Apple daro­val svo­jím uží­va­te­ľom album od U2 a oto­čilo sa to proti nemu

Peter Kováč / 16. september 2014 / Tools a produktivita

Keď pred týžd­ňom pred­sta­vo­val nové iPhony a hodinky Watch, na konci key­note zahrala írska kapela U2. A čo viac, Tim Cook ozná­mil, že ich nový album Songs of Inno­cence bude exklu­zívne na iTu­nes a každý uží­va­teľ ho dostane zadarmo. Fanú­ši­ko­via jasali, ale zďa­leka nie všetci. Tí nespo­kojní zalo­žili web whoisu2.com, který zbiera hys­te­rické twe­ety ľudí, kto­rých dar­ček ako­rát naštval.

Nie­ktorí Bona a ďal­ších nepoz­najú, nemajú ich radi, prí­padne im proste vadí, že im Apple album vnu­cuje. Firma totiž zvo­lila dosť netra­dičný krok. Namiesto toho, aby album umiest­nila do iTu­nes za 0 dolá­rov / eur, takže by si každý musel hudbu naj­skôr ručne stiah­nuť, album všet­kým ozna­čil ako zakúpený. Majú ho v zozname Pur­cha­sed a kto si akti­vo­val auto­ma­tické sťa­ho­va­nie nakú­pe­nej hudby, toho deň po key­note čakala nová muzika ulo­žená na disku alebo flash pamäti.

Daro­va­nému koňovi na zuby nepo­ze­raj, hovorí sa. Nega­tívna odozva uží­va­te­ľov bola nako­niec tak silná, že Apple vytvo­ril for­mu­lár, v kto­rom si môžete nechať hudbu zma­zať. Náj­dete ho na itunes.com/soi-remove, kde sa pri­hlá­site svo­jím Apple ID a potvr­díte odstrá­ne­nie zo zoznamu náku­pov. Z iTu­nes, iPodu alebo iOS potom ešte musíte album ručne zma­zať.

Apple má pre budúc­nosť pou­če­nie, že dar­čeky neva­dia do momentu, ak ich nebudú nikomu vnu­co­vať. Podľa časo­pisu Bill­bo­ard vraj Apple celá akcia stála asi 100 mili­ó­nov dolá­rov. Účet na iTu­nes pol miliardy ľudí, takže za kaž­dého poten­ciál­neho poslu­cháča zapla­til dva centy. Maga­zínu Recode Apple ozná­mil, že za prvé dva dni si album stiahli dva mili­óny pou­ží­va­te­ľov. Pro­du­centi U2 teda krá­ľov­sky zaro­bili. Navyše sa vďaka albumu o nich začalo viac hovo­riť a zvý­šil sa záu­jem o star­šie platne. V Top 100 na iTu­nes je teraz 17 star­ších albu­mov írskej kapely.

Nie je to mimo­cho­dom prvý­krát, kedy Apple spo­lu­pra­cuje s U2. V roku 2004 firma vydala špe­ciálnu edí­ciu iPodu, na ktorú roku 2006 nad­via­zala ešte dru­hou ver­ziou. iPody mali tro­chu iné bale­nia a zákaz­níci dostali navyše hudobné bonusy z dielne U2


Silu­etu Bona dokonca náj­dete priamo v hudob­nom pre­hrá­vači v iOS 7 (dole, druhá ikonka Umelci / Artists). Bono si vraj roz­umel so Ste­vom Job­som. Vzťah ale aj s Bil­lom Gate­som, keď sa nie­koľ­ko­krát spo­ločne veno­vali dob­ro­čin­ným úče­lom na pomoc v Afrike. Bonovho inves­tičná spo­loč­nosť navyše pred­tým inves­to­vala do Face­bo­oku, čo mu po vstupe na burzu a rastu akcií vynieslo viac ako miliardu dolá­rov.

Zdroj: techa­sia, BI, ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)