Apple ponúka ofi­ciálny fix pre iOS 8.0.1, aktu­ali­zá­ciu iOS 8.0.2 uvoľní “v najb­liž­ších dňoch”

Mirka Čechová / 26. september 2014 / Tools a produktivita

Apple si pove­dal, že keď už sa uží­va­te­ľom mobil ohýba, tak im šup­neme ešte jednu srandu. Tou sran­dou je aktu­ali­zá­cia na iOS 8.0.1, ktorá mi tak tro­chu pri­po­mína nepo­da­rený vírus.

UPDATE: Apple už sti­hol vyro­lo­vať iOS 8.0.2

Apple rea­go­val na chybu pri aktu­ali­zá­cii na iOS 8.0.1, s ospra­vedl­ne­ním a prí­sľu­bom opravy v aktu­ali­zá­cii 8.0.2, ktorá by mala byť dostupná nie­kedy “v najb­liž­ších dňoch”. Chyba spô­so­buje zaria­de­niam iPhone 6 a 6 Plus stratu mobil­ného pri­po­je­nia a fun­kci­ona­litu Touch ID.

Na ofi­ciál­nych strán­kach pod­pory spo­loč­nosti Apple je k ospra­vedl­ne­niu pri­lo­žený návod, ktorý hovorí poško­de­ným uží­va­te­ľom, ako sa môžu ľahko vrá­tiť späť do iOS 8.0 bez toho, aby stra­tili svoj​obsah, alebo museli obno­viť svoje tele­fóny.

Ofi­ciálne vyhlá­se­nie Apple (cez Recode) znie takto:

Ospra­vedl­ňu­jeme sa za veľké ťaž­kosti spô­so­bené uží­va­te­ľom a nepretr­žite pra­cu­jeme na príp­rave iOS 8.0.2 s opra­vou tohto prob­lému. Uvoľ­níme ho v najb­liž­ších dňoch, ako­náhle bude pri­pra­vený.

Doku­ment pod­pory Apple ponúka pod­robné inštruk­cie pre zru­še­nie aktu­ali­zá­cie (step by step) a pre návrat poško­de­ných zaria­dení iOS 8 uvá­dza rov­naký postup, ktorý sme obja­vili včera na opravu nášho vlast­ného iPhone 6.

Obraz disku IPSW iOS možno ručne nain­šta­lo­vať cez iTu­nes klik­nú­tím na “Nasta­ve­nia” — následne na tla­čidlo “Skon­tro­lo­vať aktu­ali­zá­cie” v infor­mač­nom okne tele­fónu v Apple’s media app. Tu sú úplné pokyny priamo z webo­vých strá­nok spo­loč­nosti Apple:

Postu­pujte podľa nasle­du­jú­cich kro­kov pre rein­šta­lo­va­nie iOS 8.0:

  1. Uis­tite sa, že pou­ží­vate naj­nov­šiu ver­ziu iTu­nes.

  1. Pri­pojte svoj​iPhone k iTu­nes.

3. Zálo­hujte iPhone v iTu­nes na vašom Macu alebo PC. Záloha iCloud neob­noví pred­chá­dza­júcu ver­ziu vrá­tane iOS 8.0.

  1. Stiah­nite si súbor , ktorý zod­po­vedá vášmu zaria­de­niu: iPhone 6, iPhone 6 Plus

  1. Vyberte súbor, ktorý ste práve stiahli v iTu­nes:

Mac: Stlačte tla­čidlo “Option” a klik­nite na položku “Vyhľa­dať aktu­ali­zá­cie”.

Win­dows: Stlačte “Shift” a klik­nite na položku “Vyhľa­dať aktu­ali­zá­cie”.

  1. Stlačte tla­čidlo “Update” pre inšta­lá­ciu iOS 8 na vašom iPhone.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)