Archi­tek­to­nický skvost s doko­na­lým výhľa­dom vo Východ­ných Kar­pa­tách

Podľa článku o Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autor: Robert Konieczny, Spolupráca: Łukasz Marciniak Marcin Harnasz Aneta Świeżak Kornel Szyndler (statika) / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vlastný rodinný dom oce­ňo­va­ného poľ­ského archi­tekta. Výborný, ako obvykle. Silný kon­cept. Kva­litná rea­li­zá­cia a pre mno­hých sta­veb­ní­kov ukážka, ako sa dá s citom pri­stu­po­vať k oko­li­tej kra­jine, bez bag­rov, bez masív­nych úprav terénu…

V krát­kosti o auto­rovi:

Podľa počtu medzi­ná­rod­ných oce­není je ate­liér Roberta Koniecz­neho jeden z najús­peš­nej­ších v stred­nej Európe. V posled­nom desať­ročí bola pozor­nosť význam­ných médií venu­jú­cich sa archi­tek­túre sústre­dená tak­mer vždy na západ od nás. Takisto sem sme­ro­vali aj všetky význam­nej­šie oce­ne­nia (pozri naprí­klad Cenu Miesa van der Rohe). Zástup­co­via z východ­nej časti kon­ti­nentu boli uvá­dzaní skôr ako osa­mo­tené výnimky či kuri­ozity pre ilus­trá­ciu. Toto však v posled­ných rokoch pre­stáva pla­tiť, aj vďaka gene­rá­cii talen­to­va­ných archi­tek­tov, kam patrí aj R. Konieczny.

Naj­výz­nam­nej­ším momen­tom návrho­vého pro­cesu je v podaní ate­li­éru KWK Pro­mes hľa­da­nie dobre ucho­pi­teľ­ného kon­ceptu. Pries­to­rové rie­šene, forma aj fun­kcia navrho­va­ného objektu, mate­riály a tiež detaily vychá­dzajú zo sil­nej základ­nej idey. Nie­kedy sa jedná o jed­no­du­chý kubický tvar, ino­kedy o orga­nickú až amorfnú formu. Výsle­dok vždy vyplýva priamo z počia­toč­nej kon­cep­cie, ktorá určuje kon­štrukčné prin­cípy celku. Takáto archi­tek­túra nie je ten­denčná a nepod­lieha aktu­ál­nej móde.“Pre­staňme archi­tek­túru este­ti­zo­vať. Pre­stane byť for­málny a bude jed­no­du­cho logická a pocho­pi­teľná”, pro­kla­muje svoj prí­stup autor.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Archi­tekt si pre vlastné býva­nie vybral poze­mok v rekre­ač­nom stre­disku Brenna v bio­sfé­ric­kej rezer­vá­cii Východné Kar­paty. Nád­herný poze­mok, ktorý sa nachá­dza vo svahu pod lesom je sprí­stup­nený úzkou pane­lo­vou ces­tou. Z tohto miesta sa otvára neru­šený výhľad do celej doliny. Dom vytvára pevný rám, ide­álne sta­no­visko pre pozo­ro­va­teľa. Jed­no­pod­lažná obytná plo­cha je otvo­rená voči hor­skej kra­jine.

Situácia

Situ­ácia

Pre­tože sa par­cela nachá­dza v mimo intra­vi­lánu, do pop­re­dia sa dostala otázka bez­peč­nosti. Rie­še­nie archi­tekti našli v osa­dení stavby. Obytná časť tvaru kvádra sa zeme dotýka len jede­ným rohom, zatiaľ čo zvy­šok je posta­vený na sko­se­nej pod­stave. Vďaka tomuto rie­še­niu je obytná časť zdvi­hnutá na bez­pečnú úro­veň. Veľké pre­sk­lené plo­chy domu sú uzat­vá­ra­teľné (podobné rie­še­nie môžeme vidieť pri pro­jek­toch R. Koniecz­neho). Zau­jí­ma­vým prv­kom je aj “padací most”, ktorý v sebe kom­bi­nuje fun­kciu scho­dov a oke­níc.

Umiest­ne­nie domu na str­mom svahu v sebe nieslo vysoké riziko zosuvu pôdy a nahro­ma­de­niu vody, ku kto­rému dochá­dza kvôli výru­bom čoraz čas­tej­šie. Aby sa zame­dzilo pohybu pod­lo­žia, umož­ňuje dom voľné ste­ka­nie nahro­ma­de­nej vody popod obytný pries­tor.

Schémy konceptu

Schémy kon­ceptu

Hor­natá kra­jina rov­nako ako aj miestna sta­vebná regu­lá­cia si vynú­tili sed­lovú stre­chu. Dom si za vzor vzal arche­typ sto­doly sto­ja­cej na troch ten­kých ste­nách. Jed­no­liata hmota vznikla zrkad­le­ním šik­mých rovín stre­chy pod pod­lahu obyt­nej časti. Dom vďaka svojmu tvaru začal pri­po­mí­nať archu plá­va­júcu nad teré­nom. Archi­tekti v snahe nena­ru­šiť tento dojem mini­málne zasa­ho­vali do oko­li­tej prí­rod­nej sce­né­rie. Oplo­te­ním sa stal dočasný elek­trický oplo­tok pre kone a prí­stu­po­vým chod­ní­kom pár plo­chých kame­ňov. Stavba mala od začiatku obme­dzený roz­po­čet, z čoho vyplýva jej raci­onálna kon­štruk­cia. Aj z tohto dôvodu sa archi­tekti roz­hodli izo­lo­vať ju zvnútra. Pohľa­dový betón sa z von­kaj­šej strany stal koneč­nou povr­cho­vou úpra­vou. Ako opti­málna tepelná izo­lá­cia sa uká­zala strie­kaná izo­lačná pena, ktorá slúži tiež ako paro­záb­rana.

Výkre­sová časť:

Pôdorys

Pôdo­rys

Rezy pozdĺžne

Rezy pozdĺžne

Rezy priečne

Rezy priečne

Pod­klady: KWK Pro­mes, foto­gra­fie: Olo stu­dio, Jakub Cer­to­wicz, Robert Konieczny

zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)