Apple má ďalší prob­lém

Martin Kráľ / 30. september 2014 / Tools a produktivita

Apple spre­vá­dza jeden soft­vé­rový prú­ser za dru­hým. Vo finál­nej ver­zii iOS 8.0 nefun­go­vali apli­ká­cie pre Health­kit, iOS 8.0.1 to opra­vil, ale zase iPhony 6 pri­pra­vil o mobilnú sieť a Touch ID. Preto je už vonku iOS 8.0.2, ale aj táto aktu­ali­zá­cia pri­niesla (alebo skôr možno nevy­rie­šila) ďal­šiu neprí­jemnú chybu. 

Fun­kcia Obno­viť všetky nasta­ve­nia sľu­buje, že neod­stráni ulo­žené dáta ani médiá. V praxi vás ale pri­praví o tex­tové doku­menty vytvo­rené v iWorks a ulo­žené v iCloudu. A keď potom dôjde k synch­ro­ni­zá­cii iCloudu na ostat­ných zaria­de­niach, doku­menty sa odstrá­nia aj tam.

Ako prvý si to vši­mol jeden z uží­va­te­ľov fóra Mac­Ru­mors, ktorý chcel rese­tom zrých­liť iPad 3. Ostatné súbory však zostali nedot­knuté. Podľa ďal­ších skú­se­ností to vyzerá, že sa chyba pre­ja­vuje u tých, ktorí si akti­vo­vali nový iCloud Drive.

iCloud na roz­diel od kon­ku­renč­ných úlo­žísk, ako je OneD­rive, Google Drive alebo Drop­box, veľkú nevý­hodu - neob­sa­huje kôš, kam sa zma­zané súbory naj­skôr pre­sunú, aby ich potom bolo možné ešte obno­viť.

iOS 8 pos­ti­huje ešte jedna neprí­jemná chyba. Uží­va­te­lia, ktorí majú zapnutú novú klá­ves­nicu Quic­kType a jej pre­d­ik­tívny slov­ník, bude sys­tém v tex­to­vých poliach napo­ve­dať aj skôr napí­sané heslá. Jed­not­livé záznamy v slov­níku nemožno zma­zať, jedi­ným rie­še­ním je zatiaľ pre­d­ik­tívny slov­ník vypnúť. Alebo nechať tak a vaše zaria­de­nie rad­šej nepo­ži­čia­vať :).

Zdroj: Mac­ru­mors

Pridať komentár (0)