Avast kúpil kon­ku­renčné AVG za 1,3 miliardy dolá­rov a vytvo­ril tak anti­ví­ro­vého giganta

Jakub Jablonický / 7. júla 2016 / Business

Obrí pro­du­cent bez­peč­nost­ného soft­véru Avast Soft­ware zaplatí 25 dolá­rov za každú kme­ňovú akciu kon­ku­renč­ného AVG Tech­no­lo­gies. Dokopy to bude asi 1,3 miliardy.

unnamed

Od svojho začiatku vo vte­daj­šom Čes­ko­slo­ven­sku na začiatku 90tych rokov sa AVG vypra­co­valo na jed­ného z naj­väč­ších hrá­čov na trhu s mobil­nými a desk­to­po­vými bez­peč­nost­nými apli­ká­ciami. Okrem toho ponúka aj množ­stvo slu­žieb, ako naprí­klad AVG Cle­a­ner pre Android a Mac. Cen­trála spo­loč­nosti sa momen­tálne nachá­dza v Amster­dame.

Avast-Wi-Fi-930x673

foto: venturebeat.com

Počiatky Avastu tiež sia­hajú do Čes­ko­slo­ven­ska, kon­krétne do Prahy v roku 1988. Dnes je jed­nou z vedú­cich spo­loč­ností v online bez­peč­nosti. Odha­duje sa, že kon­tro­luje viac ako pätinu sve­to­vého anti­ví­ru­so­vého trhu. Okrem bez­peč­nost­ného soft­véru, sa nedávno začal zau­jí­mať aj o pou­ží­va­nie cro­wd­sour­co­va­ných dát na náj­de­nie naj­lep­ších Wi-Fi hots­po­tov.

Podľa Avastu im kúpa AVG pomôže „šká­lo­vať, pre­hĺbiť tech­no­ló­giu a roz­ší­riť sa geo­gra­ficky“ a „využiť nové prí­le­ži­tosti na rast v inter­ne­to­vej bez­peč­nosti“.

Nová spo­jená spo­loč­nosť bude mať prí­stup ku „400 mili­ó­nom kon­co­vých bodov“ – teda zaria­de­niam, ktoré majú nain­šta­lo­vanú apli­ká­ciu od Avastu alebo AVG. Viac ako polo­vica z nich sú mobilné zaria­de­nia, čo je kľú­čové vo svete, ktorý sa stále viac hýbe sme­rom od desk­to­pov ku mobi­lom. Väč­šie množ­stvo zaria­dení zna­mená prí­stup ku väč­šiemu množ­stvu dát o mal­vé­roch, čo zna­mená viac mož­ností na vytvo­re­nie kva­lit­nej­ších pro­duk­tov.

maxresdefault (1)

foto: crunchbase,com

Sme v rapídne sa menia­com prie­mysle a táto akvi­zí­cia nám dáva veľ­kosť a tech­no­lo­gickú hĺbku, ktoré nám pomôžu oslo­viť ešte viac budú­cich zákaz­ní­kov“, hovorí Vince Steck­ler, CEO Avastu. „Skom­bi­no­va­nie síl dvoch skve­lých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, ktoré boli zalo­žené v Čes­kej Repub­like a ktoré majú spo­ločnú kul­túru, nám vytvorí skvelú pozí­ciu na využi­tie nových prí­le­ži­tostí ako bez­peč­nosť inter­netu vecí (IoT).“

Trans­ak­cia bola schvá­lená pred­sta­ven­stvami oboch spo­loč­ností, no musí prejsť aj cez akci­oná­rov AVG. Avast oča­káva, že bude dokon­čená v sep­tem­bri až októbri 2016.

zdroj: venturebeat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)