Autosalón Ženeva: BMW X7 je luxus a všestranosť na štyroch kolesách

Startstop.sk / 7. marca 2019 / Auto

  • Vše­stran­nosť a lu­xus na šty­roch ko­le­sách
  • Aj tý­mito dvoma slo­vami mô­žeme po­pí­sať naj­lu­xus­nej­šie SUV od ba­vor­skej au­to­mo­bilky BMW
zdroj: Startstop.sk
  • Vše­stran­nosť a lu­xus na šty­roch ko­le­sách
  • Aj tý­mito dvoma slo­vami mô­žeme po­pí­sať naj­lu­xus­nej­šie SUV od ba­vor­skej au­to­mo­bilky BMW

Výška cez 1,8 metra, šírka rovné dva metre a dĺžka enorm­ných 5,1 metra. BMW X7 svo­jimi roz­mermi budí do­jem po­mpéz­nosti. Chý­bať ne­smú veľké ľad­vinky a na nich umiest­nené úzke svet­lo­mety. Tie sú v štan­darde di­ó­dové, za prí­pla­tok mô­žete mať aj la­se­rové, ktoré do­svie­tia do vzdia­le­nosti 600 met­rov. Vďaka enorm­nému ráz­voru cez 3,1 metra tak pa­no­ra­ma­tická stre­cha vo­zidla do­káže pre­svie­tiť kom­pletne celý in­te­riér.

BMW X7 chce priamo kon­ku­ro­vať Mer­ce­des-Benz GLS a tak­tiež naj­rých­lej­šiemu SUV sú­ča­nosti Ben­tley Ben­ta­yga. V in­te­ri­éri sa na­chá­dza spleť naj­nov­šej tech­no­ló­gie. Hlavnú rolu hrá 12,3“ prí­stro­jový štít.

zdroj: Starts­top.sk

Do­mi­nan­tou BMW X7 sú tri rady se­da­diel. Bu­dete tak môcť od­viezť až se­dem osôb na­raz. Tre­tia rada se­da­diel po­zos­táva z pl­no­hod­not­ných a po­hodl­ných kre­siel ur­če­ných aj pre do­spelé osoby. Ob­jem kufru bude v zá­vis­losti na kon­fi­gu­rá­cii štar­to­vať na hod­note 326 lit­rov. Po sko­pení oboch za­dných rád se­da­diel je k dis­po­zí­cií až 2 120 lit­rov! Veko kufra je roz­de­lené na dve pod­la­žia, pri­čom obe sú elek­tricky ovlá­da­teľné. Na­kla­da­nie ťaž­kej ba­to­žiny uľahčí vzdu­chové od­pru­že­nie a do­káže tak kom­pletne zní­žiť svetlú výšku. Za­dné se­dačky sú tak­tiež elek­tro­nicky ovlá­da­teľné.

zdroj: Starts­top.sk
zdroj: Starts­top.sk

Ako sme spo­me­nuli, au­to­mo­bil bude do­slova na­bitý tou naj­lep­šou tech­no­ló­giou. Štan­dar­dom bude vzdu­chový pod­vo­zok, par­ko­vací asis­tent, tem­po­mat či hla­sové ovlá­da­nie. Za prí­pla­tok je možné do­stať na­prí­klad za­dnú na­tá­ča­ciu ná­pravu, adap­tívny tem­po­mat či cú­va­cieho asis­tenta, ktorý si do­káže za­pa­mä­tať presné po­hyby vo­lan­tom.

Pod ka­po­tou budú k dis­po­zí­cií 3 troj­lit­rové šesť­valce spo­lu­pra­cu­júce s 8-stup­ňo­vou au­to­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou. Ben­zí­nové ag­re­gáty budú niesť ozna­če­nia xD­rive40i a xD­rive50i. Tie budú dis­po­no­vať vý­konmi od 250 kW po 340 kW. Die­se­lové mo­tory nesú ozna­če­nie xD­rive30d a M50d. Ich vý­kony sú od 195 kW po 294 kW.

zdroj: Starts­top.sk
zdroj: Starts­top.sk

Zdroj: Starts­top.sk

 

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)