Apple a SAP majú Rusku odo­vzdať svoje zdro­jové kódy

Peter Kováč / 31. júl 2014 / Tools a produktivita

Ruská vláda je nedô­ver­čivá k zahra­nič­ným fir­mám. Podľa nového zákona napr. budú pre­vádz­ko­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb prav­de­po­dobne musieť ukla­dať dáta o rus­kých uží­va­te­ľoch na domá­cej pôde.

Práve tak sa k nim totiž na vyžia­da­nie vláda dostane. Ďalej sa Rusi vážne pokú­sia roz­lúsk­nuť Tor. Možno by mali zavo­lať kole­gom z ame­ric­kej NSA. K posled­ným sprá­vam s téma­ti­kou patrí žia­dosť o uvoľ­ne­nie zdro­jo­vých kódov. Rusko o to požia­dalo Apple a nemecký SAP.

Vláda si chce kódy pre­zrieť, aby sa uis­tila, že pro­dukty nie sú pou­ží­vané k špe­ho­va­niu. Roz­hod­nu­tie pri­chá­dza po novo uva­le­ných san­kciách zo strany USA, ktoré okrem iného pos­tihli tri naj­väč­šie ruské banky. Myš­lienka však padla už pri stret­nutí minis­tra komu­ni­ká­cií Niko­laja Niki­fo­rova s gene­rál­nym mana­žé­rom Apple pre Rusko. Niki­fo­rov sa odvo­láva na Sno­wde­nové odha­le­nie.

Cie­ľom je vraj zabez­pe­čiť spot­re­bi­te­ľom a pod­ni­kom čo naj­lep­šie zabez­pe­če­nie osob­ných dát — a štát­nych záuj­mov. Aká je šanca, že by tech­no­lo­gické firmy odha­lili svoje obchodné tajom­stvo? Apple a SAP určite potre­bujú pre zmenu chrá­niť svoje pro­dukty, uis­tiť sa, že im ich nikto neod­cu­dzí. No začína to byť zau­jí­mavé :). Možno one­dlho Rusi požia­dajú Coca Colu o jej zlo­že­nie, aby náho­dou nena­ka­zila všet­kých Rusov.

Pridať komentár (0)