Apple chce vytvo­riť ešte lepší foto­apa­rát do iPhonu

Denis Rábek, thinkapple.sk / 29. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple si vo Fran­cúz­sku posta­vila nové výskumné cen­trum, ktoré sa bude zame­ria­vať na vytvo­re­nie nových a lep­ších foto­apa­rá­tov do iPho­nov. Výskumné cen­trum bude mať 800 met­rov štvor­co­vých a bude zamest­ná­vať pri­bližne 30 ľudí.

Zdroj: amazonaws.com

V posled­nej dobe sa na povrch dostáva množ­stvo foto­gra­fií, na kto­rých je údajne nový iPhone 7. Na väč­šine týchto foto­gra­fií je vidieť hlavne zmeny v oblasti foto­apa­rátu. Buď zväč­še­nie, alebo duálne šošovky. A práve na týchto kom­po­nen­toch chce Apple ešte pop­ra­co­vať v budú­cich gene­rá­ciách iPhonu.

A ak sa pýtaš, prečo Fran­cúz­sko, odpo­veď je jed­no­du­chá. Nedávno firma Apple začala spo­lu­pra­co­vať s fran­cúz­skou spo­loč­nos­ťou STMic­ro­elect­ro­nics, ktorá pre Apple dodáva nie­ktoré kom­po­nenty, hlavne gyro­skop, ktorý pou­žíva v iPhone, iPade a Apple Pen­cil.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: imore.com

Pridať komentár (0)