App­le sa sna­ží vyrie­šiť prob­lém roz­bi­tých disp­le­jov novým paten­tom

Lukáš Gašparík jr. / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

App­le sa naj­nov­šie môže pochvá­liť novým paten­tom. Naj­nov­šie by totiž­to iPho­ny nema­li padať na stra­nu, na kto­rej je disp­lej, ale na tu zadnú. Pád na zadnú stra­nu spô­so­bu­je men­šie ško­dy a tým zabrá­ni naprí­klad prask­nu­tiu disp­le­ja.

Hlav­nou myš­lien­kou toh­to pro­jek­tu je kon­tro­lo­vať uhol pádu pomo­cou vnú­tor­ných vib­rá­cií motor­če­ka v iPho­ne. Zatiaľ to ale App­le nemá stá­le dotia­hnu­té k doko­na­los­ti a tak ten­to sys­tém stá­le nenáj­de­me v nedáv­no pred­sta­ve­ných Ipho­noch 6 a 6 Plus. Kon­tro­lo­va­nie pádu si vyža­du­je via­ce­ro rôz­nych sen­zo­rov, či mini zaria­de­ní, kto­ré by ho doká­za­li ukon­tro­lo­vať. Ide naprí­klad o akce­le­ro­me­ter, GPS sen­zor, gyro­skop, ale­bo ultra­zvu­ko­vý vysie­lač. Všet­ky tie­to vymo­že­nos­ti by mali slú­žiť na toho, aby sys­tém iPho­nu vedel správ­ne určiť tra­jek­tó­riu pádu a tak pomo­cou vib­rá­cií pooto­čil iPho­ne na zadnú stra­nu.

Napriek tomu, že smartp­ho­ny nám pada­jú z rúk kaž­dý deň, nikto sa ešte nepo­kú­sil ten­to prob­lém tak­to radi­kál­ne vyrie­šiť. App­le je pre­to prvým, kto­rý sa sna­ží zabrá­niť „pavú­kom“ na našich disp­le­joch.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)