Apple práve pred­sta­vil iPhone SE, naj­vý­kon­nejší 4-pal­cový smart­fón na trhu

Marián Novikmec / 21. marca 2016 / Business

Apple nám práve na dneš­nej key­note uká­zal nový iPhone SE, ktorý vyzerá úplne totožne ako iPhone 5s, ponúka však vnú­tor­nosti z naj­nov­šieho iPhone 6s, vďaka čomu sa stáva naj­vý­kon­nej­ším iPho­nom so 4” disp­le­jom, aký bol kedy pred­sta­vený.

Tento iPhone bude pre­dá­vaný v 4 far­bách, ku kla­sic­kej Strie­bor­nej, zla­tej a Space Grey sa po novom pri­dala aj Rose Gold známa z iPhone 6s.

Čo sa týka vnú­tor­nosti, tak iPhone SE má naj­novší A9 pro­ce­sor obo­ha­tený o M9 pre pohyb, úplne rov­nako ako iPhone 6s. Rov­naká je tiež kamera, ktorá má teraz 12Mpx a nahráva nie len 4k a Slow-mo v 240FPS, ale aj robiť Live Pho­tos. Nemá však 3D Touch Dips­lej a bude preto zau­jí­mavé sle­do­vať ako to bude fun­go­vať.

iPhone SE má tiež NFC pre Apple Pay, čím opäť pre­bieha svojho pred­chodcu v podobe iPhone 5s. Budete môcť pla­tiť, čoskoro snáď už aj v Európe.

Zau­jí­mavá je cena, ktorá sa vyšpl­hala na 399 dolá­rov za 16GB model a o stovku viac za 64GB model, čo je viac ako skvelá cena vzhľa­dom na to, že sa jedná o totožné vnú­tor­nosti, aké sú v iPhone 6s.

iPhone SE bude dostupný do konca mesiaca v Ame­rike a na kon­trakt bude zdarma, čo sa prav­de­po­dobne nás nebude týkať.

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)