Akvá­rium pre hips­te­rov: Pro­jekt mla­dého Čecha ovlá­dol Kicks­tar­ter!

Martin Bohunický / 12. októbra 2015 / Tech a inovácie

Toto je sku­točne parádny pro­jekt! Šty­ria štu­denti, vrá­tane Čecha Róberta Kalaša, pri­pra­vili akvá­rium, aké nemá obdoby.

Na Kicks­tar­teri napl­nil svoj ambi­ci­ózny cieľ český pro­jekt Aqu­aJar. Šikovné akvá­rium abso­lútne nepot­re­buje elek­trický prúd a čistí sa samé. Ako je to možné? Rybí odpad je totiž záro­veň hno­ji­vom pre rast­linu.

Skom­bi­no­va­ním rast­liny a rybi­čiek sa vytvára per­fektný eko­sys­tém. Rybka hnojí rast­linku, rast­linka na oplátku čistí vodu. Pro­jekt takto mimi­kuje celý prin­cíp čis­te­nia riek a jazier v prí­rode. Tím navyše pri­šiel so špe­ciál­nym jač­men­ným extrak­tom, ktorý fun­guje ako pre­ven­cia pred ria­sami. Rybky sú pri­tom v úpl­nom bez­pečí. Nádoba má navyše špe­ciálny povrch, ktorý chráni kva­litu vody ešte výraz­nej­šie a zni­žuje nároky na samo­ú­držbu.

Ďal­šie fakty pote­šia najmä tých, kto­rým záleží na našej pla­néte. Takéto rie­še­nie dokáže ušet­riť až 85 – 90% vody a je úplne orga­nické. Tento kon­cept navyše úplne vylu­čuje potrebu syn­te­tic­kých hno­jív.

Štvo­r­ica začala s vývo­jom po náv­števe Hyd­ro­po­nic­kej farmy v Maine. Inšpi­ro­vaní nápa­dom zalo­žili vlastný pro­jekt a spus­tili prvé tes­to­va­nie v Prahe. Následne pro­jekt sme­ro­val na Kicks­tar­ter. S podob­ným prin­cí­pom pra­cuje naprí­klad aj slo­ven­ský star­tup Crop­tech.

Spúš­ťať pro­jekt na Kicks­tar­teri možno ani nebolo nutné. Pro­to­typ fun­go­val, tes­to­va­nie dopadlo skvele a záu­jem verej­nosti bol. No skú­sili. Miesto potreb­ných 16,450 dolá­rov vyzbie­ral tím už 21,485 USD a to do konca zbierky zostáva ešte 17 dní. Parádny úspech. Ak by sa poda­rilo vyzbie­rať pri­bližne 35,000 dolá­rov, vznikne aj Aqu­aJar 2.0 — roz­mer­nej­šia ver­zia. 

Tím okolo Aqu­aJar teraz nemá prečo strá­cať čas a a prvé pro­dukty by mali prísť k zákaz­ní­kom v prie­behu decem­bra. Mohol by z toho byť naprí­klad parádny dar­ček. Svoju Aqu­aJar môžeš zís­kať, ak pris­pe­ješ sumou od 30 dolá­rov vyš­šie. Ale ponáh­ľaj sa, zostá­vajú posledné miesta! Odkaz na kam­paň tu.

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)