Ama­zon Dash: Už neza­bud­nete

Michal Tomek / 6. apríla 2014 / Tech a inovácie

Idete do obchodu a zoznam zabud­nete doma? Alebo ste si nebo­daj na zoznam nič neza­pí­sali s tým, že si budete pamä­tať? Vstú­pite do obchodu a tam zrazu nekú­pite nič (lebo neviete, čo ste chceli) alebo kúpite všetko (lebo neviete, čo ste chceli). Našťas­tie sa už tes­tuje Ama­zon Dash, ktorý by v takýchto momen­toch mohol pomôcť.

Ama­zon už dávno nie je len o kni­hách. Okrem všet­kého iného spus­til v auguste 2007 službu Ama­zon­Fresh. Ide o biz­nis model naku­po­va­nia potra­vín online s tým, že vám ich donesú priamo domov. Na Slo­ven­sku už niečo podobné robí Tesco. Ama­zon­Fresh fun­guje v Seattli, San Fran­cisu a Juž­nej Kali­for­nii. A teraz pri­chá­dza s vecič­kou, vďaka kto­rej budete online potra­viny nav­šte­vo­vať ešte čas­tej­šie. Ama­zon­Fresh začína tes­to­vať beta ver­ziu zaria­de­nia s náz­vom Ama­zon Dash.

Ide o malé zaria­de­nie pou­ži­teľné v celej domác­nosti. Roz­mermi sa podobá na zapa­ľo­vač na ply­nový spo­rák, drobný ovlá­dač na rádio alebo (pre kre­a­tív­nej­ších) na ruko­väť Light­sa­ber meča. Na výšku má asi 16 cm a na šírku tak­mer 3 cm.  Ama­zon­Fresh s týmto zaria­de­ním pri­šiel práve preto, aby uľah­čo­val život v domác­nosti a „aby ste už nikdy na nič neza­budli“. Niet sa teda čo čudo­vať, že dizaj­novo je vymys­lený tak, aby sa dal pou­žiť kedy­koľ­vek – aj vo chvíli, keď mama robí cesto na koláč. Obsluha Dashu je však tak jed­no­du­chá, že ho môžu pou­ží­vať aj mladší čle­no­via rodiny.

Ako to fun­guje?

Pečiete koláč a dáte doň posledný gram múky, čo máte doma. Viete, že ak si to hneď neza­pí­šete, zabud­nete. So špi­na­vými rukami však ťažko, nie? Tak chy­títe Dash, zapnete nahrá­va­nie a vyslo­víte „Hladká múka“. Zaria­de­nie pridá múku do nákup­ného zoznamu na vašom Ama­zon­Fresh účte. Potom vám odpo­ručí ten druh múky, ktorý naj­čas­tej­šie cez Ama­zon­Fresh naku­pu­jete. Ak chcete presnú položku alebo neviete, aký má tá-ktorá potra­vina názov, môžete naske­no­vať čia­rový kód. Prin­cíp je potom úplne rov­naký. Zaria­de­nie sa pri­pája na inter­net pomo­cou Wifi siete.

zdroj: pingwest.com

Tes­to­va­cia ver­zia je zadarmo, avšak len na pozvánku. „Sme nad­šení, že môžeme zapo­jiť istý počet Prime Fresh zákaz­ní­kov z oblasti Los Ange­les a San Fran­cisa do fázy tes­to­va­nia Dashu,“ pove­dal hovorca Ama­zon-u pre TechC­runch.

Zaria­de­nie je teda prí­stupné iba pre časť ame­ric­kého trhu, no v prí­pade úspeš­ného tes­to­va­nia skôr či neskôr dorazí aj do Európy. Či už ako pro­dukt od samot­ného Ama­zonu alebo ako napo­do­be­nina od nie­koho iného.

zdroj: amazon.com, techcrunch.com

Pridať komentár (0)