Aus­trál­ski ochra­nári zachra­ňujú žra­lo­kov kúpou rybár­skej licen­cie v hod­note 100 000 dolá­rov

Linda Cebrová / 17. júla 2016 / Tools a produktivita

Aus­trál­ski ochra­nári prí­rody, zdru­žení pod hla­vič­kou Sve­to­vého fondu pre ochrany prí­rody (WWF), kto­rého čle­nom je aj Leonardo Di Cap­rio, dostali nápad, ktorý sa nie kaž­dému pozdáva.

Od svo­jich spon­zo­rov WWF vyzbie­ralo 100-tisíc aus­trál­skych dolá­rov, ktoré využili na nákup licen­cie dovo­ľu­jú­cej lov žra­lo­kov. Tá sa vzťa­huje na oblasť Veľ­kého bari­é­ro­vého útesu. Ako takýto sys­tém licen­cie fun­guje? Okolo útesu natia­hnuté siete v dĺžke až 1,2 kilo­metra, ktoré slú­žia na odchyt žra­lo­kov, tie im zabrá­nia pri­plá­vať až ku samot­nému pobre­žiu.

S touto pra­xou sa začalo už v roku 1962 a ročne kon­čilo v sieti uväz­ne­ných okolo 10 000 exem­plá­rov naj­rôz­nej­ších dru­hov živo­čí­chov. Pocho­pi­teľne totiž siete nela­pali len žra­loky, ale prak­ticky všetky ryby a mor­ské koryt­načky, del­fíny a dugongy, ktoré sa sna­žili nevi­di­teľnú bari­éru pre­plá­vať. Ak však zapla­tíš danú sumu za licen­ciu, máš nárok na úlovky odchy­tené vybra­ným úse­kom siete.

shark2

Ochran­co­via chcú tuto sieť z oce­ánu vytiah­nuť a umož­niť tak mor­ským živo­čí­chom voľný pohyb. Obno­ve­nie prí­tom­nosti mla­dých žra­lo­kov v tejto oblasti by mohlo pomôcť obno­viť potra­vi­novú pyra­mídu eko­sys­tému korá­lo­vého útesu a pri­niesť potrebnú rov­no­váhu a pôvodný tvar. Keď majes­tát­nym pre­dá­to­rom posta­vili ľudia do cesty siete, medzi koralmi pre­vládli drobné dravé ryby „snap­pers“. Tie zase vytla­čili väč­šinu men­ších rýb, ktoré sa živili ria­so­vým náno­som.

Kúpu licen­cie pod­mie­nil aj fakt, že komerčný odchyt žra­lo­kov sa v posled­ných rokoch stále zvy­šuje. V roku 2014 bolo ulo­ve­ných 222 ton žra­lo­kov a podľa WWF v roku 2015 to bolo až 402 ton. Avšak nie všetci sú s týmto nápa­dom spo­kojní. Veľa ľudí sa dom­nieva, že tento krok nie je nič viac, ako len reklamný kúsok zo strany ochra­ná­rov a vlády.

shark1

Keďže táto licen­cia nebola pou­žitá od roku 2004, vyná­rajú sa otázky, či tento krok spô­sobí nejakú vidi­teľnú zmenu. Podľa rybá­rov je tento nápad len PR sen­zá­cia a súčasť poli­tic­kého cyklu. Tak, či onak už len samotný fakt, že licen­cia je platná, upo­zor­ňuje na sku­toč­nosť, že Veľký bari­é­rový útes nie je tak chrá­nený, ako by sme mohli dúfať. Ľudia však veria, že samotný tlak na obme­dze­nie lovu žra­lo­kov v oblasti Veľ­kého barie­ro­vého útesu pomôže tento vzácny eko­sys­tém zacho­vať aj pre ďal­šie gene­rá­cie.

zdroj:sciencealert.com zdroj obráz­kov:huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)