Audi už testuje RS Q3 v plnom prúde. Dostane vyše 400 koní

Startstop.sk / 27. decembra 2018 / Auto

  • Na­sle­du­júca ge­ne­rá­cia Audi RS Q3 má prísť s vý­ko­nom až 420 koní
  • V In­gols­tadte už kom­paktný hot-cros­so­ver už tes­tujú v pl­nom prúde, ok­rem iného aj na sláv­nom Ze­le­nom pekle
zdroj: Youtube VideoPRO Automobili
  • Na­sle­du­júca ge­ne­rá­cia Audi RS Q3 má prísť s vý­ko­nom až 420 koní
  • V In­gols­tadte už kom­paktný hot-cros­so­ver už tes­tujú v pl­nom prúde, ok­rem iného aj na sláv­nom Ze­le­nom pekle

Mo­dely RS sú špič­kou v port­fó­liu Audi – tieto le­gen­dárne od­znaky už zďa­leka nie sú vý­sa­dou pre kom­bíky, res­pek­tíve se­dany, ale po­stu­pom času sa do­stá­vajú aj na SUV a cros­so­very z In­gols­tadtu. To zna­mená, že sa čo­skoro doč­káme už v po­radí dru­hej ge­ne­rá­cie Audi RS Q3. Lovci pro­to­ty­pov ne­mec­kého ma­ga­zínu AUTO BILD vy­fo­to­gra­fo­vali špor­tové kom­paktné SUV na skú­šobnú jazde hneď nie­koľ­ko­krát a po­da­rilo sa ho na­to­čiť aj po­čas tes­to­va­cej jazdy na le­gen­dár­nom Nür­bur­gringu, ktorý si vy­slú­žili pre­zývku Ze­lené peklo. Žur­na­listi z ne­mec­kého ma­ga­zína tvr­dia, že spo­zo­ro­vali RS Q3 na ceste spolu s RS 3 a obe autá zneli po­dobné. To zna­mená, že SUV bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou zdie­ľať mo­tor s kom­pakt­ným su­per-hot­hat­chom. To zna­mená, že pod ka­po­tou sa bude na­chá­dzať päť­val­cový TFSI mo­tor s vý­ko­nom 420 koní, ktorý sa mi­mo­cho­dom na­chá­dza aj v špor­to­vom Audi TT RS.

Mo­hutný vý­kon bude na všetky štyri ko­lesá po­há­ňať au­to­ma­tická dvoj­spoj­ková pre­vo­dovka. Vďaka tejto kom­bi­ná­cii by kom­paktný hot-cros­so­ver mal byť schopný vy­šp­rin­to­vať z 0 na rých­losť 100 ki­lo­met­rov za ho­dinu za úc­ty­hodné 4 se­kundy. Sa­moz­rejme, aby sa RS Q3 do­sta­točne od­lí­šila od bež­nej Q3, do­stane špor­tový bo­dy­kit, kto­rému budú najmä v pred­nej časti do­mi­no­vať ob­rov­ské prí­vody vzdu­chu. V za­dnej časti zasa na prvý po­hľad zaujmú veľké oválne kon­covky vý­fu­kov po vzore Audi RS 3.

Ok­rem toho by RS Q3 mala do­stať rov­naké asis­tenčné sys­témy, aké po­núka ne­dávno pred­sta­vená nová ge­ne­rá­cia Q3, ako na­prí­klad štan­dardné upo­zor­ne­nie na vy­bo­če­nie z jazd­ného pruhu či in­fo­tain­ment MMI s do­ty­ko­vým disp­le­jom. Hoci na ofi­ciálne pred­sta­ve­nie si ešte pár týž­dňov či me­sia­cov po­čkám, pred­po­kladá sa, že špor­tové kom­paktné SUV sa do sho­wro­omov do­stane v dru­hej po­lo­vici roku 2019. Ce­novka by mala za­čí­nať tesne pod úrov­ňou 60-ti­síc eur.

zdroj:  Au­to­bild | starts­top.sk

Pridať komentár (0)