App­loud Digi­tal: “S dob­rým tímom je úspech skôr či neskôr zaru­če­ný.”

Filip Mikschik / 13. januára 2015 / Rozhovory

Mar­tin Felc­man nám pred­sta­vil App­loud Digi­tal

Čo App­loud Digi­tal robí?

Keď to vez­mem zoši­ro­ka a mal by som to zhr­núť do jed­nej vety, tak potom App­loud sa sta­rá o digi­tál­nu pro­duk­ciu. Avšak špe­cia­li­zá­ci­ou sú webo­vé apli­ká­cie využí­va­jú­ce dáta zo sociál­nych sie­tí, naj­mä Face­bo­ok apli­ká­cie, a tiež mic­ro­si­tes. Z veľ­kej čas­ti sa jed­ná o kam­pa­ne, ale nie úpl­ne zaned­ba­teľ­nú časť tvo­ria stá­le webo­vé strán­ky men­šie­ho až stred­né­ho roz­sa­hu.

Väč­ši­nu našich kli­en­tov tvo­ria agen­tú­ry, kto­rým naj­mä v Čechách chý­ba digi­tál­na pro­duk­cia. Pomer sa však postup­ne otá­ča a do 2 rokov oča­ká­va­me, že viac pro­jek­tov bude pre kon­co­vých kli­en­tov. V oboch prí­pa­doch, ale pla­tí, že sa jed­ná o tie naj­väč­šie sve­to­vé bran­dy. Podob­ne to pla­tí aj pre pomer náš domá­ci trh/zahraničie, kde už neja­kú dobu nie sme obme­dze­ní.

Pre­čo si roz­be­hol App­loud Digi­tal?

App­loud som “neroz­be­hol” sám, ale s ďal­ší­mi 2 spo­loč­ník­mi (Hon­za David, Marek Bouš­ka). Tie dôvo­dy boli pros­té. Pred 3 rok­mi, kedy App­loud ako znač­ka vznik­la, som potre­bo­val veciam dať troš­ku poria­dok, pre­to­že už to nešlo robiť úpl­ne na kole­ne. Záro­veň som sa chys­tal na pol­roč­né štú­dium v zahra­ni­čí a potre­bo­val som mať pokry­tý ser­vis pre kli­en­tov z ČR. Para­do­xom je, že veľa kli­en­tov ani nespoz­na­lo roz­diel, ba naopak. Štu­do­val som totiž v Sou­le a tak vďa­ka časo­vé­mu posu­nu mali ser­vis doslo­va 24h den­ne.

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

Veľ­mi sle­du­jem zahra­nič­né pro­jek­ty a vôbec dia­nie. U nás totiž pla­tí, že sme väč­ši­nou 2 roky za Lon­dý­nom a Ame­ri­kou. No a potom to sú tele­víz­ne rekla­my. To je taká moja osob­ná vášeň.

Čo pova­žu­je­te za naj­väč­ší úspech App­loud Digi­tal?

To, akých máme kli­en­tov, sme v úpl­nej väč­ši­ne via­za­ní mlčan­li­vos­ťou a mno­ho­krát ani nemô­že­me pove­dať pre koho robí­me. Nemô­žem tak byť moc kon­krét­ny. Osob­ne ale pova­žu­jem za úspech to, keď sa nám poda­rí nie­čo, čo je nad naše oča­ká­va­nia, úspěš­nú kam­paň s rake­to­vým štar­tom ale­bo sa dozve­dieť, že pria­my lead z apli­ká­cie, kto­rú sme vytvá­ra­li, vie­dol k tomu, že si ten dotyč­ný kúpil naprí­klad auto.

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti?

Hlav­ne nezas­pať na vav­rí­noch. Smer máme daný a to sú väč­ší kli­en­ti a väč­šie pro­jek­ty.

Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?

Mla­dých, sa solíd­nym zákla­dom a tvár­nych. To čo robí­me je dosť špe­ci­fic­ké a tak neoča­ká­va­me naprí­klad, že dotyč­ný bude expert v danej oblas­ti. Pokiaľ ale nemá dob­ré zákla­dy, je to prob­lém. Pomer­ne dosť čas­to sa stre­tá­va­me s tým, že všet­ci vedia ovlá­dať kde­ja­ký prog­ram, pou­ží­va­jú na prá­cu mili­ón chyt­rých plu­gi­nov, ale potom ako­náh­le musí rie­šiť neja­ký prob­lém, sú v kon­coch, pre­to­že to už za nich ten šikov­ný plu­gin nevy­mys­lí. No a tým pádom nemô­žem zabud­núť na sed­liac­ky roz­um.

Aká face­bo­oko­vá apli­ká­cia pre vás bola naj­väč­šou výzvou (či už tech­nic­ky, nápa­dom, rea­li­zá­ci­ou, …)?

Vše­obec­ne to sú pro­jek­ty s extrém­nym tla­kom na ter­mín, nech už je spô­so­be­ný omeš­ka­ním u kli­en­ta ale­bo sa jed­ná naprí­klad o spra­vo­daj­stvo, kedy si moc nevy­be­rie­me. V dob­rom tak spo­mí­nam na apli­ká­cie pre Čes­kú tele­ví­ziu, mno­hé však vznik­li ešte pred App­lou­dom, aj keď s rov­na­kým tímom. A potom samoz­rej­me v nepres­kú­ma­nej oblas­ti Face­bo­ok API. :-) Tu môže byť prí­kla­dom jeden drob­ný pro­jekt z našej kuchy­ne — http://manageyourlikes.com, kto­rý sme muse­li po nie­koľ­kých mesia­coch úpl­ne pre­pí­sať, pre­to­že sme mali toľ­ko dát a uží­va­te­ľov, že to bolo neu­dr­ža­teľ­né. Už čosko­ro však vyj­de nová ver­zia, kto­rá by mala tie­to prob­lé­my na neja­ký čas opäť zaže­hnať.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Sna­ží­me sa vyzna­čo­vať kva­li­tou, kli­ent­skym ser­vi­som a fle­xi­bi­li­tou. Dáva­me si na našej prá­ci zále­žať a kli­en­ti to verím, oce­ňu­jú. A potom čím ďalej viac hra­jú, naj­mä vo veciach oko­lo Face­bo­oku, svo­ju úlo­hu skú­se­nos­ti.

Čo je pre vás pri budo­va­ní firmy/startupu naj­dô­le­ži­tej­šie?

Mož­no tu všet­kých skla­mem, ale App­loud nepo­va­žu­jem moc za star­tup. A som tro­chu na také slo­vo v nie­kto­rých prí­pa­doch aler­gic­ký. Vše­obec­ne ale pla­tí, že je to o ľuďoch. S dob­rým tímom je úspech skôr či neskôr zaru­če­ný.

Ako vyze­rá pra­cov­ný deň v App­loud Digi­tal?

Ja cho­dím väč­ši­nou sko­ro ráno, mám tak 2 – 3 hodi­ny náskok, než do kan­ce­lá­rie prí­du ostat­ní. Oko­lo devia­tej už potom začí­na v kan­ce­lá­rii byť ruš­no. Bež­ne sa pra­cu­je až na 10 pro­jek­toch v rôz­nych fázach para­lel­ne, tak­že pod­ľa toho aj vyze­rá. Počas dňa to potom je jeden veľ­ký pra­cov­ný mara­tón pre­lo­že­ný stret­nu­tia­mi s kli­ent­mi ale­bo naši­mi inter­ný­mi, kde rie­ši­me jed­not­li­vé pro­jek­ty či inú potreb­nú agen­du. Oko­lo obe­da potom nastá­va naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­ťaž­šie roz­hod­nu­tie a to kam sa ide na obed. Kon­čí sa väč­ši­nou oko­lo šies­tej, ale mno­hí z nás ešte po veče­roch rie­šia mai­ly či iné veci. Nasa­de­nie je obrov­ské a roz­hod­ne to nie je o pra­cov­nej dobe 9 – 17.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)