Andrea Kováčová: Chcem, aby sa mamy mohli realizovať v tom, čo chcú a nie v tom, čo musia

Tatiana Blazseková / 24. októbra 2015 / Rozhovory

ČO DO­KÁŽE MAMA je pro­jekt pre všetky mamy, ktoré sa popri svo­jich de­ťoch chcú re­a­li­zo­vať. Každá mama vie po­núk­nuť niečo vý­ni­močné: pe­čie torty, vy­šíva, do­u­čuje an­glič­tinu, líči na svadby, po­núka kurzy spevu, či tanca alebo robí naj­lepší sliv­kový lek­vár na svete. S An­dreou Ko­vá­čo­vou, za­kla­da­teľ­kou pro­jektu, som sa po­roz­prá­vala o tom, ako ju jej malá dcérka Peťka do­viedla ku krás­nej myš­lienke spo­jiť všetky mamy aby uká­zali, čo do­kážu.

ČO DO­KÁŽE MAMA je pro­jekt pre všetky mamy, ktoré sa popri svo­jich de­ťoch chcú re­a­li­zo­vať. Každá mama vie po­núk­nuť niečo vý­ni­močné: pe­čie torty, vy­šíva, do­u­čuje an­glič­tinu, líči na svadby, po­núka kurzy spevu, či tanca alebo robí naj­lepší sliv­kový lek­vár na svete. S An­dreou Ko­vá­čo­vou, za­kla­da­teľ­kou pro­jektu, som sa po­roz­prá­vala o tom, ako ju jej malá dcérka Peťka do­viedla ku krás­nej myš­lienke spo­jiť všetky mamy aby uká­zali, čo do­kážu.

 

Čo Vás in­špi­ro­valo k vy­tvo­re­niu ta­kejto ko­mu­nity? Kedy presne pri­šiel ten mo­ment roz­hod­nu­tia, áno, idem do toho?

Po­čas ma­ter­skej som veľmi za­tú­žila trošku sa re­a­li­zo­vať. Od­kro­jiť si malý kú­sok dňa, ktorý bude pat­riť len mne, keď bu­dem ro­biť, čo ma baví. Za­čala som do­u­čo­vať an­glič­tinu, piecť zdravé torty a ma­ľo­vať ob­razy.. Chcela som však zis­tiť, či sa aj os­tatné ma­minky popri svo­jich de­ťoch re­a­li­zujú a ak áno, pod­po­riť ich, nech sa o ich vý­rob­koch či služ­bách do­zvie čo naj­viac ľudí.

 

  

Prek­va­pili Vás ma­mičky? Báli ste sa na za­čiatku, že bu­dete sama vo­ja­kom v poli?

Od svo­jich ka­ma­rá­tiek som ve­dela, že niečo ro­bia popri svo­jich det­vá­koch, takže som ve­rila, že si pro­jekt nájde svo­jich priaz­niv­cov.  Na­to­čila som krátke vi­deo  a za­lo­žila sku­pinu ČO DO­KÁŽE MAMA na fa­ce­bo­oku. No a stala sa mi vec, ktorú by som ni­kdy ne­ča­kala. Za jednu noc sa mi pri­dalo do pro­jektu nie­koľko sto­viek ma­mi­čiek z ce­lého Slo­ven­ska. Všetky pro­jektu fan­dili, za­čali zdie­ľať všetko, čo popri svo­jich de­ťoch tvo­ria. Bolo to úžasné.

 

 

Čo všetko mamy po­nú­kajú?

Stačí sa po­zrieť do sku­piny na Fa­ce­bo­oku a mys­lím že bu­dete prek­va­pení. Každý deň ma­miny pri­dá­vajú krásne háč­ko­vané čia­počky, šité hračky, rôzne kurzy tanca, spevu či jogy, po­du­ja­tia pre deti, ktoré or­ga­ni­zujú, ma­sáže, by­linky, lí­če­nie, účesy, právne po­ra­den­stvo, do­u­čo­va­nie ma­te­ma­tiky, či po­moc s úč­tov­níc­tvom. Ne­uve­ri­teľné, čo do­kážu mamy na Slo­ven­sku.  

 

Ako dlho už pro­jekt fun­guje a ako sa vám s ním darí?

ČO DO­KÁŽE MAMA som za­lo­žila v júni 2015, teda presne pred štyrmi me­siacmi. Za ten čas sa do sku­piny pri­dalo  3200 ma­mi­čiek zo všet­kých kú­tov Slo­ven­ska. Keď to tak po­čí­tam, je to viac ako 2000 naj­rôz­nej­ších vý­rob­kov a slu­žieb. Moja ses­tra žije v USA, a tak sa nie­ktoré vý­robky do­stali až za oceán.

 

An­drea a Peťka Ko­vá­čová

 

Za­tiaľ teda fun­gu­jete na Fa­ce­bo­oku, chys­táte aj web­stránku?

Áno, Web­stránka www.co­do­ka­ze­mama.sk je mo­men­tálne v pro­cese tvorby. Pra­cuje na nej veľmi ši­kovný prog­ra­má­tor Ma­tej. Keď bude ho­tová, každá mama si bude môcť vy­tvo­riť vlastný e-shop s fot­kami svo­jich vý­rob­kov a slu­žieb. Za­tiaľ sa však všetko odo­hráva na Fa­ce­bo­oku.

 

Dá sa stret­núť ši­kovné ma­mičky aj na­živo a na­kuk­núť do ich tvorby?

Jasné, vždy som chcela, aby vo svete in­ter­netu a so­ciál­nych sietí, bol môj pro­jekt ve­dený ináč. Aby sa mamy mohli na­vzá­jom pra­vi­delne stre­tá­vať, in­špi­ro­vať sa, vy­me­niť si kla­sické vi­zitky a po­vzbu­dzo­vať sa. Za­čala som or­ga­ni­zo­vať tzv. MAMA TRHY, kde sa stretnú ma­mičky zo sku­piny a po­nú­kajú si na­vzá­jom svoju tvorbu. Tieto stret­nu­tia vzbu­dili zá­u­jem aj šir­šej ve­rej­nosti a pri­chá­dzajú naň všetci, ktorí majú zá­u­jem o kva­litnú hand­made tvorbu a chcú pod­po­riť naše mamy. Prvý MAMA TRH sa ko­nal v mo­jom rod­nom meste v Le­vi­ciach, ne­skôr v Bra­ti­slave, te­raz or­ga­ni­zu­jeme ko­šický a kon­com no­vem­bra bude trh v Pra­kov­ciach na vý­chod­nom Slo­ven­sku. Zväčša ich or­ga­ni­zu­jeme v škôl­kach, či ma­ter­ských cen­trách, kde je pri­pra­vený aj prog­ram pre deti a ro­di­čov.

 

Čo po­va­žu­jete za do­po­siaľ naj­väčší úspech v rámci pro­jektu?

Za naj­väčší úspech po­va­žu­jem to, aké nád­herné ľud­ské gesto uro­bili ne­dávno naše mamky v sku­pine. Jedna z ma­mi­čiek po smrti svo­jej dcérky za­lo­žila det­ský hos­pic, na kto­rého chod po­tre­buje pe­niažky. Naše mamky sa spo­jili a po­sie­lajú do tohto hos­picu svoje vý­robky, ktoré sa budú pre­dá­vať a vý­ťa­žok pôjde na ná­kup po­treb­ných prí­stro­jov a za­ria­de­nia pre ťažko choré deti, aby mohli pre­ží­vať po­sledné dni doma so svo­jimi najb­liž­šími. Zasa som si uve­do­mila, prečo to vlastne ro­bím.

 

Vý­robky z Mama Tr­hov

 

Ste na všetko sama alebo Vám nie­kto s pro­jek­tom po­máha?

Od za­čiatku som chcela dať v rámci pro­jektu šancu najmä ma­mám a zlo­žiť náš tým pre­dov­šet­kým z mám. Dnes sa o pro­jekt stará spolu so mnou tým šty­roch ľudí. Ivka Cho­va­nová, mamka ma­lej Stelky, je ko­or­di­ná­tor­kou Mama tr­hov, Zuzka Stra­ňán­ková zas popri ma­lej Miške ad­mi­nuje sku­pinu na Fa­ce­bo­oku a Maťo Su­ša­nín tvorí web.

 

Po­kra­čujú ma­mičky v týchto ak­ti­vi­tách aj po ma­ter­skej? Je možné tento zá­u­jem roz­viť na sa­mos­tatné pod­ni­ka­nie?

Mo­jim hlav­ným cie­ľom je, aby sa mamky ne­mu­seli hnať po ma­ter­skej do práce. Aby ich zá­ľuba mohla pre­rásť v malé pod­ni­ka­nie a mohli sa ňou za­čať ži­viť. Že­nám sa popri de­ťoch kom­pletne zme­nia pri­ority a ča­sto­krát chcú ostať doma pri svo­jich de­ťoch. To však kvôli fi­nanč­nej si­tu­ácii nie je mno­hým umož­nené. Chcem, aby sa mamy mohli re­a­li­zo­vať v tom, čo chcú a nie v tom, čo mu­sia.

 

Čo naj­viac chýba ma­mám na ma­ter­skej do­vo­lenke? Majú sa ma­mičky kde re­a­li­zo­vať?

Podľa mňa jed­no­značne pe­niaze. Keďže mnohé mamy ne­ve­dia vy­žiť z ma­ter­ského či ro­di­čov­ského prís­pevku, hľa­dajú rôzne cesty, ako si popri svo­jich de­ťoch trošku pri­vy­ro­biť.  Ak v tom nájdu aj svoju re­a­li­zá­ciu, o to lep­šie.

 

 

Kde čer­pajú ma­mičky toľko sily a in­špi­rá­cie pri všet­kej tej sta­rost­li­vosti?

Každá mama po­tre­buje ob­čas vy­pnúť,  sta­rať sa o svoje po­treby a nájsť si čas len pre seba. Ručné práce, spev, joga, či ta­nec sú vý­bor­ným vy­pí­na­čom mozgu. Preto sa mamy utie­kajú práve k týmto čin­nos­tiam. Je to zväčša v noci, keď už deti spia. Vtedy my mamy oží­vame a v tomto čase vzni­kajú tie najk­raj­šie vý­robky.

 

Ako Vám ma­ter­stvo zme­nilo po­hľad na svet pod­ni­ka­nia?

Zis­tila som, že za ho­dinu (kým malá spí) stih­nem uro­biť to, čo som pred­tým ro­bila celý deň. Ma­ter­stvo vám dá do ži­vota sys­tém, všetko zrazu ro­bíte oveľa efek­tív­nej­šie. Viete, že keď to ne­uro­bíte te­raz, už si na to zaj­tra ne­náj­dete čas, pre­tože prídu nové a nové po­treby die­ťaťa a do­mác­nosti. Preto si mys­lím, že mamy po ma­ter­skej sú naj­lep­šie ma­na­žérky a pod­ni­ka­teľky.

 

Sku­pinu Čo do­káže mama náj­deš tu.

 

An­drei ďa­ku­jeme za roz­ho­vor a je, Peťke, aj všet­kým ma­mi­nám že­láme veľa úspe­chov! :)

Pridať komentár (0)