Andrea Ková­čová: Chcem, aby sa mamy mohli rea­li­zo­vať v tom, čo chcú a nie v tom, čo musia

Tatiana Blazseková / 24. októbra 2015 / Rozhovory

ČO DOKÁŽE MAMA je pro­jekt pre všetky mamy, ktoré sa popri svo­jich deťoch chcú rea­li­zo­vať. Každá mama vie ponúk­nuť niečo výni­močné: pečie torty, vyšíva, dou­čuje anglič­tinu, líči na svadby, ponúka kurzy spevu, či tanca alebo robí naj­lepší sliv­kový lek­vár na svete. S Andreou Ková­čo­vou, zakla­da­teľ­kou pro­jektu, som sa poroz­prá­vala o tom, ako ju jej malá dcérka Peťka doviedla ku krás­nej myš­lienke spo­jiť všetky mamy aby uká­zali, čo dokážu. 

Čo Vás inšpi­ro­valo k vytvo­re­niu takejto komu­nity? Kedy presne pri­šiel ten moment roz­hod­nu­tia, áno, idem do toho?

Počas mater­skej som veľmi zatú­žila trošku sa rea­li­zo­vať. Odkro­jiť si malý kúsok dňa, ktorý bude pat­riť len mne, keď budem robiť, čo ma baví. Začala som dou­čo­vať anglič­tinu, piecť zdravé torty a maľo­vať obrazy.. Chcela som však zis­tiť, či sa aj ostatné maminky popri svo­jich deťoch rea­li­zujú a ak áno, pod­po­riť ich, nech sa o ich výrob­koch či služ­bách dozvie čo naj­viac ľudí.

Prek­va­pili Vás mamičky? Báli ste sa na začiatku, že budete sama voja­kom v poli?

Od svo­jich kama­rá­tiek som vedela, že niečo robia popri svo­jich det­vá­koch, takže som verila, že si pro­jekt nájde svo­jich priaz­niv­cov. Nato­čila som krátke video a zalo­žila sku­pinu ČO DOKÁŽE MAMA na face­bo­oku. No a stala sa mi vec, ktorú by som nikdy neča­kala. Za jednu noc sa mi pri­dalo do pro­jektu nie­koľko sto­viek mami­čiek z celého Slo­ven­ska. Všetky pro­jektu fan­dili, začali zdie­ľať všetko, čo popri svo­jich deťoch tvo­ria. Bolo to úžasné.

Čo všetko mamy ponú­kajú?

Stačí sa pozrieť do sku­piny na Face­bo­oku a mys­lím že budete prek­va­pení. Každý deň maminy pri­dá­vajú krásne háč­ko­vané čia­počky, šité hračky, rôzne kurzy tanca, spevu či jogy, podu­ja­tia pre deti, ktoré orga­ni­zujú, masáže, bylinky, líče­nie, účesy, právne pora­den­stvo, dou­čo­va­nie mate­ma­tiky, či pomoc s účtov­níc­tvom. Neuve­ri­teľné, čo dokážu mamy na Slo­ven­sku. 

Ako dlho už pro­jekt fun­guje a ako sa vám s ním darí?

ČO DOKÁŽE MAMA som zalo­žila v júni 2015, teda presne pred štyrmi mesiacmi. Za ten čas sa do sku­piny pri­dalo 3200 mami­čiek zo všet­kých kútov Slo­ven­ska. Keď to tak počí­tam, je to viac ako 2000 naj­rôz­nej­ších výrob­kov a slu­žieb. Moja ses­tra žije v USA, a tak sa nie­ktoré výrobky dostali až za oceán.

Andrea a Peťka Ková­čová

Zatiaľ teda fun­gu­jete na Face­bo­oku, chys­táte aj web­stránku?

Áno, Web­stránka www.codokazemama.sk je momen­tálne v pro­cese tvorby. Pra­cuje na nej veľmi šikovný prog­ra­má­tor Matej. Keď bude hotová, každá mama si bude môcť vytvo­riť vlastný e-shop s fot­kami svo­jich výrob­kov a slu­žieb. Zatiaľ sa však všetko odo­hráva na Face­bo­oku.

Dá sa stret­núť šikovné mamičky aj naživo a nakuk­núť do ich tvorby?

Jasné, vždy som chcela, aby vo svete inter­netu a sociál­nych sietí, bol môj pro­jekt vedený ináč. Aby sa mamy mohli navzá­jom pra­vi­delne stre­tá­vať, inšpi­ro­vať sa, vyme­niť si kla­sické vizitky a povzbu­dzo­vať sa. Začala som orga­ni­zo­vať tzv. MAMA TRHY, kde sa stretnú mamičky zo sku­piny a ponú­kajú si navzá­jom svoju tvorbu. Tieto stret­nu­tia vzbu­dili záu­jem aj šir­šej verej­nosti a pri­chá­dzajú naň všetci, ktorí majú záu­jem o kva­litnú hand­made tvorbu a chcú pod­po­riť naše mamy. Prvý MAMA TRH sa konal v mojom rod­nom meste v Levi­ciach, neskôr v Bra­ti­slave, teraz orga­ni­zu­jeme košický a kon­com novem­bra bude trh v Pra­kov­ciach na východ­nom Slo­ven­sku. Zväčša ich orga­ni­zu­jeme v škôl­kach, či mater­ských cen­trách, kde je pri­pra­vený aj prog­ram pre deti a rodi­čov.

Čo pova­žu­jete za dopo­siaľ naj­väčší úspech v rámci pro­jektu?

Za naj­väčší úspech pova­žu­jem to, aké nád­herné ľud­ské gesto uro­bili nedávno naše mamky v sku­pine. Jedna z mami­čiek po smrti svo­jej dcérky zalo­žila det­ský hos­pic, na kto­rého chod potre­buje peniažky. Naše mamky sa spo­jili a posie­lajú do tohto hos­picu svoje výrobky, ktoré sa budú pre­dá­vať a výťa­žok pôjde na nákup potreb­ných prí­stro­jov a zaria­de­nia pre ťažko choré deti, aby mohli pre­ží­vať posledné dni doma so svo­jimi najb­liž­šími. Zasa som si uve­do­mila, prečo to vlastne robím.

Výrobky z Mama Trhov

Ste na všetko sama alebo Vám nie­kto s pro­jek­tom pomáha?

Od začiatku som chcela dať v rámci pro­jektu šancu najmä mamám a zlo­žiť náš tým pre­dov­šet­kým z mám. Dnes sa o pro­jekt stará spolu so mnou tým šty­roch ľudí. Ivka Cho­va­nová, mamka malej Stelky, je koor­di­ná­tor­kou Mama trhov, Zuzka Stra­ňán­ková zas popri malej Miške admi­nuje sku­pinu na Face­bo­oku a Maťo Suša­nín tvorí web.

Pokra­čujú mamičky v týchto akti­vi­tách aj po mater­skej? Je možné tento záu­jem roz­viť na samos­tatné pod­ni­ka­nie?

Mojim hlav­ným cie­ľom je, aby sa mamky nemu­seli hnať po mater­skej do práce. Aby ich záľuba mohla pre­rásť v malé pod­ni­ka­nie a mohli sa ňou začať živiť. Ženám sa popri deťoch kom­pletne zme­nia pri­ority a často­krát chcú ostať doma pri svo­jich deťoch. To však kvôli finanč­nej situ­ácii nie je mno­hým umož­nené. Chcem, aby sa mamy mohli rea­li­zo­vať v tom, čo chcú a nie v tom, čo musia.

Čo naj­viac chýba mamám na mater­skej dovo­lenke? Majú sa mamičky kde rea­li­zo­vať?

Podľa mňa jed­no­značne peniaze. Keďže mnohé mamy neve­dia vyžiť z mater­ského či rodi­čov­ského prís­pevku, hľa­dajú rôzne cesty, ako si popri svo­jich deťoch trošku pri­vy­ro­biť. Ak v tom nájdu aj svoju rea­li­zá­ciu, o to lep­šie.

Kde čer­pajú mamičky toľko sily a inšpi­rá­cie pri všet­kej tej sta­rost­li­vosti?

Každá mama potre­buje občas vypnúť, sta­rať sa o svoje potreby a nájsť si čas len pre seba. Ručné práce, spev, joga, či tanec sú výbor­ným vypí­na­čom mozgu. Preto sa mamy utie­kajú práve k týmto čin­nos­tiam. Je to zväčša v noci, keď už deti spia. Vtedy my mamy oží­vame a v tomto čase vzni­kajú tie najk­raj­šie výrobky.

Ako Vám mater­stvo zme­nilo pohľad na svet pod­ni­ka­nia?

Zis­tila som, že za hodinu (kým malá spí) stih­nem uro­biť to, čo som pred­tým robila celý deň. Mater­stvo vám dá do života sys­tém, všetko zrazu robíte oveľa efek­tív­nej­šie. Viete, že keď to neuro­bíte teraz, už si na to zaj­tra nenáj­dete čas, pre­tože prídu nové a nové potreby die­ťaťa a domác­nosti. Preto si mys­lím, že mamy po mater­skej sú naj­lep­šie mana­žérky a pod­ni­ka­teľky.

Sku­pinu Čo dokáže mama náj­deš tu.

Andrei ďaku­jeme za roz­ho­vor a je, Peťke, aj všet­kým mami­nám želáme veľa úspe­chov! :)

Pridať komentár (0)