Alza dosta­la ape­tít a sme­ru­je do celej Euró­py

Marek Šándor / 9. septembra 2014 / Lifehacking

Alza chys­tá ďal­šiu expan­ziu do zahra­ni­čia. Na Slo­ven­sku odštar­to­va­la v roku 2004. Ten­to rok sa Alza otvo­rí tak­mer celej Euró­pe. Na novom webe alzashop.com ponú­ka tovar na zasla­nie do 26 kra­jín.

Expan­zia do zahra­ni­čia je ďal­ším logic­kým kro­kom v roz­vo­ji spo­loč­nos­ti. Využi­je­me našich naj­sil­nej­ších strá­nok ako je skve­le spra­co­va­ný eshop, obrov­ská ponu­ka okam­ži­te dostup­né­ho tova­ru a vyla­de­né logis­tic­ké pro­ce­sy, kto­ré sú našou pýchou a pomoh­li nám vydo­byť si domi­nant­né posta­ve­nie na slo­ven­skom aj čes­kom trhu, “hovo­rí Ing. Tomáš Hav­ry­luk, pod­pred­se­da pred­sta­ven­stva Alza.cz. “Bude­me veľ­mi efek­tív­ni, a európ­skym zákaz­ní­kom ponúk­ne­me maxi­mál­ny nákup­nej kom­fort,” dopĺňa Tomáš Hav­ry­luk.

V kata­ló­gu Alzy je momen­tál­ne 70 000 polo­žiek, z toho 46 000 pro­duk­tov od viac než 1600 zna­čiek sú skla­dom. Vla­ni fir­ma vyba­vi­la 3,3 mili­ó­na objed­ná­vok. Fir­ma svoj​záber ten­to rok ešte ďalej roz­ší­ri­la. Zača­la poži­čia­vať fil­my, pre­dá­vať hud­bu a k tomu otvo­ri­li aj App­le Shop.

Alza má v Čes­ku 31 pobo­čiek, ďal­šie tri ešte chys­tá. Na Slo­ven­skom trhu už otvo­ri­la 10 kamen­ných obcho­dov a v plá­ne je jeden ďal­ší. V Euró­pe ale zatiaľ poboč­ky otvá­rať nebu­de, aspoň nie v prvej fáze. Počí­ta ale s vybu­do­va­ním ďal­ších logis­tic­kých cen­tier, kto­ré by mali zjed­no­du­šiť a zlac­niť dopra­vu po celom kon­ti­nen­te.

Zdroj: alza

Pridať komentár (0)