App­le Watch kno­kau­to­va­li Andro­id Wear za jedi­ný deň!

Lukáš Gašparík jr. / 13. apríla 2015 / Tech a inovácie

App­lu sa za jedi­ný deň pre­da­ja App­le Watch poda­ri­lo pre­dať viac kusov hodi­niek, ako bolo pre­da­ných spo­lu všet­kých smart hodi­niek s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id za celý jeden rok.

V roku 2014 bolo cel­ko­vo pre­da­ných viac ako 720.000 hodi­niek s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id. Povie­te si, úcti­hod­né čís­lo. Ale iba dovte­dy, kým nez­ba­dá­te čís­la App­lu. Tomu sa totiž iba za jedi­ný deň pre­da­ja App­le Watch poda­ri­lo pre­dať viac ako 957.000 kusov hodi­niek!

Vo vše­obec­nos­ti je zná­me, že ten, kto vlast­ní aké­koľ­vek zaria­de­nie znač­ky App­le, utrá­ca viac ako pou­ží­va­teľ Andro­idu. Aj toto je jeden z dôvo­dov, pre­čo sa App­lu poda­ri­lo pre­ko­nať Andro­id za jedi­ný deň. Ak by sme sa na to pozre­li z pohľa­du nákla­dov a zárob­kov vývo­já­rov apli­ká­cií, tak tu podob­ne víťa­zí App­le, pre­to­že apli­ká­cie vyví­ja­né na App­le zaria­de­nia, sú v prie­me­re drah­šie ako tie pre Andro­id. Avšak zau­jí­ma­vé je to, že väč­ši­na vývo­já­rov, pred­tým ako začne vyví­jať app­ku na iOS, má Andro­id ver­ziu už dáv­no spus­te­nú. Dôvo­dom pre­čo tomu tak je, sú prav­de­po­dob­ne čís­la pre­daj­nos­ti jed­not­li­vých zaria­de­ní. Zau­jí­ma­vým porov­na­ním je porov­na­nie pre­da­jov smartp­ho­nov, tu jed­no­znač­ne víťa­zí Ando­rid. Ten za minu­lý rok pre­dal nesku­toč­nú 1 miliar­du smartp­ho­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id. App­lu sa o tom­to čís­le môže iba sní­vať, pre­to­že jeho pre­da­je sa zasta­vi­li na viac ako 192 mili­ó­nov pre­da­ných kusov iOS zaria­de­ní.

Na záver je však tre­ba ešte pozna­me­nať, že smart hodin­ky s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi iOS a Andro­id nie sú jedi­ný­mi na trhu. Ďal­šou mož­nos­ťou sú naprí­klad smart hodin­ky Peeb­le, kto­ré iba pred nedáv­nom pre­lo­mi­li rekord na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­ly Kicks­tar­ter. Tu sa im iba za prvé dva dni ich kam­pa­ne poda­ri­lo rais­núť viac, ako počas celej prvej kam­pa­ne a cel­ko­vo tak vyzbie­ra­li viac ako 20 mili­ó­nov dolá­rov. 

Avšak aj napriek debak­lu, kto­rý obdr­ža­li smart hodin­ky s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id od App­lu, by sme ich nema­li zatra­co­vať. Pred­sa len je na sve­te stá­le viac zaria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id ako tých s iOS-om a vývo­já­ri nema­jú tak dôvod, pre­stať vyví­jať apli­ká­cie na túto plat­for­mu.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)