Ama­zon si dal paten­to­vať využí­va­nie bie­leho poza­dia

Michal Tomek / 8. máj 2014 / Tools a produktivita

Včera v noci som asi 15 minút pre­chá­dzal inter­net. Len aby som sa uis­til, že správa, ktorú som si pre­čí­tal na jed­nom por­táli o fotení, je prav­divá. Infor­má­cie sa zho­do­vali na všet­kých weboch, ktoré som otvo­ril. Nako­niec som to našiel aj na blogu Giz­modo. Spo­loč­nosť Ama­zon zís­kala patent na fote­nie s bie­lym poza­dím.

Ame­rický paten­tový úrad (US Patent and Tra­de­mark Office) má za sebou údajne už viac kon­tro­verz­ných roz­hod­nutí v oblasti ude­ľo­va­nia paten­tov. Teraz prišlo prav­de­po­dobne ďal­šie. V polo­vici marca tohto roku ude­lil spo­loč­nosti Ama­zon patent na „vyná­lez“, ktorý využí­vajú všetci foto­grafi po celom svete. Ofi­ciálny názov patentu číslo US 8,676,045 BI je „Uspo­ria­da­nie štú­dia (Stu­dio Arran­ge­ment)“, pri­čom za vyná­lez­cov sú ozna­čení šty­ria ľudia — Jeremy David Sawatzky, Chris­tina Por­ter, Jeff Strauss a Gill Blank — a nado­bú­da­te­ľom práv nie je nikto iný ako Ama­zon Tech­no­lo­gies.

V paten­to­vom doku­mente sa presne rozo­berá rozo­sta­ve­nie sve­tiel a objek­tov v pries­tore foto­gra­fic­kého štú­dia. Dokonca je spo­me­nutý aj fokus a ISO pre nasta­ve­nie na foto­apa­ráte. Pri­lo­žené sú, samoz­rejme, pod­robné nák­resy, kde, čo a v akej vzdia­le­nosti má byť umiest­nené. Aby bolo všetko jasné, Ama­zon spí­sal aj postup, ako pred­met presne odfo­tiť – akti­vo­vať zadný zdroj svetla, akti­vo­vať predný zdroj svetla, umiest­niť objekt a zachy­tiť ho na prí­stroj.

Na webe urče­nom otáz­kam ohľa­dom paten­tov už o tomto roz­hod­nutí padla pochyb­nosť, keďže teore­ticky pred­met patentu „musí byť nový, neob­vyklý a iný než to, čo tu bolo dote­raz.“ Vzhľa­dom na to, že nie je foto­grafa, ktorý by biele poza­die nevy­uží­val už nejaký ten čas, ťažko tvr­diť, že ide o novú myš­lienku.

Čo z toho vyplýva?

Buď ide stále o vtip alebo nedo­ro­zu­me­nie, a pokiaľ áno, hádam sa to čoskoro dozvieme. Vzhľa­dom ale na fakt, že ofi­ciálny doku­ment je k dis­po­zí­cii aj na stránke paten­to­vého úradu (tu), túto mož­nosť by som vylú­čil.

Prav­de­po­dob­nej­šie je iné vysvet­le­nie. Ama­zon je spo­loč­nosť, ktorú v oblasti pre­daja pro­duk­tov dnes, ani v blíz­kej budúc­nosti, nikto nepred­behne, a práve Ama­zon využíva biele poza­die pri fotení pro­duk­tov. Cie­ľom také­hoto patentu teda prav­de­po­dobne nie je nahá­ňa­nie iných foto­gra­fov, ktorý by pou­ží­vali biele poza­die. Koniec kon­cov, ako by to vyze­ralo? Cho­dili by pra­cov­níci Ama­zonu do jed­not­li­vých štú­dií a kon­tro­lo­vali by nasta­ve­nia a vzdia­le­nosti? Asi nie.

Skôr môže ísť o snahu kryť sa presne pred rov­na­kým kro­kom, len z inej strany. Čo ak by si nejaký foto­graf (alebo kto­koľ­vek) pove­dal, že si dá paten­to­vať pou­ží­va­nie bie­leho poza­dia v urči­tých roz­me­roch, a potom zaža­luje Ama­zon za poru­še­nie paten­to­vých práv? Otvo­re­nou otáz­kou však zostáva, či by dotyčný člo­vek aj patent zís­kal, keďže nie je obrov­skou kor­po­rá­ciou s nie­koľ­kými práv­nymi expertmi na oblasť dušev­ného vlast­níc­tva. 

Počkajme si teda na vyjad­re­nie Ama­zonu, ktorý k tomu, verme, zaujme sta­no­visko.

Zdroj: gizmodo.com, diyphotography.net, picphotos.net

Pridať komentár (0)