Alza dostala ape­tít a sme­ruje do celej Európy

Marek Šándor / 9. septembra 2014 / Tools a produktivita

Alza chystá ďal­šiu expan­ziu do zahra­ni­čia. Na Slo­ven­sku odštar­to­vala v roku 2004. Tento rok sa Alza otvorí tak­mer celej Európe. Na novom webe alzashop.com ponúka tovar na zasla­nie do 26 kra­jín.

Expan­zia do zahra­ni­čia je ďal­ším logic­kým kro­kom v roz­voji spo­loč­nosti. Využi­jeme našich naj­sil­nej­ších strá­nok ako je skvele spra­co­vaný eshop, obrov­ská ponuka okam­žite dostup­ného tovaru a vyla­dené logis­tické pro­cesy, ktoré sú našou pýchou a pomohli nám vydo­byť si domi­nantné posta­ve­nie na slo­ven­skom aj čes­kom trhu, “hovorí Ing. Tomáš Hav­ry­luk, pod­pred­seda pred­sta­ven­stva Alza.cz. “Budeme veľmi efek­tívni, a európ­skym zákaz­ní­kom ponúk­neme maxi­málny nákup­nej kom­fort,” dopĺňa Tomáš Hav­ry­luk.

V kata­lógu Alzy je momen­tálne 70 000 polo­žiek, z toho 46 000 pro­duk­tov od viac než 1600 zna­čiek sú skla­dom. Vlani firma vyba­vila 3,3 mili­óna objed­ná­vok. Firma svoj​záber tento rok ešte ďalej roz­ší­rila. Začala poži­čia­vať filmy, pre­dá­vať hudbu a k tomu otvo­rili aj Apple Shop.

Alza má v Česku 31 pobo­čiek, ďal­šie tri ešte chystá. Na Slo­ven­skom trhu už otvo­rila 10 kamen­ných obcho­dov a v pláne je jeden ďalší. V Európe ale zatiaľ pobočky otvá­rať nebude, aspoň nie v prvej fáze. Počíta ale s vybu­do­va­ním ďal­ších logis­tic­kých cen­tier, ktoré by mali zjed­no­du­šiť a zlac­niť dopravu po celom kon­ti­nente.

Zdroj: alza

Pridať komentár (0)