Autosalón Ženeva: BMW radu 7, facelift mu pristane

Startstop.sk / 6. marca 2019 / Auto

  • Vlaj­ková loď od BMW sa ak­tu­álne pred­sta­vila svetu
  • Na prvý po­hľad zaujme svo­jimi ob­rov­skými ľad­vin­kami, krás­nymi lí­niami a bo­ha­tou vý­ba­vou
zdroj: Startstop.sk
  • Vlaj­ková loď od BMW sa ak­tu­álne pred­sta­vila svetu
  • Na prvý po­hľad zaujme svo­jimi ob­rov­skými ľad­vin­kami, krás­nymi lí­niami a bo­ha­tou vý­ba­vou

Ak­tu­álna ge­ne­rá­cia do­mi­nanty BMW radu 7 bola od­ha­lená kon­com roka 2015. Au­to­mo­bil bol teda na konci svojho ži­vot­ného cyklu a na­stal čas na fa­ce­lift. Na prvý po­hľad (ako u väč­šiny li­mu­zín), by ste si po­ve­dali, že ta­kéto auto žiadnu me­dzi­ge­ne­račnú vý­menu ne­pot­re­buje. Sed­mička sa však vi­zu­álne vy­lep­šila a sú zmeny veľmi vý­razné.

Ako prvý s ofi­ciál­nymi fo­to­gra­fiami pri­šiel AMuS a to priamo z kon­fi­gu­rá­tora no­vého radu 7. Auto Mo­tor und Sport tak bol znova raz o krok na­pred voči svo­jej kon­ku­ren­cii a dá sa po­ve­dať, že aj pred on­line od­de­le­ním ba­vor­skej značky.

zdroj: Starts­top.sk

Prvé boli „pred­sta­vené“ mo­to­ri­zá­cie M760Li, 750LiM Sport a 750Li. Vo­zidlo na prvý po­hľad zaujme svo­jimi ma­sív­nymi ľad­vin­kami, ako sme si na to už pri BMW sčasti zvykli. Sa­moz­rejme, nie kaž­dému je to po chuti. Pri boč­nom po­hľade je vi­di­teľný (už) zau­ží­vaný di­zajn takz­va­nej ho­kejky. Tento pr­vok je usa­dený tesne za pred­nými blat­níkmi a to len zo­pár cen­ti­met­rov od spod­nej hrany.

zdroj: Starts­top.sk

Me­nej vi­zu­ál­nymi zme­nami pre­šiel in­te­riér a pre šo­féra bude pri­pra­vená a vy­lep­šená ver­zia po­lo­au­to­nóm­nej jazdy. Na tejto tech­no­ló­gií BMW pilne pra­cuje so spo­loč­nos­ťami Mo­bi­leye a In­tel. K týmto dvom fir­mám sa pri­pája aj hla­sový asis­tent od Ama­zonu – Alexa.

zdroj: Starts­top.sk

Pod ka­po­tou budú usa­dené známe mo­tory, no s vyš­ším vý­ko­nom. Ak­tu­álne je zá­klad­ným die­se­lo­vým ag­re­gá­tom troj­lit­rový šesť­va­lec s vý­ko­nom 195 kW / 265 koní. Naj­lac­nej­ším ben­zí­no­vým vy­ho­to­ve­ním je ozna­če­nie 740i, teda troj­lit­rový šesť­val­cový mo­tor s vý­ko­nom 235 kW / 320 koní. Najp­re­dá­va­nej­ším mo­de­lom je BMW 750d xD­rive Li­mou­sine s vý­ko­nom 294 kW / 400 koní. V sú­čas­nosti sa BMW radu 7 po­núka v dvoch ka­ro­sár­skych ver­ziách a to štan­dardná ver­zia a pre­dĺžená ver­zia, sa­moz­rejme s po­ho­nom všet­kých šty­roch ko­lies xD­rive.

Zdroj: Stars­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)