Architektom sa podarilo neuveriteľné, byt zmenili na dizajnový skvost

Veronika Bartošová / 3. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Bý­va­nie s úžit­ko­vou plo­chou 100 met­rov štvor­co­vých v his­to­ric­kom cen­tre mesta
  • Byt sa na­chá­dza v obyt­nom dome na Ha­le­nár­skej ulici. Dom bol pre­sta­vaný v po­lo­vici 20. sto­ro­čia z kláš­tora Pau­lí­nov po­sta­ve­ného v roku 1719
  • Pri re­kon­štruk­cii boli od­strá­nené všetky zá­sahy pred­chá­dza­jú­cich ma­ji­te­ľov a po­stupne sa od­krý­vali pô­vodné sta­vebné kon­štruk­cie
zdroj: Peter Jurkovič
  • Bý­va­nie s úžit­ko­vou plo­chou 100 met­rov štvor­co­vých v his­to­ric­kom cen­tre mesta
  • Byt sa na­chá­dza v obyt­nom dome na Ha­le­nár­skej ulici. Dom bol pre­sta­vaný v po­lo­vici 20. sto­ro­čia z kláš­tora Pau­lí­nov po­sta­ve­ného v roku 1719
  • Pri re­kon­štruk­cii boli od­strá­nené všetky zá­sahy pred­chá­dza­jú­cich ma­ji­te­ľov a po­stupne sa od­krý­vali pô­vodné sta­vebné kon­štruk­cie
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Pe­ter Jur­ko­vič

Byt má slú­žiť mla­dému bez­det­nému páru. Dis­po­zí­cii do­mi­nuje spo­lo­čen­ská miest­nosť s mo­nu­men­tál­nou svet­lou výš­kou 3,6m. V dru­hom pláne, za kniž­ni­cou sa na­chá­dza nočná časť so sa­mos­tat­nou hy­gie­nou a šat­ní­kom. Z naz­na­če­nej vstup­nej halu je prí­stupná ešte jedna spálňa a hy­giena. Vsta­vaný ná­by­tok je pri­pra­vený tak, aby po ma­lom zá­sahu trans­for­mo­val byt aj pre účely ro­diny s deťmi.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

 


Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)