Apple sa snaží vyrie­šiť prob­lém roz­bi­tých disp­le­jov novým paten­tom

Lukáš Gašparík jr. / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

Apple sa naj­nov­šie môže pochvá­liť novým paten­tom. Naj­nov­šie by totižto iPhony nemali padať na stranu, na kto­rej je disp­lej, ale na tu zadnú. Pád na zadnú stranu spô­so­buje men­šie škody a tým zabráni naprí­klad prask­nu­tiu disp­leja.

Hlav­nou myš­lien­kou tohto pro­jektu je kon­tro­lo­vať uhol pádu pomo­cou vnú­tor­ných vib­rá­cií motor­čeka v iPhone. Zatiaľ to ale Apple nemá stále dotia­hnuté k doko­na­losti a tak tento sys­tém stále nenáj­deme v nedávno pred­sta­ve­ných Ipho­noch 6 a 6 Plus. Kon­tro­lo­va­nie pádu si vyža­duje via­cero rôz­nych sen­zo­rov, či mini zaria­dení, ktoré by ho doká­zali ukon­tro­lo­vať. Ide naprí­klad o akce­le­ro­me­ter, GPS sen­zor, gyro­skop, alebo ultra­zvu­kový vysie­lač. Všetky tieto vymo­že­nosti by mali slú­žiť na toho, aby sys­tém iPhonu vedel správne určiť tra­jek­tó­riu pádu a tak pomo­cou vib­rá­cií pooto­čil iPhone na zadnú stranu.

Napriek tomu, že smartp­hony nám padajú z rúk každý deň, nikto sa ešte nepo­kú­sil tento prob­lém takto radi­kálne vyrie­šiť. Apple je preto prvým, ktorý sa snaží zabrá­niť „pavú­kom“ na našich disp­le­joch.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)