Až polo­vica emai­lov posla­ných cez Gmail nie je šif­ro­va­ných!

Šandi / 4. jún 2014 / Tools a produktivita

Google sa roz­ho­dol, že sa pre trans­pa­ren­tnosť podelí s neja­kými šta­tis­ti­kami týka­jú­cich sa toho, ktoré e-maily ces­tujú šif­ro­vanú ces­tou a ktoré nie. Čísla naz­na­čujú, že šif­ro­va­nie napo­div stále nie je štan­dar­dom a cez inter­net posie­lame správy, ktoré si bez väč­šej námahy môže záš­kod­ník odchy­tiť a pre­čí­tať .

Podo­tý­kam, že sa neba­víme o šif­ro­vaní typu PGP, ale o tom, či je pri odo­sie­laní navia­zané šif­ro­vané spo­je­nie. Google pri­po­mína, že Gmail vždy pod­po­ro­val šif­ro­va­nie pou­ží­va­ním TLS. Aby kon­cept fun­go­val, musia však rov­nakú tech­no­ló­giu pod­po­ro­vať obi­dva konce spo­je­nia. V tejto chvíli podľa Googlu 40 – 50 % e-mai­lov medzi Gmai­lom a inou služ­bou nie je po ceste šif­ro­va­ných.

Ďal­šie šta­tis­tiky týka­júce sa šif­ro­va­ných pre­no­sov náj­dete na www.google.com/transparencyreport. Uvi­díte, ktorí odo­sie­la­te­lia posie­lajú aké per­cento správ šif­ro­vanú ces­tou. Môžete si aj vyskú­šať zadať vlastnú doménu. 

Pamä­tajte však na to, že napr. u Googlu si vaše správy číta robot a na základe kľú­čo­vých slov potom firma na webe zobra­zuje per­so­na­li­zo­vanú reklamu. Google ale ozná­mil zau­jí­ma­vej­šie vec, ktorá práve môže zabrá­niť aj sper­miám zo strany Gmailu.

Inter­ne­tový gigant uvoľ­nil zdro­jový kód dopl­nku End-to-End. Ten zatiaľ nie je k dis­po­zí­cii pre bežné pou­ží­va­nie, nena­chá­dza sa ani v inter­ne­to­vom obchode Chrome. Ako­náhle skončí tes­to­va­nie, budete pomo­cou dopl­nku môcť ľahko šif­ro­vať správy, takže si ich okrem vás pre­čí­tajú jedine prí­jem­co­via, len čo ju dešif­rujú. Google napo­kon v apríli pri­sľú­bil jed­no­duch­šie pou­ží­va­nie PGP. Buďme preto radi, že sľub plní.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)