Apple vyme­nil na dvoch ško­lách star­šie iPady za nové Mac­Bo­oky

Zuzana Golecová / 30. mája 2016 / Tools a produktivita

Počí­tače, lap­topy, iPady a tab­lety pou­ží­vame nie­len doma, ale aj v práci či v škole. Ako sa hovorí, tech­nika ide dopredu tak rýchlo, že keď si jeden deň kúpiš novinku, na druhý deň je už stará. Preto museli byť štu­denti dvoch vybra­ných stred­ných škôl v štáte Maine nad­šení ponu­kou od firmy Apple.

Správne, kým na Slo­ven­sku väč­šina škôl pou­žíva počí­tače spred desia­tich rokov, v Ame­rike dostali dve štátne školy mož­nosť od Apple a Minis­ter­stva škols­tva štátu Maine vyme­niť iPady za Mac­Bo­oky bez ďal­ších poplat­kov. Pod­ne­tom pre Apple bol pries­kum, v kto­rom sa až 88,5 % uči­te­ľov a 74 % štu­den­tov vyjad­rilo, že pre­fe­rujú lap­topy pred iPadmi.

maxresdefault-14

foto: youtube.com

Podľa uči­te­ľov boli iPady neprak­tické a štu­denti ich pre­važne pou­ží­vali na hra­nie hier. Lap­topy ponú­kajú oveľa viac mož­ností pri písaní prác, rôz­nych pro­jek­tov a najmä v oblasti prog­ra­mo­va­nia.

Apple pra­cuje na svo­jom prog­rame vzde­lá­va­nia na iPa­doch od minu­lého roku. Súčas­ťou prog­ramu sú aj nové fun­kcie a apli­ká­cie na iOS 9 (ako naprí­klad triedna apli­ká­cia), ktoré majú uľah­čiť vyučo­va­nie. Avšak iPady stále nemôžu štu­den­tom ponúk­nuť všetko to, čo lap­topy. Preto sa uči­te­lia tejto zmene pote­šili. Štu­denti sa musia rado­vať tak isto. Veď, kto by nech­cel mať v škole poruke Mac­Book ako pomôcku na uče­nie?!

Zdroj: thinkapple.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)