App­loud Digi­tal: “S dob­rým tímom je úspech skôr či neskôr zaru­čený.”

Filip Mikschik / 13. januára 2015 / Rozhovory

Mar­tin Felc­man nám pred­sta­vil App­loud Digi­tal

Čo App­loud Digi­tal robí?

Keď to vez­mem zoši­roka a mal by som to zhr­núť do jed­nej vety, tak potom App­loud sa stará o digi­tálnu pro­duk­ciu. Avšak špe­cia­li­zá­ciou sú webové apli­ká­cie využí­va­júce dáta zo sociál­nych sietí, najmä Face­book apli­ká­cie, a tiež mic­ro­si­tes. Z veľ­kej časti sa jedná o kam­pane, ale nie úplne zaned­ba­teľnú časť tvo­ria stále webové stránky men­šieho až stred­ného roz­sahu.

Väč­šinu našich kli­en­tov tvo­ria agen­túry, kto­rým najmä v Čechách chýba digi­tálna pro­duk­cia. Pomer sa však postupne otáča a do 2 rokov oča­ká­vame, že viac pro­jek­tov bude pre kon­co­vých kli­en­tov. V oboch prí­pa­doch, ale platí, že sa jedná o tie naj­väč­šie sve­tové brandy. Podobne to platí aj pre pomer náš domáci trh/zahraničie, kde už nejakú dobu nie sme obme­dzení.

Prečo si roz­be­hol App­loud Digi­tal?

App­loud som “neroz­be­hol” sám, ale s ďal­šími 2 spo­loč­níkmi (Honza David, Marek Bouška). Tie dôvody boli prosté. Pred 3 rokmi, kedy App­loud ako značka vznikla, som potre­bo­val veciam dať trošku poria­dok, pre­tože už to nešlo robiť úplne na kolene. Záro­veň som sa chys­tal na pol­ročné štú­dium v zahra­ničí a potre­bo­val som mať pokrytý ser­vis pre kli­en­tov z ČR. Para­do­xom je, že veľa kli­en­tov ani nespoz­nalo roz­diel, ba naopak. Štu­do­val som totiž v Soule a tak vďaka časo­vému posunu mali ser­vis doslova 24h denne.

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

Veľmi sle­du­jem zahra­ničné pro­jekty a vôbec dia­nie. U nás totiž platí, že sme väč­ši­nou 2 roky za Lon­dý­nom a Ame­ri­kou. No a potom to sú tele­vízne reklamy. To je taká moja osobná vášeň.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech App­loud Digi­tal?

To, akých máme kli­en­tov, sme v úpl­nej väč­šine via­zaní mlčan­li­vos­ťou a mno­ho­krát ani nemô­žeme pove­dať pre koho robíme. Nemô­žem tak byť moc kon­krétny. Osobne ale pova­žu­jem za úspech to, keď sa nám podarí niečo, čo je nad naše oča­ká­va­nia, úspěšnú kam­paň s rake­to­vým štar­tom alebo sa dozve­dieť, že priamy lead z apli­ká­cie, ktorú sme vytvá­rali, vie­dol k tomu, že si ten dotyčný kúpil naprí­klad auto.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Hlavne nezas­pať na vav­rí­noch. Smer máme daný a to sú väčší kli­enti a väč­šie pro­jekty.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Mla­dých, sa solíd­nym zákla­dom a tvár­nych. To čo robíme je dosť špe­ci­fické a tak neoča­ká­vame naprí­klad, že dotyčný bude expert v danej oblasti. Pokiaľ ale nemá dobré základy, je to prob­lém. Pomerne dosť často sa stre­tá­vame s tým, že všetci vedia ovlá­dať kde­jaký prog­ram, pou­ží­vajú na prácu milión chyt­rých plu­gi­nov, ale potom ako­náhle musí rie­šiť nejaký prob­lém, sú v kon­coch, pre­tože to už za nich ten šikovný plu­gin nevy­myslí. No a tým pádom nemô­žem zabud­núť na sed­liacky rozum.

Aká face­bo­oková apli­ká­cia pre vás bola naj­väč­šou výzvou (či už tech­nicky, nápa­dom, rea­li­zá­ciou, …)?

Vše­obecne to sú pro­jekty s extrém­nym tla­kom na ter­mín, nech už je spô­so­bený omeš­ka­ním u kli­enta alebo sa jedná naprí­klad o spra­vo­daj­stvo, kedy si moc nevy­be­rieme. V dob­rom tak spo­mí­nam na apli­ká­cie pre Českú tele­ví­ziu, mnohé však vznikli ešte pred App­lou­dom, aj keď s rov­na­kým tímom. A potom samoz­rejme v nepres­kú­ma­nej oblasti Face­book API. :-) Tu môže byť prí­kla­dom jeden drobný pro­jekt z našej kuchyne — http://manageyourlikes.com, ktorý sme museli po nie­koľ­kých mesia­coch úplne pre­pí­sať, pre­tože sme mali toľko dát a uží­va­te­ľov, že to bolo neu­dr­ža­teľné. Už čoskoro však vyjde nová ver­zia, ktorá by mala tieto prob­lémy na nejaký čas opäť zaže­hnať.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Sna­žíme sa vyzna­čo­vať kva­li­tou, kli­ent­skym ser­vi­som a fle­xi­bi­li­tou. Dávame si na našej práci zále­žať a kli­enti to verím, oce­ňujú. A potom čím ďalej viac hrajú, najmä vo veciach okolo Face­bo­oku, svoju úlohu skú­se­nosti.

Čo je pre vás pri budo­vaní firmy/startupu naj­dô­le­ži­tej­šie?

Možno tu všet­kých skla­mem, ale App­loud nepo­va­žu­jem moc za star­tup. A som tro­chu na také slovo v nie­kto­rých prí­pa­doch aler­gický. Vše­obecne ale platí, že je to o ľuďoch. S dob­rým tímom je úspech skôr či neskôr zaru­čený.

Ako vyzerá pra­covný deň v App­loud Digi­tal?

Ja cho­dím väč­ši­nou skoro ráno, mám tak 2 – 3 hodiny náskok, než do kan­ce­lá­rie prídu ostatní. Okolo devia­tej už potom začína v kan­ce­lá­rii byť rušno. Bežne sa pra­cuje až na 10 pro­jek­toch v rôz­nych fázach para­lelne, takže podľa toho aj vyzerá. Počas dňa to potom je jeden veľký pra­covný mara­tón pre­lo­žený stret­nu­tiami s kli­entmi alebo našimi inter­nými, kde rie­šime jed­not­livé pro­jekty či inú potrebnú agendu. Okolo obeda potom nastáva naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­ťaž­šie roz­hod­nu­tie a to kam sa ide na obed. Končí sa väč­ši­nou okolo šies­tej, ale mnohí z nás ešte po veče­roch rie­šia maily či iné veci. Nasa­de­nie je obrov­ské a roz­hodne to nie je o pra­cov­nej dobe 9 – 17.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)