Apple Watch kno­kau­to­vali Android Wear za jediný deň!

Lukáš Gašparík jr. / 13. apríla 2015 / Tech a inovácie

Applu sa za jediný deň pre­daja Apple Watch poda­rilo pre­dať viac kusov hodi­niek, ako bolo pre­da­ných spolu všet­kých smart hodi­niek s ope­rač­ným sys­té­mom Android za celý jeden rok.

V roku 2014 bolo cel­kovo pre­da­ných viac ako 720.000 hodi­niek s ope­rač­ným sys­té­mom Android. Poviete si, úcti­hodné číslo. Ale iba dovtedy, kým nez­ba­dáte čísla Applu. Tomu sa totiž iba za jediný deň pre­daja Apple Watch poda­rilo pre­dať viac ako 957.000 kusov hodi­niek!

Vo vše­obec­nosti je známe, že ten, kto vlastní aké­koľ­vek zaria­de­nie značky Apple, utráca viac ako pou­ží­va­teľ Andro­idu. Aj toto je jeden z dôvo­dov, prečo sa Applu poda­rilo pre­ko­nať Android za jediný deň. Ak by sme sa na to pozreli z pohľadu nákla­dov a zárob­kov vývo­já­rov apli­ká­cií, tak tu podobne víťazí Apple, pre­tože apli­ká­cie vyví­jané na Apple zaria­de­nia, sú v prie­mere drah­šie ako tie pre Android. Avšak zau­jí­mavé je to, že väč­šina vývo­já­rov, pred­tým ako začne vyví­jať appku na iOS, má Android ver­ziu už dávno spus­tenú. Dôvo­dom prečo tomu tak je, sú prav­de­po­dobne čísla pre­daj­nosti jed­not­li­vých zaria­dení. Zau­jí­ma­vým porov­na­ním je porov­na­nie pre­da­jov smartp­ho­nov, tu jed­no­značne víťazí Ando­rid. Ten za minulý rok pre­dal nesku­točnú 1 miliardu smartp­ho­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Android. Applu sa o tomto čísle môže iba sní­vať, pre­tože jeho pre­daje sa zasta­vili na viac ako 192 mili­ó­nov pre­da­ných kusov iOS zaria­dení.

Na záver je však treba ešte pozna­me­nať, že smart hodinky s ope­rač­nými sys­té­mami iOS a Android nie sú jedi­nými na trhu. Ďal­šou mož­nos­ťou sú naprí­klad smart hodinky Peeble, ktoré iba pred nedáv­nom pre­lo­mili rekord na cro­wd­fun­din­go­vom por­tály Kicks­tar­ter. Tu sa im iba za prvé dva dni ich kam­pane poda­rilo rais­núť viac, ako počas celej prvej kam­pane a cel­kovo tak vyzbie­rali viac ako 20 mili­ó­nov dolá­rov. 

Avšak aj napriek debaklu, ktorý obdr­žali smart hodinky s ope­rač­ným sys­té­mom Android od Applu, by sme ich nemali zatra­co­vať. Predsa len je na svete stále viac zaria­dení s ope­rač­ným sys­té­mom Android ako tých s iOS-om a vývo­jári nemajú tak dôvod, pre­stať vyví­jať apli­ká­cie na túto plat­formu.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)