Apple a jeho ilú­zia. Ako mani­pu­luje médiami?

Peter Kováč / 2. septembra 2014 / Business

Tento prí­beh opi­suje Apple v nie úplne dob­rom svetle. Redak­cia 9to­5Mac vydala dlhý člá­nok roz­de­lený do devia­tich kapi­tol, kde opi­suje tak­tiky a prak­tiky Apple, pokiaľ ide o spo­lu­prácu s novi­nármi. Maj­strov­skými manév­rami firma mani­pu­luje s celými redak­ci­ami a tým pádom aj pub­li­kom.

Podľa býva­lého šéfa Giz­modo nechal Steve Jobs dva časo­pisy súťa­žiť medzi sebou o exklu­zívny obsah. Donú­til ich tým vlastne pro­pa­go­vať pro­dukty od Applu. To sa dialo ešte v čase, keď viedli tla­čené médiá. Digi­tálna doba je k mani­pu­lá­cii však snáď ešte vhod­nej­šia. Pri vzo­stupe tech­no­lo­gic­kých blo­gov proti sebe Jobs nená­padne poštval Giz­modo a Engad­get.

Apple bol tým, kto zo situ­ácie pro­fi­to­val. Ak chcete ovlá­dať médiá, nemô­žete stáť v úzadí. Musíte s nimi držať veľmi úzky kon­takt. Apple aktívne vyhľa­dá­val foto­gra­fie celeb­rít, ktoré držali iPhone, blogy zame­rané na pro­dukty s nakus­nu­tým jabl­kom a posie­lal novi­ná­rom nega­tívne správy o Andro­ide. To aby neza­budli kto je ten zlý. :)

Nie­kto­rých auto­rov ovplyv­ňo­vali sociál­nymi účtami, ktoré navo­nok nemali s App­lom nič spo­ločné. Jeden bývalý člen tímu pre styk s verej­nos­ťou pre­zra­dil, že títo ľudia si úlohu stráž­neho psa uží­vajú. Spo­loč­nosť si dôkladne stráži, čo sa o nej píše. Zho­dou okol­ností, práve teraz má na krku veľký prob­lém s úni­kom fotiek celeb­rít. Sme zve­daví, ako z toho vykĺzne.

Ako sa firma pre­zen­tuje navo­nok a ako komu­ni­kuje, má všetko sta­rost­livo pri­pra­vené. O prak­ti­kách vám odpo­rú­čam si pre­čí­tať spo­mí­naný obsiahly člá­nok, kde náj­dete veľa nových a zau­jí­ma­vých infor­má­cií. S témou úzko súvisí aj čerstvá správa o tom, že zakla­da­teľ Anand­Te­chu končí s novi­nár­či­nou. Ide totiž pra­co­vať do Apple.

Nikto nevie presne prečo, ale práve v PR tíme by svoje skú­se­nosti mohol uplat­niť.

Zdroj: 9to­5Mac

Pridať komentár (0)