Apple sa hrá s ohňom

Peter Kováč / 2. október 2014 / Tools a produktivita

Apple sa hrá s ohňom. Či už sú prí­behy o jeho (ne) odol­nosti pre­hnané, alebo nie, firma situ­áciu nez­vláda. Po novom sa roz­hodla pre­ru­šiť spo­lu­prácu s nemec­kým časo­pi­som Com­pu­ter­Bild, ktorý vyko­nal vlastný test ohý­ba­nia.

Nemecký maga­zín Com­pu­ter­Bild je tra­dič­ným IT maga­zí­nom pre spot­re­bi­te­ľov, vo svo­jej kra­jine patrí k naj­väč­ším peri­odi­kám svojho druhu a jeho webové stránky sú s pre­hľa­dom v stovke naj­nav­šte­vo­va­nej­ších miest nemec­kého inter­netu. Patrí do obrieho nemec­kého vyda­va­teľ­stva Axel-Sprin­ger.

Tomuto uzná­va­nému a nezá­vis­lému maga­zínu sa teraz roz­ho­dol Apple vyhlá­siť vojnu. A to preto, že na svo­jich webo­vých strán­kach zve­rej­nil vlastnú video-recen­ziu ohý­ba­nia iPhonu 6 PlusCom­pu­ter­Bild bol jed­ným z prvých väč­ších nezá­vis­lých mediál­nych domov, ktorý sa roz­ho­dol niečo také uro­biť. Dôvod je jed­no­du­chý: okolo odol­nosti iPhonu 6 Plus stále panuje veľa neis­toty a nezá­vis­lých tes­tov bolo dote­raz len málo.

Com­pu­ter Bild sa ale nene­chal uml­čať a rea­go­val otvo­re­ným lis­tom Timovi Cookovi. V skratke sa pýtajú, prečo za férovú službu svo­jim čita­te­ľom dostali trest a či je to naozaj spô­sob, kto­rým chce Apple jed­nať s médiami. Záve­rom šéf­re­dak­tor Axel Tel­ze­row vyjad­ril skla­ma­nie nad sprá­va­ním Applu a odhod­la­nie pokra­čo­vať v nezá­vis­lých tes­toch bez ohľadu na spô­sob, akým sa zaria­de­nie do redak­cie dostane.

Pridať komentár (0)