Ama­zon zjavne plá­nuje tla­čiť tovar v dodáv­kach!

Kika Besedičová / 27. februára 2015 / Tools a produktivita

Inter­ne­tový obchod Ama­zon pred­vie­dol víziu svojho nového sys­tému pre 3D tlač tovaru priamo po objed­naní. 3D tla­čiarne plá­nuje nain­šta­lo­vať do svo­jich dodá­vok. Zákaz­níci tak zís­kajú podľa den­níka Wall Street Jour­nal objed­naný pro­dukt rých­lej­šie. Vďaka tomu sa zní­žia aj nároky na skla­do­va­cie kapa­city.

Dodávky by roz­vá­žali tovar a súbežne s tým by okam­žite vyba­vili nové objed­návky bez závis­losti na sklade. Takáto mož­nosť by kli­en­tom Ama­zonu zaru­čila u nie­kto­rých výrob­kov okam­žitú dostup­nosť. 

Bláz­nov­stvo?

Inter­ne­tový trh bude môcť zní­žiť množ­stvo skla­do­vých zásob a s tým spo­jený úložný pries­tor. Vďaka tomu sa potom zníži množ­stvo času vyna­lo­že­ného na vyba­ve­nie objed­návky a doru­če­nie tovaru zákaz­ní­kovi, ” uvá­dza Ama­zon vo svo­jej správe, ktorú pri­lo­žil k žia­dosti o patent. Ama­zon dáva v posled­ných rokoch dôraz na rých­losť pre­pravy. Buduje siete skla­dov v blíz­kosti mest­ských cen­tier a roz­víja svoju vlastnú pre­pravnú sieť. Nedávno pred­vie­dol víziu ohľa­dom dovážky tovaru pro­stred­níc­tvom dro­nov. 

Budúc­nosť patrí práve fir­mám ako je Ama­zon, ktoré dokážu mys­lieť o 3 kroky vpred a patent, o kto­rého regis­trá­ciu Ama­zon požia­dal je len ďal­ším dôka­zom toho, že tejto firme bude pat­riť budúc­nosť retai­lo­vého biz­nisu.

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)