AV-Com­pa­ra­ti­ves ozna­čil novú gene­rá­ciu firem­ných rie­šení ESET ako “vyni­ka­júcu”

Martin Kráľ / 17. októbra 2015 / Tools a produktivita

Eset robí Slo­ven­sku opäť vyni­ka­júce meno a opäť je to len vďaka svo­jím top-notch pro­duk­tom.

Nezá­vislá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia AV-Com­pa­ra­ti­ves vydala svoje kaž­do­ročné hod­no­te­nie “Bez­peč­nostné balíky pre male firmy” (IT Secu­rity Suites for Small Busi­nes­ses). Touto hĺb­ko­vou ana­lý­zou bez­peč­nost­ných rie­šení od devia­tich výrob­cov posky­tuje firem­ným zákaz­ní­kom rele­vantné ohod­no­te­nie kaž­dého bez­peč­nost­ného rie­še­nia.

Orga­ni­zá­cia hod­no­tila tieto firemné rie­še­nia novej gene­rá­cie od spo­loč­nosti ESET: ESET Remote Admi­ni­stra­torESET End­po­int Secu­rity pre Win­dowsESET File Secu­rity pre Win­dows a ESET End­po­int Secu­rity pre OS X. Samotné hod­no­te­nie je roz­de­lené do sek­cií ako doku­men­tá­cia, správ­cov­ská kon­zola, ochranný soft­vér pre pou­ží­va­te­ľov Win­do­wsu, ochranný soft­vér pre Win­dows Ser­ver a ochranný soft­vér pre pou­ží­va­te­ľov Macov; čo pokrýva naj­dô­le­ži­tej­šie oblasti IT bez­peč­nosti v malých fir­mách.

ESET biz­nis rie­še­nia sú mimo­riadne dobre dizaj­no­vané, dôle­žité infor­má­cie a fun­kcie sú jed­no­du­cho prí­stupné,“pove­dal Andreas Cle­menti, gene­rálny ria­di­teľ AV-Com­pa­ra­ti­ves. „Medzi dve významné fun­kcie pro­duk­tov pat­ria kom­plexná, jasná a dobre ilus­tro­vaná doku­men­tá­cia a čistý dizajn soft­véru,“ dodal Cle­menti.

Okrem toho je ESET Remote Admi­ni­stra­tor podľa AV-Com­pa­ra­ti­ves vhodný aj na správu sietí nie len v malých fir­mách ale aj v kor­po­rá­ciách, jeho nasa­de­nie do sys­tému je veľmi ľahké. „Všetky biz­ni­sové pro­dukty novej gene­rá­cie od ESETu sú dobre nadi­zaj­no­vané a majú jed­no­du­cho pou­ži­teľný ochranný soft­vér. Vysoká úro­veň kon­zis­ten­tnosti vo ver­ziách pre roz­ličné plat­formy a tak­tiež medzi kli­ent­skym soft­vé­rom a kon­zo­lou môže zjed­no­du­šiť život admi­nis­trá­tora,“ píše AV-Com­pa­ra­ti­ves vo svo­jom hod­no­tení.

zdroj:eset.com

Pridať komentár (0)