App­le vysvet­ľu­je, pre­čo iPho­ne 7 nemá konek­tor na slú­chad­lá

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pred tro­mi dňa­mi spo­loč­nosť App­le defi­ni­tív­ne pocho­va­la roky pou­ží­va­ný 3,5mm konek­tor na slú­chad­lá. O tom­to odváž­nom kro­ku sme tuši­li už dáv­no a roz­hod­ne sa nestre­tol len s pozi­tív­ny­mi reak­ci­ami. Mno­ho fanú­ši­kov kvô­li tomu zatra­co­va­lo nový iPho­ne. K tej­to kon­tro­ver­ze­nej téme sa vyjad­ri­li pre Buzz­Fe­ed News pop­red­ní zástup­co­via App­le — Greg Joswiak, Dan Ric­cio, a Tim Cook.

Dôvo­dov, pre­čo App­le odstrá­nil 3,5mm jack na slú­chad­lá, je hneď nie­koľ­ko. Konek­tor výraz­ne kom­pli­ku­je vode­odol­nosť zaria­de­nia. Navy­še, spo­loč­nosť si mys­lí, že pat­rí minu­los­ti.

Audio konek­tor má už viac než 100 rokov. Posled­nej veľ­kej ino­vá­cie sa doč­kal pred 50 rok­mi.” vysvet­ľu­je vicep­re­zi­dent pre mar­ke­ting Greg Joswiak. “Vie­te čo to bolo? Spra­vi­li ho men­ší. A odvte­dy sa ho nikto nedot­kol. Je to dino­sau­rus. Je čas ísť ďalej.”

zdroj: Apple.com

Ku Joswia­ko­vi sa pri­dá­va aj jeho kole­ga Dan Ric­co, vicep­re­zi­dent pre vývoj hard­vé­ru: “Máme tu ten­to 50 roč­ný konek­tor — v pod­sta­te len die­ra napl­ne­ná vzdu­chom — a len si tam tak sedí a zabe­rá mies­to, veľ­mi cen­né mies­to. Brz­di­lo nás to v mno­hých ino­vá­ciách, kto­ré sme chce­li iPho­nu dať. Bol to boj o mies­to s kame­ra­mi, pro­ce­sor­mi a dĺž­kou baté­rie. Úprim­ne, ak exis­tu­je lep­šie a moder­nej­šie rie­še­nie, bolo by šia­le­né nechať ho tak.”

Na záver sa k téme vyjad­ril aj Tim Cook. “Ino­vá­cie robia veci lep­ší­mi,” hovo­rí. “Keď sa pozrie­te na veci, kto­ré sú pre maji­te­ľov iPho­nov naj­dô­le­ži­tej­šie, ide hlav­ne o foto­gra­fie, kto­ré fotia a ostat­né veci, kto­rý­mi budu­jú svo­je den­ní­ky živo­ta. Tak­že aktu­ali­zá­cie kamier, soft­vé­ro­vá opti­ma­li­zá­cia, zvý­še­nie život­nos­ti baté­rie a ostat­né novin­ky v iOS 10? Tie­to veci spo­lu pred­sta­vu­jú obrov­ský krok vpred.”

zdroj: macrumors.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)