Ame­rický hotel poku­tuje hostí za zlé recen­zie

Kika Besedičová / 16. augusta 2014 / Tools a produktivita

Buti­kový hotel Union Street Guest House má tro­chu zvláštne pra­vidlá, s kto­rými musia jeho hos­tia súhla­siť. Naprí­klad taká svadba a následná noc v tomto hoteli sa môže novo­man­že­lom značne pre­dra­žiť. Hotel má totiž vo svo­jich pod­mien­kach pobytu, že novo­man­že­lom naúč­tuje 500 dolá­rov za každú zlú recen­ziu, ktorá sa na inter­nete objaví od sva­dob­ča­nov.

Je kona­nie manaž­mentu hotela legálne alebo nie? Ťažko pove­dať. Zástupca hotela však zdô­raz­ňuje, že týmto sa ich uby­to­va­cie zaria­de­nie iba bráni tomu, že hos­tia “nemu­sia pocho­piť” staré vyba­ve­nie hotela :) a môžu ho pova­žo­vať omy­lom za opot­re­bo­vané a sta­ro­módne.

Ak vaši hos­tia hľa­dajú uby­to­va­nie typu Mar­ri­ott, tak sa im u nás možno páčiť nebude,” stálo doslova vo vyjad­rení hotela.

Recen­zia na objed­návku

V máji tohto roku začal talian­sky úrad vyšet­ro­vať por­tál Tri­pad­vi­sor kvôli nie­koľ­kým sťaž­nos­tiam zákaz­ní­kov a maji­te­ľov reštau­rá­cií či hote­lov. Výsled­kom vyšet­ro­va­nia bolo zve­rej­ne­nie doku­mentu, ktorý potvr­dzo­val to, o čom sa hovo­rilo už dlho. Mnoho recen­zií bolo napí­sané ľuďmi, ktorí na danom mieste v sku­toč­nosti nikdy neboli a recen­ziu písali na objed­návku.

Pridať komentár (0)