Anna Mare­šová: Každá žena má iné potreby

Richard Bednár / 2. januára 2016 / Rozhovory

V roku 2011 zís­kala za dizajn dám­skych ero­tic­kých pomô­cok whoop-de-doo Národní cenu za stu­dent­ský design, Exit design 2011, ako aj hod­no­te­nie v maga­zíne Dolce Vita. Teraz je úspeš­nou pod­ni­ka­teľ­kou a darí sa jej. 

Kedy vám po prvý krát napadlo, že budete dizaj­nérka?

To si presne nepa­mä­tám, ale šlo to pozvoľne. Po stred­nej škole kni­hov­níc­kych slu­žieb som pra­co­vala ako pro­dukčná (napr. pre sku­pinu Tata Bojs). Ale chcela som robiť niečo tvo­ri­vej­šie a nie­len sta­rať sa o dru­hých. Tri roky som sa hlá­sila na praž­skú UMPRUM na odev, pre­tože som šila. A poslednú šancu som dala dizajn v Ústi nad Labem a vyšlo to.

12378034_528734313969703_247503843250269544_o

Čo vám dala škola?

Vďaka škole som spoz­nala veľa zau­jí­ma­vých ľudí a tiež som si uve­do­mila, že je to všetko len na nás. Škola môže posu­núť, ale pra­co­vať na sebe musíme sami.

V čom bol roz­diel medzi Ústím nad Labem a Uni­ver­sity of Derby, na kto­rej ste tak­tiež štu­do­vala?

V Anglicku som cítila väč­šie zacie­le­nie na pro­duk­tový dizajn. Už to nebolo tak vše­obecné ako u nás. A tá kom­bi­ná­cia oboch škôl bola mys­lím ide­álna.

5ff0f40ba491131ed9f34e599a30d427

Na škole ste navrho­vala rôzne veci, okrem iného aj elek­tričky. Ako vám napadlo vytvo­riť dizajn ero­tic­kých pomô­cok?

K tomu mi pomo­hol môj kama­rát. Veľmi sa mu páčila moja veterná elek­trá­reň. Možno tým, že mala falický tvar a pri­po­mí­nala mu sex­toys. Pomaly ma pre­sved­čil a ja som to nako­niec uro­bila ako svoju dip­lo­movú prácu.

V čom sú vaše ero­tické pomôcky whoop-de-doo iné?

Sú vyvi­nuté ženou pre ženy :) Sú vyrá­bané v Čechách, takže si kva­litu môžem docela postrá­žiť. A tiež sú veľmi hygie­nické a mate­riál, z kto­rého sú vyrá­bané, má cer­ti­fi­kát od Stát­ního zdra­vot­ního ústavu v Prahe.

Zatiaľ máte v pre­daji len venu­šine guličky. Ako idú prvé pre­daje?

Záu­jem o guličky je. Rada by som tento rok roz­ší­rila dis­tri­bú­ciu do zahra­ni­čia, čo bude podľa mňa ťaž­šie.

12371112_528422104000924_5474706173491884408_o

Kto naku­puje naj­viac? Muži alebo ženy?

Je to tak pol na pol. Pred Via­no­cami naku­pujú viac muži. Kupujú guličky ako dar­čeky.

V roku 2011 ste zís­kala za dizajn dám­skych ero­tic­kých pomô­cok whoop-de-doo Národní cenu za stu­dent­ský design, Exit design 2011 a dostali ste hod­no­te­nie v maga­zíne Dolce Vita. Už vtedy ste vra­veli, že v tom plá­nu­jete pod­ni­kať. Pod­ni­ka­nie ste roz­behli až v roku 2014. Čo sa dialo tie 3 roky?

Whooop.de.doo — Venu­šine guličky som uviedla na trh v roku 2013, rok trval vývoj pro­duktu do finál­nej podoby. A rok pred­tým som rie­šila čo s návrhom a znač­kou. Medzi­tým som tiež pra­co­vala na vývoji bazál­neho tep­lo­meru pre švaj­čiar­sku firmu, čo bola veľká skú­se­nosť, ktorá mi pomohla k tomu, že som sa posta­vila na vlastné nohy a som priamo výrob­com.

Je náročné prejsť z nápadu až po pre­daj?

Nebu­dem tvr­diť, že je to ľahké. Chce to okrem finanč­ných pros­tried­kov tak­tiež dis­cip­línu, trpez­li­vosť a pár spo­ľah­li­vých ľudí. Bez toho by to nešlo.

11755695_478132485696553_3683324273043698629_n

Anna Mare­šová po úspeš­nej Indie­gogo kam­pani

Vyrá­bate to vlast­no­ručne alebo ide o prie­mys­lovú výrobu?

:) Ide o prie­mys­lovú výrobu.

Ako ste vytvá­rala tvar a farbu?

Je to rov­naké ako u iných pro­duk­tov. Mala som nejakú abs­traktnú pred­stavu a sna­žila som sa ju zhmot­niť. Dopadlo to takto.

Kto tes­tuje pomôcky? Vy? Pria­teľky?

Naj­skôr ja. Ale teraz už veľa ďal­ších žien a kama­rá­tok, ktoré si guličky kúpili alebo dostali. :)

Dajú sa vytvo­riť uni­ver­zálne ero­tické pomôcky, alebo ich budete časom pris­pô­so­bo­vať potre­bám zákaz­ní­kov?

Každé telo je iné a každá žena má tak­tiež iné potreby. Teraz volím skôr uni­ver­zálnu veľ­kosť, akúsi zlatú cestu, ale do budúcna by som rada robila i rôzne veľ­kosti.

Nechali ste sa počuť, že len muž vie navr­hnúť ero­tickú pomôcku pre mužov. Prečo si to mys­líte?

Pre­tože naj­lep­šie vie, čo chce. :)

11700575_474634652713003_5314716987943796027_o

A čo tak navr­hnúť niečo pre páry?

Hmm :) Zamys­lím sa nad tým. 

Kde vidíte whoop-de-doo o 3 roky? 

Ide­álna pred­stava – postupne roz­ví­ja­júca sa firma, ktorá každý rok pri­chá­dza s novým pro­duk­tom.

Inak, čo zna­mená whoop-de-do? :)

Je to výraz, ktorý ozna­čuje akýsi roz­ruch. Nie­kde som dokonca našla, že to zna­mená “řádit“. To slovo ako také sa mi veľmi páči a je zvu­ko­ma­lebné a záro­veň pôsobí tro­chu sran­dovne, čo ma baví. Keď som na neho nara­zila, bolo jasné, že je to ten pravý názov. 

foto: backroundwallpapershd.com

Pridať komentár (0)