Bar­ber Tomáš slo­ven­ským mužom pri­ná­ša pôži­tok z hole­nia ako za sta­rých čias

Marianna Mikešová / 11. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: instagram.com/barber_simply_classic/ facebook.com/Barber.sk

Na to, aby si si kúpil kva­lit­nú pán­sku koz­me­ti­ku, dnes sta­čí zájsť do super­mar­ke­tu. Ale­bo žeby nie? Ak si fajnš­me­ker a potr­píš si na old­fas­hi­oned štýl, asi tam veľ­mi nepo­cho­díš. Tomáš Slam­ka to však nene­chal na náho­du, a keď hľa­da­nú kva­li­tu nena­šiel, roz­ho­dol sa sám ju na Slo­ven­sko pri­niesť.

Všet­ko sa to zača­lo, keď sa Tomáš jed­né­ho dňa roz­ho­dol, že by sa chcel oho­liť kla­sic­kou brit­vou. Celé roky to tak robi­li naši sta­rí otco­via, tak pre­čo by to nešlo aj dnes? “Rých­lo som však zis­til, že kúpiť neja­ký kva­lit­ný kúsok na našom trhu je sku­toč­ne prob­lém. Objed­nal som si ju teda zo zahra­ni­čia a násled­ne zabe­hol do dro­gé­rie, že si kúpim neja­ké kla­sic­ké myd­lo na hole­nie. Opäť som zostal skla­ma­ný, pre­to­že okrem komerč­ných pien v spre­ji som nič moc nena­šiel,” spo­mí­na.

Foto: instagram.com/barber_simply_classic

Po tej­to skú­se­nos­ti už viac infor­má­cií o obrov­skej die­re na trhu nepot­re­bo­val. Bez zdĺha­vé­ho pre­mýš­ľa­nia kon­tak­to­val nie­koľ­kých dodá­va­te­ľov a ako sa hovo­rí, vlak sa roz­be­hol. V roku 2013 otvo­ril prvý slo­ven­ský e-shop s poc­ti­vou dro­gé­ri­ou pre mužov Barber.sk. “Za všet­kým sto­jí oby­čaj­ný cha­lan z Petr­žal­ky, kto­rý túžil po kva­lit­nej pán­skej koz­me­ti­ke,” pove­dal Tomáš.

Foto: facebook.com/Barber.sk

Napriek tomu, že mno­hí by sor­ti­ment Barber.sk ozna­či­li za hips­ter­ský, defi­nu­jú ho naj­mä slo­vá poc­ti­vosť a sta­rost­li­vosť. Pri­ná­ša pro­duk­ty ove­re­ných zna­čiek zo Slo­ven­ska aj zahra­ni­čia. Náj­deš tu všet­ko od príp­rav­kov pre sta­rost­li­vosť o bra­du a fúzy a nástro­jov na ich úpra­vu po prduk­ty na vla­sy aj telo“Záso­bu­je­me tiež väč­ši­nu holičs­tiev na Slo­ven­sku. Ponu­ku neus­tá­le roz­ši­ru­je­me o kva­lit­né pro­duk­ty pre holi­čov, ako sú cus­tom nož­ni­ce či špe­ciál­ne stroj­če­ky, kto­ré na Slo­ven­sku nikde inde nezo­že­nú,” zdô­raz­nil bar­ber.

Foto: facebook.com/Barber.sk

Okrem toho, že koz­me­ti­ku pre­dá­va, sna­ží sa šíriť aj pove­do­mie o tom, že sta­rost­li­vosť o svoj zovňaj­šok sku­toč­ne nie je len výsa­dou žien. “Koneč­ne na to pri­chá­dza­jú aj slo­ven­skí muži. Cie­ľo­vou sku­pi­nou je pre nás muž­ské pohla­vie bez ohľa­du na vek. Máme zákaz­ní­kov vo veku pri­bliž­ne od 5 rokov, kto­rým rodi­čia kupu­jú pomá­dy na vla­sy, až po sta­rých pánov, kto­rí sa tešia z toho, že sa môžu oho­liť ako za sta­rých dob­rých čias,” teší sa Tomáš.

Foto: facebook.com/Barber.sk

Aby mužom pri­nies­li ešte väč­ší a reál­nej­ší pôži­tok z old­fa­si­oned hole­nia, pod náz­vom HERO otvá­ra­jú kamen­nú pre­daj­ňu spo­je­nú s kla­sic­kým holič­stvom. Inšpi­rá­ciu pre pro­jekt čer­pal Tomáš z ciest po sve­te ale­bo z lite­ra­tú­ry mapu­jú­cej deji­ny bar­be­rin­gu. Sám sa za bar­be­ra vyučil v najp­res­tíž­nej­šej lon­dýn­skej aka­dé­mii. Všet­ko ostat­né vlo­žil do rúk archi­tek­to­nic­ké­mu štú­diu Grau, kto­ré sto­jí naprí­klad za pro­jekt­mi Soho či pries­to­ru Slá­vi­ca, za kto­rý zís­ka­li aj pre­stíž­nu cenu Ceza­ar.

Foto: facebook.com/Barber.sk

Dis­ku­to­va­li sme, pre­bra­li kaž­dý detail a som pre­sved­če­ný, že to bude stáť za to. Osob­ne si ulie­ta­vam na sta­rom poc­ti­vom remes­le, pre­to nemô­žu chý­bať také vychy­táv­ky, ako holičs­ké kres­lo z roku 1913 či poklad­ňa z roku 1905,” pre­zra­dil Tomáš. Tra­dí­ciu a his­tó­riu remes­la dopl­ní jed­no­du­chý a funkč­ný dizajn. V Hero Bar­bers však urči­te neča­kaj wifi a iné tech­no­lo­gic­ké vychy­táv­ky. “Chce­me, aby sa medzi sebou ľudia roz­prá­va­li a nie poze­ra­li do tel­ky či mobi­lu,” dodal.

Foto: facebook.com/Barber.sk

Všet­ko je ešte v sta­ve rea­li­zá­cie, no Tomáš pre­zra­dil, že v bar­bers­ho­pe budú tri kres­lá a asi šesť bar­be­rov, kto­rí sa budú strie­dať. “Muži budú môcť využiť nie­len nie­kto­rú z ponú­ka­ných slu­žieb, ale aj prí­sť si po radu, ako sa správ­ne sta­rať o bra­du či ako sa kva­lit­ne oho­liť a k tomu si zakú­piť aj správ­ny pro­dukt. Budú môcť ovo­ňať kolín­ske vody, čo bolo dote­raz cez e-shop nemož­né, ale­bo si chy­tiť do ruky kla­sic­kú brit­vu a porov­nať si ju so sha­vet­kou,” vyme­no­val Tomáš.

Na otvo­re­nie toh­to jedi­neč­né­ho pries­to­ru sa môžeš tešiť už čosko­ro. Všet­ky novin­ky sle­duj na HERO Bar­ber.

Foto: facebook.com/Hero Bar­ber

Pridať komentár (0)