Apple má patent na duálny foto­apa­rát na zadnej strane

Tomáš Benetín / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Ako určite viete, pred­nos­ťou iPhonu je foto­apa­rát. Jeden z posled­ných paten­tov Apple sa zaoberá dvomi šošov­kami na zadnej strane tele­fónu.

Z patentu sa nedá cel­kom zrejme určiť, či pôjde o šošovky vedľa seba, alebo dokonca o vno­renú šošovku v dru­hej šošovke, no základná fun­kcia by mala byť optický zoom, teda pri­blí­že­nie bez straty kva­lity.

Jed­nou z mož­ných fun­kcií duál­neho foto­apa­rátu by mohlo byť 3D sní­ma­nie, no to je neprav­de­po­dobné. Firma Apple by musela okrem dvoch šošo­viek pris­pô­so­biť aj disp­lej, ktorý by vedel 3D obraz vykres­liť.

Iphone 6S s dvoma fotoaparátmi
Objektív Iphone

Ďal­šou z mož­ností je, že foto­apa­ráty budú vedieť fotiť nezá­visle od seba, a to v rôz­nych časoch a roz­lí­še­niach, čo by mohlo pomôcť zachy­tiť kľú­čové momenty a vybrať tak čo naj­lep­šiu fotku.

Je ťažké pove­dať, či tento patent Apple pou­žije, alebo nie. Isté však je, že duálny foto­apa­rát by určite opäť pri­nie­sol gene­račný a funkčný posun k ver­nej­šej a doko­na­lej­šej foto­gra­fii. V kaž­dom prí­pade sa skôr či neskôr výsledku doč­káme.
Ja osobne sa už teším.

Návrh rozloženia dvoch fotoaparátov na Iphone 6banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)