Apple meč podľa bláz­ni­vého kon­ceptu od Mar­tina Hájka!

Róbert Hallon: svetapple.sk / 23. februára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple začína postupne rýpať do auto­mo­bi­lo­vého odvet­via, čo zna­mená, že nie je vylú­čené ani vytvá­ra­nie vlast­ných zbraní vzdia­le­nej budúc­nosti. Znie to síce bláz­nivo a samoz­rejme nemôžme oča­ká­vať, že Apple začne vyrá­bať svoje vlastné sve­telné meče, no pokiaľ sa pozrieme na tento bláz­nivý kon­cept, zis­tíme, že by pokojne mohlo! Boli by totiž rov­nako nád­herné ako tie, ktoré sa zacho­vali z his­tó­rie!

Johny Ive a Star Wars VII!

Jonhy Ive sa vďaka svojmu pro­filu na WSJ (Wall Street Jour­nal) roz­ho­dol, že odkryje ďal­šiu novinku zo svojho života. Podľa svojho prís­pevku totiž význame pomo­hol reži­sé­rovi J.J. Abram­sovi s dizaj­nom sve­tel­ných mečov do naj­nov­šieho dielu legen­dár­nych hviezd­nych vojen. Johny si týmto určite špl­hol ako u priaz­niv­cov legen­dár­nej série, tak aj u priaz­niv­cov Apple zaria­dení, ktorí jed­no­du­cho dizajn svo­jich iPho­nov, iPa­dov či Macov milujú.

Mar­tin Hájek

Mar­tina Hájka vám zrejme ani netreba pred­sta­vo­vať. Azda naj­zná­mejší dizaj­nér, ktorý vytvára neuve­ri­teľné kon­cepty Jabl­ko­vých zaria­dení ešte pred ich vyda­ním, zobral Apple meč do vlast­ných rúk a vytvo­ril niečo, čo by pokojne mohlo pred­sta­viť aj Apple (samoz­rejme za pred­po­kladu, že by bol rok 2150 a ľudia by podob­nými zbra­ňami bojo­vali). Pozrite si jeho víziu Apple meča, ktorý nazval ako “iSi­ber” a pou­žil v ňom známe dizaj­nér­ske prvky Joh­nyho Iva. Čo naň hovo­ríte? Podľa nás je sak­ra­ment­sky vyda­rený!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)