Anna Mare­šo­vá: Kaž­dá žena má iné potre­by

Richard Bednár / 2. januára 2016 / Rozhovory

V roku 2011 zís­ka­la za dizajn dám­skych ero­tic­kých pomô­cok who­op-de-doo Národ­ní cenu za stu­dent­ský design, Exit design 2011, ako aj hod­no­te­nie v maga­zí­ne Dol­ce Vita. Teraz je úspeš­nou pod­ni­ka­teľ­kou a darí sa jej. 

Kedy vám po prvý krát napad­lo, že bude­te dizaj­nér­ka?

To si pres­ne nepa­mä­tám, ale šlo to pozvoľ­ne. Po stred­nej ško­le kni­hov­níc­kych slu­žieb som pra­co­va­la ako pro­dukč­ná (napr. pre sku­pi­nu Tata Bojs). Ale chce­la som robiť nie­čo tvo­ri­vej­šie a nie­len sta­rať sa o dru­hých. Tri roky som sa hlá­si­la na praž­skú UMPRUM na odev, pre­to­že som šila. A posled­nú šan­cu som dala dizajn v Ústi nad Labem a vyšlo to.

12378034_528734313969703_247503843250269544_o

Čo vám dala ško­la?

Vďa­ka ško­le som spoz­na­la veľa zau­jí­ma­vých ľudí a tiež som si uve­do­mi­la, že je to všet­ko len na nás. Ško­la môže posu­núť, ale pra­co­vať na sebe musí­me sami.

V čom bol roz­diel medzi Ústím nad Labem a Uni­ver­si­ty of Der­by, na kto­rej ste tak­tiež štu­do­va­la?

V Anglic­ku som cíti­la väč­šie zacie­le­nie na pro­duk­to­vý dizajn. Už to nebo­lo tak vše­obec­né ako u nás. A tá kom­bi­ná­cia oboch škôl bola mys­lím ide­ál­na.

5ff0f40ba491131ed9f34e599a30d427

Na ško­le ste navrho­va­la rôz­ne veci, okrem iné­ho aj elek­trič­ky. Ako vám napad­lo vytvo­riť dizajn ero­tic­kých pomô­cok?

K tomu mi pomo­hol môj kama­rát. Veľ­mi sa mu páči­la moja veter­ná elek­trá­reň. Mož­no tým, že mala falic­ký tvar a pri­po­mí­na­la mu sex­to­ys. Poma­ly ma pre­sved­čil a ja som to nako­niec uro­bi­la ako svo­ju dip­lo­mo­vú prá­cu.

V čom sú vaše ero­tic­ké pomôc­ky who­op-de-doo iné?

Sú vyvi­nu­té ženou pre ženy :) Sú vyrá­ba­né v Čechách, tak­že si kva­li­tu môžem doce­la postrá­žiť. A tiež sú veľ­mi hygie­nic­ké a mate­riál, z kto­ré­ho sú vyrá­ba­né, má cer­ti­fi­kát od Stát­ní­ho zdra­vot­ní­ho ústa­vu v Pra­he.

Zatiaľ máte v pre­da­ji len venu­ši­ne gulič­ky. Ako idú prvé pre­da­je?

Záu­jem o gulič­ky je. Rada by som ten­to rok roz­ší­ri­la dis­tri­bú­ciu do zahra­ni­čia, čo bude pod­ľa mňa ťaž­šie.

12371112_528422104000924_5474706173491884408_o

Kto naku­pu­je naj­viac? Muži ale­bo ženy?

Je to tak pol na pol. Pred Via­no­ca­mi naku­pu­jú viac muži. Kupu­jú gulič­ky ako dar­če­ky.

V roku 2011 ste zís­ka­la za dizajn dám­skych ero­tic­kých pomô­cok who­op-de-doo Národ­ní cenu za stu­dent­ský design, Exit design 2011 a dosta­li ste hod­no­te­nie v maga­zí­ne Dol­ce Vita. Už vte­dy ste vra­ve­li, že v tom plá­nu­je­te pod­ni­kať. Pod­ni­ka­nie ste roz­beh­li až v roku 2014. Čo sa dia­lo tie 3 roky?

Whooop.de.doo — Venu­ši­ne gulič­ky som uvied­la na trh v roku 2013, rok trval vývoj pro­duk­tu do finál­nej podo­by. A rok pred­tým som rie­ši­la čo s návrhom a znač­kou. Medzi­tým som tiež pra­co­va­la na vývo­ji bazál­ne­ho tep­lo­me­ru pre švaj­čiar­sku fir­mu, čo bola veľ­ká skú­se­nosť, kto­rá mi pomoh­la k tomu, že som sa posta­vi­la na vlast­né nohy a som pria­mo výrob­com.

Je nároč­né prejsť z nápa­du až po pre­daj?

Nebu­dem tvr­diť, že je to ľah­ké. Chce to okrem finanč­ných pros­tried­kov tak­tiež dis­cip­lí­nu, trpez­li­vosť a pár spo­ľah­li­vých ľudí. Bez toho by to nešlo.

11755695_478132485696553_3683324273043698629_n

Anna Mare­šo­vá po úspeš­nej Indie­go­go kam­pa­ni

Vyrá­ba­te to vlast­no­ruč­ne ale­bo ide o prie­mys­lo­vú výro­bu?

:) Ide o prie­mys­lo­vú výro­bu.

Ako ste vytvá­ra­la tvar a far­bu?

Je to rov­na­ké ako u iných pro­duk­tov. Mala som neja­kú abs­trakt­nú pred­sta­vu a sna­ži­la som sa ju zhmot­niť. Dopad­lo to tak­to.

Kto tes­tu­je pomôc­ky? Vy? Pria­teľ­ky?

Naj­skôr ja. Ale teraz už veľa ďal­ších žien a kama­rá­tok, kto­ré si gulič­ky kúpi­li ale­bo dosta­li. :)

Dajú sa vytvo­riť uni­ver­zál­ne ero­tic­ké pomôc­ky, ale­bo ich bude­te časom pris­pô­so­bo­vať potre­bám zákaz­ní­kov?

Kaž­dé telo je iné a kaž­dá žena má tak­tiež iné potre­by. Teraz volím skôr uni­ver­zál­nu veľ­kosť, akú­si zla­tú ces­tu, ale do budúc­na by som rada robi­la i rôz­ne veľ­kos­ti.

Necha­li ste sa počuť, že len muž vie navr­hnúť ero­tic­kú pomôc­ku pre mužov. Pre­čo si to mys­lí­te?

Pre­to­že naj­lep­šie vie, čo chce. :)

11700575_474634652713003_5314716987943796027_o

A čo tak navr­hnúť nie­čo pre páry?

Hmm :) Zamys­lím sa nad tým. 

Kde vidí­te who­op-de-doo o 3 roky? 

Ide­ál­na pred­sta­va – postup­ne roz­ví­ja­jú­ca sa fir­ma, kto­rá kaž­dý rok pri­chá­dza s novým pro­duk­tom.

Inak, čo zna­me­ná who­op-de-do? :)

Je to výraz, kto­rý ozna­ču­je aký­si roz­ruch. Nie­kde som dokon­ca našla, že to zna­me­ná “řádit“. To slo­vo ako také sa mi veľ­mi páči a je zvu­ko­ma­leb­né a záro­veň pôso­bí tro­chu sran­dov­ne, čo ma baví. Keď som na neho nara­zi­la, bolo jas­né, že je to ten pra­vý názov. 

foto: backroundwallpapershd.com

Pridať komentár (0)