Andrej Kiska a jeho pohľad do vnútra star­tu­pov

Šandi / 11. septembra 2014 / Tools a produktivita

Poroz­prá­vali sme sa s Andre­jom Kis­kom, ktorý stál pri zrode star­tu­po­vého pro­stre­dia na Slo­ven­sku aj v Česku. ”Slo­ven­ské star­tupy nikdy nemali také dobré pod­mienky ako dnes aby dobyli svet.” Andrej Kiska.

Andrej, pred­stav nám pro­sím ťa Credo Ven­tu­res. Na aký druh star­tu­pov sa zame­ria­vate?

Credo malo prvý clo­sing svojho fondu v roku 2010 a začalo inves­to­vať v 2011 ako jeden z prvých ven­ture kapi­ta­lo­vých fon­dov v Stred­nej Európe zame­ria­va­jú­cich sa výlučne na tzv. seed a Series A inves­tí­cie. Inves­tu­jeme len do firiem s glo­bál­nym poten­ciá­lom v oblasti IT, inter­netu, soft­vé­ro­vých a mobil­ných apli­ká­cií.

Náš fond zdru­žuje výlučne súkromný kapi­tál, navyše od zakla­da­te­ľov a akci­oná­rov glo­bál­nych firiem z regi­ónu typu AVG anti­vi­rus, Avast, RSJ algo­rith­mic tra­ding, Linet a ďal­ších 30 inves­to­rov, z kto­rých mnoho aktívne pomáha s roz­vo­jom našich firiem.

Inves­tu­jeme medzi 50,000 až 2+mil EUR, spolu s inves­tormi do nášho fondu sme schopní syn­di­ko­vať aj vyš­šie inves­tí­cie.

Aké výhody a nevý­hody má byť jed­ným z prvých ven­ture capi­tal fon­dov v danom regi­óne?

Keď náš fond začí­nal, tak pojem star­tup a ven­ture kapi­tál bol na Slo­ven­sku a v Čechách v pod­state neznámy. Neexis­to­vali žiadne lokálne akce­le­rá­tory, cowor­king cen­trá a mediálne pokry­tie našej komu­nity bolo mizivé. Síce sme odvtedy uro­bili veľký krok dopredu, ale medzi star­tup komu­ni­tou v Stred­nej Európe a západe je stále prie­pastný roz­diel. Člo­vek môže preto vní­mať ako nevý­hodu fakt, že sa v rámci fondu nemôže sústre­diť len na inves­to­va­nie a pomá­ha­nie inves­to­va­ným fir­mám, ale musí trá­viť veľa času roz­ví­ja­ním celého eko­sys­tému (men­to­ring, blogy, orga­ni­zo­va­nie star­tup akcií atď.) a inves­to­va­ním do infra­štruk­túry (v Čechách sme stáli pri zalo­žení jed­ného z prvých akce­le­rá­to­rov Star­tu­pY­ard a jed­ného z prvých cowor­king spa­ceov Tech­Squ­are, na Slo­ven­sku tiež plá­nu­jeme pod­po­riť lokál­nych komu­nit­ných hrá­čov). Kaž­do­pádne mňa osobne táto „komu­nitná práca“ baví, takže to ako nevý­hodu nevní­mam.

Na dru­hej strane je určite veľ­kou výho­dou, že sme na trhu mohli strá­viť už tak veľa času. Nie­ktoré veci, ako naprí­klad repu­tá­cia medzi inves­tormi na západe, sa totiž dajú vybu­do­vať jedine časom. Od nášho zalo­že­nia sa nám podľa mňa poda­rilo posta­viť veľmi veľku sieť kon­tak­tov ( co-inves­to­rov, indus­try exper­tov, zákaz­ní­kov pre star­tupy, etc.), z kto­rej můžu naše star­tupy čer­pať. No a samoz­rejme sme už mali mož­nosť vytvo­riť pár glo­bál­nych úspe­chov (Cog­ni­tive Secu­rity) a pre­pa­dá­kov (Beepl). Z oboch sme sa veľa naučili.

Do aký star­tu­pov ste už stihli inves­to­vať?

K dneš­nému dňu ich je 12, robíme cca jednu inves­tí­ciu za štvrť roku. Inves­tu­jeme do menej než 1% star­tu­pov, ktoré vidíme. Nie je totiž jed­no­du­ché nájsť v našom regi­óne sku­točne kva­litný star­tup, ktorý ma glo­bálne ambí­cie a záro­veň aj nejaké pred­po­klady ich napl­niť.

Okrem nich sme inves­to­vali aj do Seed­campu, vďaka čomu mame prí­stup k celej rade slu­žieb a kon­tak­tov asi naj­väč­šieho akce­le­rá­toru v Európe.

V súčas­nosti Credo Ven­tu­res dis­po­nuje cel­kom sluš­nými pros­tried­kami vo výške 18 mil. Koľko sa vám do dneš­ného dňa poda­rilo pre­in­ves­to­vať a kam?

Inves­to­vali sme už vyše polo­vicu nášho kapi­tálu do 12tich star­tu­pov a jed­ného akce­le­rá­tora spo­me­nu­tých vyš­šie. Ich popis si môžete pozrieť na www.credoventures.com

Čo musí star­tup spĺňať aby pokryl vaše inves­tičné kri­té­ria?

To závisí od fázy, v kto­rej sa star­tup nachá­dza. Kaž­do­pádne tri naj­dô­le­ži­tej­šie kri­té­riá sú team, pro­dukt a veľ­kosť trhu.

Ak hľadá seed inves­tí­ciu (i.e. hľadá kapi­tál na dovy­vi­nu­tie pro­duktu), musí uká­zať veľmi kva­litný team, ide­álne aj s MVP (mini­mum viable pro­duct), glo­bálny poten­ciál (pro­duktu aj teamu) na veľ­kom trhu (ťažko sa buduje glo­bálny star­tup na trhu o veľ­kosti pár desia­tok alebo stovke mili­ó­nov EUR).

Ak hľadá Series A inves­tí­ciu, tak okrem kri­té­rií na seed inves­tí­ciu by mal uká­zať schop­nosť šká­lo­va­teľne a eko­no­micky efek­tívne zís­ka­vať uží­va­te­ľov, ako aj schop­nosť gene­ro­vať tržby.

Pre­zraď nám najh­lú­pejší pro­jekt s kto­rým si sa stre­tol a pýtal si od Credo finan­co­va­nie.

Nech­cel by som nikoho urá­žať, takže nemô­žem zve­rej­niť pro­jekty, ktoré nám cho­dia do inboxu. Kaž­do­pádne na You­Tube pár úsmev­ných star­tup pit­chov z nášho regi­ónu náj­dete, napr. http://www.youtube.com/watch?v=fXvCOGfEQQ4&feature=youtu.be

Čo ak star­tup hľadá viac smart­mo­ney ako money? Je Credo aj vtedy vhodný par­tner?

Credo nein­ves­tuje do firiem, kto­rým nevie reálne pomôcť. Okrem toho, že veľmi aktívne spo­lu­pra­cu­jeme s našimi inves­tormi, máme aj náš advi­sory board kto­rému šéfuje legen­dárna angel inves­torka Est­her Dyson, ďalej tam náj­dete napr. zakla­da­teľku jed­ného z naj­väč­ších akce­le­rá­to­rov v Európe — Seed­camp Reshmu Sohoni alebo par­tne­rov veľ­kých lon­dýn­skych fon­dov Index Ven­tu­res a DFJ Esprit.

Okrem našich „inšti­tu­ci­onál­nych exper­tov“ sa spo­lie­hame na spo­me­nutý network kon­tak­tov, ktorý sme si za tie roky na trhu vybu­do­vali.

Kde vidíš naj­väč­šiu prie­pasť medzi Slo­ven­skou a Čes­kou star­tu­po­vou scé­nou?

V Čechách je cel­kovo komu­nita o pár rokov ďalej. Akce­le­rá­tory a cowor­king cen­trá majú viac­ročnú his­tó­riu, vzniklo tu via­cej glo­bál­nych úspe­chov (AVG, Avast, RSJ, Cog­ni­tive Secu­ritz atď) ako aj star­tu­pov s veľ­kým fun­din­gom (Good Data, Social­ba­kers).

Kaž­do­pádne Slo­váci sú veľmi prie­bojní a pod­ni­kaví, a mys­lím že tú českú komu­nitu rýchlo dobie­hajú.

Ako podľa teba vyzerá dobrý/úspešný star­tup? Je dôle­ži­tej­šie mať dobrú myš­lienku, byť na správ­nom mieste, alebo niečo iné?

Mys­lím, že zákla­dom úspe­chu je kva­litný team, uni­kátny pro­dukt, ktorý rieši reálny prob­lém a dosta­točne veľký trh. No a samoz­rejme veľká dávka štas­tia.

Na Slo­ven­sku je už pre­tlak kapi­tálu pomaly cítiť. Neu­trpí tým kva­lita star­tu­pov, do kto­rých sa v súčas­nosti inves­tuje?

To závisí od toho, akú inves­tičnú stra­té­giu lokálni inves­tori zvo­lia. Či budú vybe­rať len tie naj­kva­lit­nej­šie pro­jekty, kto­rým budú veno­vať veľa času alebo zvo­lia prí­stup „spray & pray”, t.j. budú inves­to­vať do čím via­cej pro­jek­tov s men­ším dôra­zom na kva­litu. Pri „spray & pray” kva­lita utr­pieť môže: ak bude mať fond prí­liš veľa inves­tí­cií, tak tie kva­lit­nej­šie môžu trpieť nedos­ta­toč­nou pod­po­rou zo strany inves­tora, ktorý proste nestíha obhos­po­da­ro­vať veľké port­fó­lio firiem. 

Vní­maš to všetko, čo sa okolo star­tu­pov v súčas­nosti deje ako hype, alebo niečo, čo je pri­ro­dzené?

Toto je kom­pli­ko­vaná otázka, ktorá sa ťažko zod­po­vedá takto v krát­kosti. V zásade si mys­lím, že v našom regi­óne panuje trošku para­dox: mnoho ľudí si myslí (možno aj prá­vom), že u nás panuje star­tup hype, a to napriek tomu že podľa mňa je v našom regi­óne strašne málo star­tu­pov. Je to kvôli tomu, že v našom regi­óne sme pre­stali roz­li­šo­vať star­tupy od malých a stred­ných pod­ni­kov, ikeď je medzi nimi veľký roz­diel. Dnes si u nás väč­šina ľudí myslí, že každá novo vynik­nutá firma je star­tup, ikeď podľa mňa ďaleko menej než 1% nových firiem sa reálne môže nazvať star­tu­pom.

Defi­no­vať čo je star­tup a čo malý a stredný pod­nik nie je jed­no­du­ché. Už mám na to napí­saný člá­nok, len sa mi to musí ešte tro­chu ule­žať v hlave. Snáď čoskoro vyjde aj na star­ti­tup :).

Ktoré mesto by si star­tu­pom odpo­ru­čil ako the next des­ti­na­tion, kde by určite nemali chý­bať? Lon­dýn, Ber­lín, Tel Aviv, Val­ley…?

Pokiaľ člo­vek má tú mož­nosť, odpo­ru­čil by som íst sa pozrieť do Val­ley a ide­álne sa tam nechať zamest­nať v dob­rom star­tupe. Tieto skú­se­nosti (ktoré sú na neza­pla­te­nie) potom môže zúro­čiť kde­koľ­vek v Európe. Náš kon­ti­nent je silne pre­po­jený, takže star­tu­pisti ako aj inves­tori z nášho regi­ónu bežne pend­lujú medzi Lon­dý­nom, Ber­lí­nom a svo­jou domo­vi­nou. Kon­ku­ren­cia o inves­tí­ciu je tu o dosť men­šia, takže aj nároky na star­tup nie sú tak vysoké ako v Sili­con Val­ley (tento fakt mnoho našich pod­ni­ka­te­ľov pod­ce­ňuje, alebo nevníma). Na dru­hej strane je tu množ­stvo kva­lit­ných inves­to­rov, naj­nov­ším prí­ras­tkom je Google Ven­tu­res, ktorý otvo­ril office v Lon­dýne

Nie sú skôr Euro­fondy poma­lým zabi­ja­kom pre lokálne star­tupy ako sku­toč­nou pomo­cou?

Mys­lím si, že EU fondy nemu­sia byť nutne zabi­ja­kom. V nie­kto­rých EU kra­ji­nách náj­deme síce odstra­šu­júce prí­klady, ale verím, že ak sa pre­in­ves­tuje tak veľké množ­stvo peňazí za pomerne krátky čas, tak by sa mohli stať dve veci: (i) čisto šta­tis­ticky je reálna šanca, že pár z tých pro­jek­tov sku­točne vystrelí a bude z nich veľká suc­cess story a (ii) ak aj nie, tak ten kapi­tál pomôže pod­ni­ka­te­ľom nado­bud­núť skú­se­nosti, ktoré môžu zúro­čiť v ďal­ších star­tu­poch.

Denne sa stre­tá­vaš so slo­ven­skými a čes­kými star­tupmi. Aká je ich spo­ločná črta sil­ných a sla­bých strá­nok?

Asi budem znieť ako oboh­ratá platňa: silní na pro­dukte, slabí v mar­ke­tingu a sales.

Credo má za sebou via­cero zau­jí­ma­vých inves­tí­cii no ešte jeden zau­jí­ma­vejší exit. O akú firmu sa jed­nalo a pri akej sume tento star­tup exis­to­val?

Jed­nalo sa o firmu Cog­ni­tive Secu­rity, kúpilo si ju Cisco. Bohu­žial cenu zve­rej­niť nemô­žem, ale mys­lím že M&A team Cisca ani nevs­tane z postele pokiaľ trans­ak­cia nie je aspoň v desiat­kach mili­ó­noch dolá­rov.

A čo star­tupy vo svete? Máš nie­ktoré fakt obľú­bené?

Uber môže vďaka svojmu novému API trans­for­mo­vať mnohé odvet­via, ktoré s „taxi­kár­če­ním“ nemajú nič spo­ločné, ten poten­ciál je obrov­ský.

Okrem podob­ných tra­dič­ných veli­ká­nov typu Spa­ceX a Tesla veľmi držím prsty pro­jektu Glo­wing Plant. Nie ani tak preto, že by som ská­kal od radosti zo svie­tia­cej rast­liny (ikeď musím uznať že vyzerá cool), ale že je pre mňa sym­bo­lom toho, čo môže star­tup dať svetu: je to nevy­čer­pa­teľný zdroj svetla ktorý žiad­nym spô­so­bom nepoš­ko­dzuje životné pro­stre­die a tým môže zlep­šiť kva­litu života nás všet­kých. Záro­veň je to jedna z prvých uká­žok toho, čo dokáže syn­te­tická bio­ló­gia, navyše posta­vená na open source zákla­doch, aby každý z nás mohol posú­vať pro­jekt dopredu (ikeď to asi v tomto prí­pade bude vyža­do­vať netri­viálne skú­se­nosti s mole­ku­lár­nou bio­ló­giou:)).

Ako vychá­dzate s ostat­nými ven­ture capi­tal fon­dami, co-inves­tu­jete?

Vychá­dzame s nimi veľmi dobre, tak­mer každú našu inves­tí­ciu robíme s co-inves­to­rom, ktorý vie pri­dať hod­notu. Inves­tu­jeme s veľ­kými ame­ric­kým fon­dami, napr. Base­line Ven­tu­res (prvý inves­tor v Ins­ta­grame a jeden z prvých v Twit­teri), 500 star­tups, Flyb­ridge, Index alebo Atlas Ven­tu­res, ako aj lokálnymi/európskymi inves­tormi ako Seed­camp, Y Soft Ven­tu­res, Kima Ven­tu­res a mno­hými angel inves­tormi.

Čo by si odká­zal Slo­ven­ským star­tu­pom jed­nou vetou?

Nebáť sa a mať glo­bálne ambí­cie, slo­ven­ské star­tupy nikdy nemali také dobré pod­mienky ako dnes, aby dobyli svet.

Andrej, Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)