Apple vysvet­ľuje, prečo iPhone 7 nemá konek­tor na slú­chadlá

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pred tromi dňami spo­loč­nosť Apple defi­ni­tívne pocho­vala roky pou­ží­vaný 3,5mm konek­tor na slú­chadlá. O tomto odváž­nom kroku sme tušili už dávno a roz­hodne sa nestre­tol len s pozi­tív­nymi reak­ci­ami. Mnoho fanú­ši­kov kvôli tomu zatra­co­valo nový iPhone. K tejto kon­tro­ver­ze­nej téme sa vyjad­rili pre Buzz­Feed News pop­rední zástup­co­via Apple — Greg Joswiak, Dan Ric­cio, a Tim Cook.

Dôvo­dov, prečo Apple odstrá­nil 3,5mm jack na slú­chadlá, je hneď nie­koľko. Konek­tor výrazne kom­pli­kuje vode­odol­nosť zaria­de­nia. Navyše, spo­loč­nosť si myslí, že patrí minu­losti.

Audio konek­tor má už viac než 100 rokov. Posled­nej veľ­kej ino­vá­cie sa doč­kal pred 50 rokmi.” vysvet­ľuje vicep­re­zi­dent pre mar­ke­ting Greg Joswiak. “Viete čo to bolo? Spra­vili ho menší. A odvtedy sa ho nikto nedot­kol. Je to dino­sau­rus. Je čas ísť ďalej.”

zdroj: Apple.com

Ku Joswia­kovi sa pri­dáva aj jeho kolega Dan Ricco, vicep­re­zi­dent pre vývoj hard­véru: “Máme tu tento 50 ročný konek­tor — v pod­state len diera napl­nená vzdu­chom — a len si tam tak sedí a zaberá miesto, veľmi cenné miesto. Brz­dilo nás to v mno­hých ino­vá­ciách, ktoré sme chceli iPhonu dať. Bol to boj o miesto s kame­rami, pro­ce­sormi a dĺž­kou baté­rie. Úprimne, ak exis­tuje lep­šie a moder­nej­šie rie­še­nie, bolo by šia­lené nechať ho tak.”

Na záver sa k téme vyjad­ril aj Tim Cook. “Ino­vá­cie robia veci lep­šími,” hovorí. “Keď sa pozriete na veci, ktoré sú pre maji­te­ľov iPho­nov naj­dô­le­ži­tej­šie, ide hlavne o foto­gra­fie, ktoré fotia a ostatné veci, kto­rými budujú svoje den­níky života. Takže aktu­ali­zá­cie kamier, soft­vé­rová opti­ma­li­zá­cia, zvý­še­nie život­nosti baté­rie a ostatné novinky v iOS 10? Tieto veci spolu pred­sta­vujú obrov­ský krok vpred.”

zdroj: macrumors.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)