Akvá­ri­um pre hips­te­rov: Pro­jekt mla­dé­ho Čecha ovlá­dol Kicks­tar­ter!

Martin Bohunický / 12. októbra 2015 / Tech a inovácie

Toto je sku­toč­ne parád­ny pro­jekt! Šty­ria štu­den­ti, vrá­ta­ne Čecha Róber­ta Kala­ša, pri­pra­vi­li akvá­ri­um, aké nemá obdo­by.

Na Kicks­tar­te­ri napl­nil svoj ambi­ci­óz­ny cieľ čes­ký pro­jekt Aqu­aJar. Šikov­né akvá­ri­um abso­lút­ne nepot­re­bu­je elek­tric­ký prúd a čis­tí sa samé. Ako je to mož­né? Rybí odpad je totiž záro­veň hno­ji­vom pre rast­li­nu.

Skom­bi­no­va­ním rast­li­ny a rybi­čiek sa vytvá­ra per­fekt­ný eko­sys­tém. Ryb­ka hno­jí rast­lin­ku, rast­lin­ka na oplát­ku čis­tí vodu. Pro­jekt tak­to mimi­ku­je celý prin­cíp čis­te­nia riek a jazier v prí­ro­de. Tím navy­še pri­šiel so špe­ciál­nym jač­men­ným extrak­tom, kto­rý fun­gu­je ako pre­ven­cia pred ria­sa­mi. Ryb­ky sú pri­tom v úpl­nom bez­pe­čí. Nádo­ba má navy­še špe­ciál­ny povrch, kto­rý chrá­ni kva­li­tu vody ešte výraz­nej­šie a zni­žu­je náro­ky na samo­ú­drž­bu.

Ďal­šie fak­ty pote­šia naj­mä tých, kto­rým zále­ží na našej pla­né­te. Také­to rie­še­nie doká­že ušet­riť až 85 – 90% vody a je úpl­ne orga­nic­ké. Ten­to kon­cept navy­še úpl­ne vylu­ču­je potre­bu syn­te­tic­kých hno­jív.

Štvo­r­i­ca zača­la s vývo­jom po náv­šte­ve Hyd­ro­po­nic­kej far­my v Mai­ne. Inšpi­ro­va­ní nápa­dom zalo­ži­li vlast­ný pro­jekt a spus­ti­li prvé tes­to­va­nie v Pra­he. Násled­ne pro­jekt sme­ro­val na Kicks­tar­ter. S podob­ným prin­cí­pom pra­cu­je naprí­klad aj slo­ven­ský star­tup Crop­tech.

Spúš­ťať pro­jekt na Kicks­tar­te­ri mož­no ani nebo­lo nut­né. Pro­to­typ fun­go­val, tes­to­va­nie dopad­lo skve­le a záu­jem verej­nos­ti bol. No skú­si­li. Mies­to potreb­ných 16,450 dolá­rov vyzbie­ral tím už 21,485 USD a to do kon­ca zbier­ky zostá­va ešte 17 dní. Parád­ny úspech. Ak by sa poda­ri­lo vyzbie­rať pri­bliž­ne 35,000 dolá­rov, vznik­ne aj Aqu­aJar 2.0 — roz­mer­nej­šia ver­zia. 

Tím oko­lo Aqu­aJar teraz nemá pre­čo strá­cať čas a a prvé pro­duk­ty by mali prí­sť k zákaz­ní­kom v prie­be­hu decem­bra. Mohol by z toho byť naprí­klad parád­ny dar­ček. Svo­ju Aqu­aJar môžeš zís­kať, ak pris­pe­ješ sumou od 30 dolá­rov vyš­šie. Ale ponáh­ľaj sa, zostá­va­jú posled­né mies­ta! Odkaz na kam­paň tu.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)