Ry­anair ‐ širší vý­ber po­zem­nej do­pravy s no­vým par­tne­rom Car Tra­wler .
  • Sľub pres­nosti ‐ 90 % le­tov spo­loč­nosti Ry­anair bude le­tieť na­čas.
  • Ce­nový prí­sľub – nájdi si niž­šiu cenu a Ry­anair ti vráti roz­diel + 5 EUR na účet My Ry­anair.

zdroj: Le­tisko Ko­šice

Pridať komentár (0)