Bar­bell Denim sadnú ako uliate

Dávid Hudák / 6. mája 2014 / Tech a inovácie

Poznáte ten pocit, keď nad­šene vbeh­nete s parád­nym úlov­kom džín­sov do skú­šob­nej kabínky? A určite poznáte aj ten moment, keď vám tren­dové „skinny jeans“ či iný kúsok z novej kolek­cie ukáže stopku na úrovni vašich ste­hien.

Rifle však vyze­rajú bož­sky, a preto pre­svied­čate samých seba, že časom sa roz­tiahnu. V extrém­nych prí­pa­doch začnete pre­mýš­ľať nad chud­nu­tím. S ras­tú­cim záuj­mom o zdravý životný štýl pri­búda aj náv­štev­nosť vo fit­ness cen­trách, a vôbec špor­tuch­ti­vých ľudí vše­obecne. Svaly sa tak čoraz viac dostá­vajú do módy. A to doslova…

Pri­bližne takáto situ­ácia sa stalo inšpi­rá­ciou pre sku­pinu špor­tov­cov, kon­krétne vzpie­ra­čov, sno­wbo­ar­dis­tov a horo­lez­cov, z ame­ric­kého štátu Nevada. Dnes pri­chá­dzajú na trh s džín­sami navr­hnu­tými pre aktív­nych ľudí. Spo­lu­ma­ji­teľ star­tupu Bar­bell Denim, Hun­ter Mol­zen, pre fastcodesign.com pove­dal: „Chceli sme džínsy, ktoré by boli sta­vané pre silné nohy, a záro­veň by nám umož­ňo­vali pohy­bo­vať sa úplne voľne, pri­tom stále vyze­rať a cítiť sa módne. Dokonca aj aktív­nym ľuďom, kto­rých nohy nie sú nijako zvlášť sval­naté, chceme dať mož­nosť úžas­nej fle­xi­bi­lity a slo­body pohybu.“ Tú zaru­čuje hyb­ridná rif­lová tex­tí­lia vyzna­ču­júca sa svo­jou odol­nos­ťou a pruž­nos­ťou. Veď posúďte sami.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pod­ne­tom k prvot­nej myš­lienke bolo aj jedno hod­no­verné zis­te­nie. Čle­no­via tímu Bar­bell totiž začali mera­ním svo­jich najb­liž­ších, pria­te­ľov, ale aj dob­ro­voľ­ní­kov spo­me­dzi špor­tovo aktív­nych ľudí. Po zozbie­raní úda­jov zis­tili, že pre tieto typy ľudí sa pomer medzi pásom, steh­nami a zadkom značne odli­šuje od štan­dard­ných rif­lo­vých veľ­kostí.

Kicks­tar­ter kam­paň dopo­siaľ pri­niesla spo­loč­nosti Bar­bell Appa­rel sumu viac ako pol mili­óna dolá­rov. O tom, že ponuka si nájde dopyt, nebolo pochyb­ností už počas prvej hodiny od spus­te­nia kam­pane. Pôvodne sta­no­vená čias­tka 15 000 dolá­rov bola pre­ko­naná v rekord­nom čase 47 minút.

Nakoľko sám mám obdobný prob­lém s kúpou noha­víc, už teraz pre­mýš­ľam o tom, že by som si jedny zado­vá­žil :) Cena? „Baťov­ských“ 99 dolá­rov.

Zdroj: barbellapparel.com, fastcodesign.com, pagesay.com, brit.co 

Pridať komentár (0)