App­le Cam­pus 2 krás­ne ras­tie

Daška Vanková, thinkapple.sk / 2. júla 2016 / Zaujímavosti

Pri­ná­ša­me ti video, na kto­rom môžeš vidieť, ako rých­lo nám ras­tie App­le Cam­pus 2. Za mesiac sa na ňom toho vidi­teľ­ne veľa zme­ni­lo. Ale nakoľ­ko sa sta­veb­né prá­ce majú skon­čiť až kon­com roka, ešte sa stav­ba dosť pozme­ní. Aj keď už nado­bú­da tva­ry, kto­ré pozná­me z návrhu.

Naj­väč­šia novin­ka na stav­be je inšta­lá­cia enorm­né­ho množ­stva solár­nych pane­lov a tiež pali­vo­vých člán­kov. Zau­jí­ma­vé a nád­her­né sú tiež obrov­ské skle­ne­né okná, roz­miest­ne­né po vnú­tor­nom okru­hu budo­vy.

1campus2campus

Cie­ľom fir­my App­le je, aby bol Cam­pus zo 75 % per­cent napá­ja­ný obno­vi­teľ­ný­mi zdroj­mi ener­gie. Zvyš­ných 25 % má na sta­ros­ti dodá­va­teľ solár­nej ener­gie First Solar.

3campus

Nachá­dza sa tu tiež vstup do “App­le The­a­ter”, kto­ré je obko­le­se­né zatiaľ záhad­ným sta­veb­ným pries­to­rom, kto­rý by mohol byť amfi­te­át­rom. Ďalej tu náj­de­me obrov­ské Fit­ness Cen­trum, vidi­teľ­ne už tak­mer dokon­če­né. A skve­lým pries­to­rom je aj gará­žo­vý kom­plex s nesku­toč­ne obrov­skou roz­lo­hou.

App­le Cam­pus 2 by mal zamest­ná­vať asi 13 000 zamest­nan­cov a keď­že dokon­če­ný by mal byť kon­com roku 2016, veľ­ké sťa­ho­va­nie by teda malo začať na začiat­ku roku 2017.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)