Odštartoval limitovaný výpredaj leteniek. Ceny sú extrémne nízke

Linda Cebrová / 12. júla 2018 / Lifehacking

  • V ak­cii sú le­tenky do viac ako 50 des­ti­ná­cií
  • Zľava platí do 16. júla 23:59 alebo do vy­pre­da­nia voľ­ných miest
zdroj: pixabay.com
  • V ak­cii sú le­tenky do viac ako 50 des­ti­ná­cií
  • Zľava platí do 16. júla 23:59 alebo do vy­pre­da­nia voľ­ných miest

V prí­pade lac­ných le­te­niek ni­kdy ne­vieš, kedy sa ob­ja­via. O to väč­šie prek­va­pe­nie to je, keď sa ich v je­den deň ob­ja­via hneď de­siatky a to do tých naj­lá­ka­vej­ších des­ti­ná­cií. Dnes máš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť bo­ok­nuť si le­tenky, kto­rých cena za­čína už na 12 eurách na­prí­klad do Osla.

Ide o sumy, za ktoré si v sú­čas­nosti ani ne­na­tan­ku­ješ na road-trip do Ta­tier. Zato však mô­žeš nav­ští­viť sve­tové veľ­ko­mestá dý­cha­júce his­tó­riou, ako aj prí­mor­ské usad­losti, v kto­rých do­ko­nale zre­la­xu­ješ alebo za­ži­ješ dob­ro­druž­stvo.

Bra­ti­slava – Mi­láno 32 eur

Ter­mín: 22-24 ok­tó­ber

Tip na uby­to­va­nie: Pen­zión Red Line Ro­oms Di­vi­sion po­núka uby­to­va­nie v Mi­láne, 2,9 km od vily Nec­chi Cam­pig­lio. Vo všet­kých pries­to­roch mô­žeš vy­uží­vať bez­platné Wi-Fi. V pen­zi­óne je k dis­po­zí­cii te­rasa, z kto­rej na­skytá vý­hľad do záh­rady.

Cena: 41 eur osoba/noc.

Bra­ti­slava- Pa­ríž 35 eur

Ter­mín: 20-23 ok­tó­ber (pre­dĺžený ví­kend)

Tip na uby­to­va­nie: Ho­tel Pa­vil­lon de Mont­mar­tre má vy­ni­ka­júce hod­no­te­nie a na­chá­dza sa len 10 mi­nút pešo od ná­mes­tia Place du Ter­tre a Ba­zi­liky Sacré Co­eur. Za­stávky metra Ab­besse a Blan­che sú vzdia­lené 350 met­rov a met­rom z nich sa priamo do­sta­neš k Ví­ťaz­nému ob­lúku a na že­lez­ničnú sta­nicu Saint-La­zare.

Cena: 46 eur osoba/noc.

Vie­deň – Am­ster­dam 85 eur

Ter­mín: 17-24 ok­tó­ber

Tip na uby­to­va­nie: Hos­tel Dut­chies sa na­chá­dza v cen­tre Am­ster­damu. Hos­tel je vzdia­lený 2,7 km od domu Anny Fran­ko­vej a 3,1 km od parku Von­del­park. Hlavná sta­nica aj mú­zejná štvrť sú vzdia­lené 20 mi­nút jazdy au­to­bu­som. Najb­liž­šie le­tisko Schip­hol sa na­chá­dza vo vzdia­le­nosti 10 km.

Cena: 31 eur osoba/noc.

Ka­to­wice- Du­baj 192 eur

Ter­mín: 21-23 ma­rec 2019

Tip na uby­to­va­nie: Nový 4-hviez­dič­kový Ho­tel Atana sa na­chá­dza 5 mi­nút jazdy au­tom od ná­kup­ného cen­tra Mall of Emi­ra­tes. Ho­tel po­núka tiež bez­platnú ky­vad­lovú do­pravu me­dzi ho­te­lom a ná­kup­ným cen­trom, plá­žou Ju­me­i­rah či sta­ni­cou metra DIC. Re­la­xo­vať mô­žeš vo von­kaj­šom ba­zéne so sl­neč­nou te­ra­sou a v kom­pletne vy­ba­ve­nom fit­ness cen­tre. Sta­nica metra Du­bai In­ter­net City je vzdia­lená 8 až 10 mi­nút chô­dze.

Cena: 35 eur osoba/noc .

Celý zo­znam zľav­ne­ných le­te­niek náj­deš TU.

 

Ak si plá­nu­ješ za­re­zer­vo­vať uby­to­va­nie cez bo­oking.com, urob to cez tento link a do­staš 10 % zľavu na uby­to­va­nie. 

Pridať komentár (0)