Apple Cam­pus 2 krásne ras­tie

Daška Vanková, thinkapple.sk / 2. júla 2016 / Zaujímavosti

Pri­ná­šame ti video, na kto­rom môžeš vidieť, ako rýchlo nám ras­tie Apple Cam­pus 2. Za mesiac sa na ňom toho vidi­teľne veľa zme­nilo. Ale nakoľko sa sta­vebné práce majú skon­čiť až kon­com roka, ešte sa stavba dosť pozmení. Aj keď už nado­búda tvary, ktoré poznáme z návrhu.

Naj­väč­šia novinka na stavbe je inšta­lá­cia enorm­ného množ­stva solár­nych pane­lov a tiež pali­vo­vých člán­kov. Zau­jí­mavé a nád­herné sú tiež obrov­ské skle­nené okná, roz­miest­nené po vnú­tor­nom okruhu budovy.

1campus2campus

Cie­ľom firmy Apple je, aby bol Cam­pus zo 75 % per­cent napá­janý obno­vi­teľ­nými zdrojmi ener­gie. Zvyš­ných 25 % má na sta­rosti dodá­va­teľ solár­nej ener­gie First Solar.

3campus

Nachá­dza sa tu tiež vstup do “Apple The­a­ter”, ktoré je obko­le­sené zatiaľ záhad­ným sta­veb­ným pries­to­rom, ktorý by mohol byť amfi­te­át­rom. Ďalej tu náj­deme obrov­ské Fit­ness Cen­trum, vidi­teľne už tak­mer dokon­čené. A skve­lým pries­to­rom je aj gará­žový kom­plex s nesku­točne obrov­skou roz­lo­hou.

Apple Cam­pus 2 by mal zamest­ná­vať asi 13 000 zamest­nan­cov a keďže dokon­čený by mal byť kon­com roku 2016, veľké sťa­ho­va­nie by teda malo začať na začiatku roku 2017.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)