Ame­ric­ké inves­tí­cie rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu by mali dosiah­nuť v roku 2015 hod­no­tu 70 miliárd USD

Martina Kičinová, launcher.sk / 9. septembra 2015 / Lifehacking

Finanč­né pred­po­ve­de boli zve­rej­ne­né na zákla­de dote­raj­ších úda­jov inves­tí­cií za prvý pol­rok toh­to roku.

Neuve­ri­teľ­ných 37,5 miliar­dy USD bolo inves­to­va­ných do cel­ko­vo 2353 podie­lov. Ak inves­tí­cie dosiah­nu pred­po­kla­da­ných 70 miliárd USD v decem­bri, bude to naj­vyš­šia inves­to­va­ná suma za posled­ných 5 rokov. 

Pod­ľa repor­tov (Zdroj:The­Next­Webnaj­väč­šia časť peňa­zí bola inves­to­va­ná v posled­nom kole fun­din­gov a v dru­hom kvar­tá­li minu­lé­ho roku dosiah­lo až 24 firiem miliar­do­vé „uni­corn“ hod­no­te­nia. Za prvý pol­rok roku 2015 to bolo 35 firiem. 

Pod­stat­ný fakt pri­tom je, že nové „ven­tu­re“ inves­tí­cie nie sú limi­to­va­né len na inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti. Hoci prá­ve tie­to tvo­ria tak­mer polo­vi­cu všet­kých inves­tí­cií. Rok 2015 je bez­po­chy­by veľ­mi zau­jí­ma­vým rokom ras­tu v oblas­ti inves­tí­cií. Otáz­kou zostá­va, či ten­to trend bude pokra­čo­vať aj naďa­lej. 

Zdroj: launcher.sk/blog

Pridať komentár (0)