App­le má patent na duál­ny foto­apa­rát na zadnej stra­ne

Tomáš Benetín / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Ako urči­te vie­te, pred­nos­ťou iPho­nu je foto­apa­rát. Jeden z posled­ných paten­tov App­le sa zaobe­rá dvo­mi šošov­ka­mi na zadnej stra­ne tele­fó­nu.

Z paten­tu sa nedá cel­kom zrej­me určiť, či pôj­de o šošov­ky ved­ľa seba, ale­bo dokon­ca o vno­re­nú šošov­ku v dru­hej šošov­ke, no základ­ná fun­kcia by mala byť optic­ký zoom, teda pri­blí­že­nie bez stra­ty kva­li­ty.

Jed­nou z mož­ných fun­kcií duál­ne­ho foto­apa­rá­tu by moh­lo byť 3D sní­ma­nie, no to je neprav­de­po­dob­né. Fir­ma App­le by muse­la okrem dvoch šošo­viek pris­pô­so­biť aj disp­lej, kto­rý by vedel 3D obraz vykres­liť.

Iphone 6S s dvoma fotoaparátmi
Objektív Iphone

Ďal­šou z mož­nos­tí je, že foto­apa­rá­ty budú vedieť fotiť nezá­vis­le od seba, a to v rôz­nych časoch a roz­lí­še­niach, čo by moh­lo pomôcť zachy­tiť kľú­čo­vé momen­ty a vybrať tak čo naj­lep­šiu fot­ku.

Je ťaž­ké pove­dať, či ten­to patent App­le pou­ži­je, ale­bo nie. Isté však je, že duál­ny foto­apa­rát by urči­te opäť pri­nie­sol gene­rač­ný a funkč­ný posun k ver­nej­šej a doko­na­lej­šej foto­gra­fii. V kaž­dom prí­pa­de sa skôr či neskôr výsled­ku doč­ká­me.
Ja osob­ne sa už teším.

Návrh rozloženia dvoch fotoaparátov na Iphone 6banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)