Ame­rické inves­tí­cie rizi­ko­vého kapi­tálu by mali dosiah­nuť v roku 2015 hod­notu 70 miliárd USD

Martina Kičinová, launcher.sk / 9. septembra 2015 / Tools a produktivita

Finančné pred­po­vede boli zve­rej­nené na základe dote­raj­ších úda­jov inves­tí­cií za prvý pol­rok tohto roku.

Neuve­ri­teľ­ných 37,5 miliardy USD bolo inves­to­va­ných do cel­kovo 2353 podie­lov. Ak inves­tí­cie dosiahnu pred­po­kla­da­ných 70 miliárd USD v decem­bri, bude to naj­vyš­šia inves­to­vaná suma za posled­ných 5 rokov. 

Podľa repor­tov (Zdroj:The­Next­Webnaj­väč­šia časť peňazí bola inves­to­vaná v posled­nom kole fun­din­gov a v dru­hom kvar­táli minu­lého roku dosiahlo až 24 firiem miliar­dové „uni­corn“ hod­no­te­nia. Za prvý pol­rok roku 2015 to bolo 35 firiem. 

Pod­statný fakt pri­tom je, že nové „ven­ture“ inves­tí­cie nie sú limi­to­vané len na inter­ne­tové spo­loč­nosti. Hoci práve tieto tvo­ria tak­mer polo­vicu všet­kých inves­tí­cií. Rok 2015 je bez­po­chyby veľmi zau­jí­ma­vým rokom rastu v oblasti inves­tí­cií. Otáz­kou zostáva, či tento trend bude pokra­čo­vať aj naďa­lej. 

Zdroj: launcher.sk/blog

Pridať komentár (0)