BAR­sKDE — pohyb­li­vý bar, kto­rý pre­ces­to­val pol Slo­ven­ska a úspeš­ne kon­ku­ru­je ham­bur­ge­rom

Beatrix Rimarčíková / 25. júla 2016 / Rozhovory

Boju­jú pro­ti ham­bur­ge­rom tým, že ponú­ka­jú pas­tra­mi. Pre­ces­to­va­li už množ­stvo fes­ti­va­lov a nedáv­no si v Bra­ti­sla­ve otvo­ri­li gar­den bar. Zoznám­te sa s dvo­ma štu­dent­mi, kto­rí sto­ja za kon­cep­tom BAR­sKDE.

Názov BAR­sKDE tre­ba brať doslo­va. BAR­sKDE je totiž­to pohyb­li­vý prí­ves, kto­rý ponú­ka live cooking či bar­man­skú šou na šty­roch kole­sách. BAR­sKDE môžeš stret­núť na fes­ti­va­loch, stre­et foodoch, ale môže prí­sť aj k tebe domov, na firem­nú akciu či svad­bu. V súčas­nos­ti má bar otvo­re­nú aj let­nú tera­su na Michal­skej 9 v Bra­ti­sla­ve. O tom­to ces­tu­jú­com kon­cep­te som sa poroz­prá­va­la s dvo­j­icou mla­dých štu­den­tov, Dari­nou Gub­ri­co­vou a Samu­e­lom Kli­ká­čom, kto­rí si pro­stred­níc­tvom pre­vádz­ko­va­nia BAR­sKDE plnia svoj sen. Ako hej­te­ri slo­ven­skej gas­tro­nó­mie sa sna­žia pri­niesť kva­lit­né služ­by a chut­né netra­dič­né jed­lo. Ponú­ka­jú pas­tra­mi, kto­rým si chy­ti­li trh aj žalúd­ky svo­jich zákaz­ní­kov. Okrem iné­ho sa pochvá­li­li, že na toh­to­roč­nej Poho­de obslú­ži­li cez 2000 ľudí a spot­re­bo­va­li cca 200kg mäsa. Najb­liž­šie ich s pohyb­li­vým barom stret­ne­te na fes­ti­va­le Gra­pe.

Ako to bolo s barom BAR­sKDE – kde a ako vznik­la myš­lien­ka toh­to pohyb­li­vé­ho kon­cep­tu?

Dari­na: Nápad vzni­kol vo Fran­cúz­sku pred dvo­ma rok­mi, keď sme boli na Eraz­me. Zo začiat­ku sme všet­ky naše myš­lien­ky zakres­ľo­va­li, a keď sme sa potom vrá­ti­li na Slo­ven­sko, pove­da­li sme si, že ide­me do toho, vyskú­ša­me to. Náš sen sa poma­ly stá­val rea­li­tou.

Samu­el: Našim snom bolo mať pod­nik, neja­ký bar pri jaze­re ale­bo také nie­čo. Ja som sa však stá­le zamýš­ľal nad nie­čím mobil­ným, aby to moh­lo cho­diť na akcie. Tak sme si pove­da­li, že si posta­ví­me mobil­ný bar. Potom priš­la ďal­šia myš­lien­ka, že si spra­ví­me aj kuchy­ňu. A tak sme sa pre­orien­to­va­li na mobil­nú kuchy­ňu s barom, nech teda máme všet­ko v jed­nom. Minu­lý rok v janu­ári sme zača­li sta­vať prí­ves a pred rokom v júni sme mali prvú akciu. Ten­to rok osla­vu­je­me naše prvé výro­čie.

Ako hod­no­tí­te začiat­ky váš­ho pod­ni­ka­nia? S čím ste sa muse­li popa­so­vať?

Samu­el: Naj­hor­šie boli úra­dy, muse­li sme ich obe­há­vať a vyba­vo­vať množ­stvo vecí, vlast­ne celá tá byrok­ra­cia oko­lo nám dala zabrať. Čo sa týka zabez­pe­če­nia food truc­ku, všet­ko sme si posta­vi­li sami, nema­li sme ani plán stav­by. Jedi­né čo sme mali bol náš nák­res na papie­ri.

Dari­na: Fir­my na výstav­bu náš­ho pro­jek­tu boli veľ­mi dra­hé, nema­li sme na ne bud­get. Veľa finan­cií sme minu­li, keď sme prvý rok cho­di­li z fes­ti­va­lu na fes­ti­val a tes­to­va­li, kto­rá akcia je pre nás ako výhod­ná. Zis­ťo­va­li sme nákla­dy, pre­daj, čo ľudia chcú, čo nech­cú a tam pad­lo dosť veľa z bud­ge­tu.

darina

Ako fun­gu­je ten­to netra­dič­ný kon­cept v pra­xi?

Dari­na: Zatiaľ zosta­vu­je­me tím ľudí, na kto­rých sa dá spo­ľa­hnúť, a kto­rí chcú pra­co­vať, pre­to­že všet­ko je na nás dvoch. Oba­ja sme štu­den­ti, pop­ri ško­le nemá­me veľa času. Ono je to tak, že ško­la brz­dí biz­nis a biz­nis brz­dí ško­lu. Ja som, naprí­klad, zabud­la ísť na skúš­ku. (smiech)

Nebá­li ste sa roz­be­hnúť BAR­sKDE ako štu­den­ti?

Samu­el: Ja som sa skôr bál, že keď nie teraz, tak potom kedy.

Aké služ­by ponú­ka­te?

Samu­el: Všet­ko a vša­de. Máme plne vyba­ve­nú kuchy­ňu, čo sa jed­la týka, vie­me zabez­pe­čiť čokoľ­vek. Čo sa týka baru, tak vie­me pri­pra­viť bar­man­skú šou.

Pokiaľ viem, ste jedi­ný bar na Slo­ven­sku, kto­rý nemá stá­lu adre­su. Vní­ma­jú to zákaz­ní­ci pozi­tív­ne, či nega­tív­ne?

Samu­el: S tým­to máme troš­ku prob­lém. Zákaz­ní­ci prí­du, sú spo­koj­ní, ale nie kaž­dý si všim­ne, že sme BAR­sKDE. Musí­me viac času veno­vať budo­va­niu iden­ti­ty a bran­din­gu.

Dari­na: Našou prvot­nou ide­ou bolo, že bude­me cho­diť po mes­te a odsta­vo­vať na rôz­nych mies­tach, pros­te bar­ske. Ale nie je to také jed­no­du­ché. Mes­to zatiaľ nie je otvo­re­né takým­to myš­lien­kam. Našu let­nú tera­su v Bra­ti­sla­ve na Michal­skej sme otvo­ri­li hlav­ne pre­to, že za nami cho­di­li ľudia a pýta­li sa: „Kde ste, kde vás náj­de­me, máte kamen­nú pre­vádz­ku?“

Samu­el: Našim ďal­ším kro­kom je otvo­riť si kamen­nú pre­vádz­ku. Je to nut­nosť, pre­to­že suro­vi­ny si pred­prip­ra­vu­je­me v reštau­rá­ciách zná­mych, a keby sme mali nie­čo vlast­né, bolo by to jed­no­duch­šie. A tak­tiež by sa vybu­do­va­la stá­la kli­en­te­la.

13575970_647789735369876_7571373545958237780_o

poboč­ka na Michal­skej 9 v Bra­ti­sla­ve

Kde vša­de ste už so svo­jím štvor­ko­lies­ko­vým barom boli? 

Samu­el: Boli sme v Ostra­ve, aj v Pra­he. Pieš­ťa­ny, Tren­čín – na fes­ti­va­loch Gra­pe, Poho­da. Boli sme na fes­ti­va­le Čer­ve­ník aj na rôz­nych vinob­ra­niach či stre­et foodo­vých akciách.

Máte neja­ký pamät­ný záži­tok s BAR­sKDE?

Dari­na: Je ich veľa, ale nedáv­no sa nám sta­lo, že sme šli z Pieš­ťan po diaľ­ni­ci, môj brat šofé­ro­val prí­ves a my sme šli autom pred ním. Zra­zu mi zavo­lal brat: „Horí prí­ves.“ Zľak­li sme sa, že čo sa deje, ale nako­niec to bol len poriad­ny defekt. Pneuma­ti­ka na fran­for­ce, dymi­la, hore­la, hasi­li sme. Dote­raz máme tú pamät­nú pneuma­ti­ku zará­mo­va­nú v skla­de.

Vaša ponu­ka zahŕňa rôz­ne špe­cia­li­ty ako pas­tra­mi ale­bo phil­ly che­e­se ste­ak? Čo si máme pod tými­to náz­va­mi pred­sta­viť? Čo robí váš pod­nik výni­moč­ným?

Samu­el: Phil­ly che­e­se ste­ak ešte len tes­tu­je­me, pre­to­že stá­le hľa­dá­me to, čo bude zau­jí­ma­vé pre ľudí. Pas­tra­mi, zahŕňa zvlášt­nu príp­ra­vu mäsa, ide o hovä­dzie mäso, kon­krét­ne hovä­dziu hruď, kto­rá je vyni­ka­jú­co vyzre­tá a potom nalo­že­ná po dobu troch týž­dňov do soli. Je to jed­lo, kto­ré pochá­dza z Rumun­ska a oko­lo dru­hej sve­to­vej voj­ny sa dosta­lo do New Yor­ku. My sa sna­ží­me pas­tra­mi pre­sa­diť na slo­ven­skom trhu. Mali sme v ponu­ke aj iné špe­cia­li­ty, kto­ré musí­me opäť vytiah­nuť. Naprí­klad, kača­cí wrap. Kača­cie mäso, kto­ré sa veľ­mi poma­ly pri­pra­vu­je, sme podá­va­li s lok­šou plne­nou domá­cou kapus­tou vo for­me wra­pu.

13450192_502659209931074_4876239694294727147_n (1)

pas­tra­mi

Pod­ľa čoho zosta­vu­je­te ponu­ku?

Dari­na: My sme BAR­sKDE a robí­me bars­čo. Čo nás ohú­ri, to dáme do ponu­ky. Nešpe­ci­fi­ku­je­me sa, sna­ží­me sa ponu­ku meniť, aby nás bavi­la aj príp­ra­va daných jedál. Tak­tiež, kama­rát mäsiar, kto­rý nám pri­pra­vu­je pas­tra­mi, nám pri­ná­ša inšpi­rá­cie a nové stre­et foodo­vé bom­by. Máme tiež zná­mych, čo nám poma­ha­jú v oblas­ti pív a vín, tak­že sa cho­dí­me radiť.

Odkiaľ berie­te suro­vi­ny, ak to nie je prí­liš taj­né?

Samu­el: Na Slo­ven­sku nie je taký chov, kto­rý by doká­zal záso­biť mäsom na pas­tra­mi jed­nu našu akciu. Dová­ža­me pre­to ame­ric­ké ale­bo aus­trál­ske hovä­dzie, čeľaď black angus. Ten je na Slo­ven­sku v malých obje­moch. Prob­lém je tiež, že my pra­cu­je­me len s hru­ďou a väč­ši­nou nám cho­va­te­lia chcú pre­dať celú kra­vu ale­bo býka. Zele­ni­nu máme regi­onál­nu a sna­ží­me sa pra­co­vať so sezón­nou zele­ni­nou. Máme tiež ori­gi­nál­ny kvás­ko­vý chlieb na pas­tra­mi, na čo sme hrdí. Mali sme prob­lém zohnať peká­ra, kto­rý by nám pie­kol taký­to chlieb, pre­to­že je to veľ­mi nároč­né. Na akcii sme ale dosta­li tip na peká­ra a ten pre nás pečie dlhý ovál­ny kvás­ko­vý chlieb, aby sme mali čo naj­me­nej odpa­du, keď­že hovä­dzie pas­tra­mi sa pri­pra­vu­je do dvoch plát­kov toh­to chle­ba.

Keď­že máte tera­su pod holým nebom, ako rie­ši­te veter­né a daž­di­vé dni?

Dari­na: Na Michal­skej bude tera­sa fun­go­vať do kon­ca sep­tem­bra. Je to gar­den bar, tak­že sme ovplyv­ne­ní poča­sím, ale stá­le dáme vedieť pro­stred­níc­tvom face­bo­oku či máme otvo­re­né ale­bo nie. Neus­tá­le však hľa­dá­me pries­to­ry, v rám­ci Bra­ti­sla­vy, kde by sme si moh­li otvo­riť kamen­nú pre­vádz­ku. Verím, že sa nám to poda­rí už túto zimu.

DSC_0004_20

Čo si mys­lí­te o slo­ven­skej gas­tro­nó­mii? 

Dari­na: My sme straš­ní hej­te­ri. Ja pra­cu­jem v gas­tro­nó­mii už dosť dlho a straš­ne si vší­mam veci. Pri­znám, že mám prob­lém sa ísť nie­kam najesť.

Samu­el: Ja mám prob­lém s tým, že všet­ky reštau­rá­cie sa zme­ni­li na menúč­ko­vé výdaj­ne. To sa nám vôbec nepá­či. Mám zlú skú­se­nosť aj so ser­vi­som a služ­ba­mi. Čaš­ní­ci si väč­ši­nou cho­dia len odstáť svo­ju sme­nu.

Dari­na: Mne sa páči­lo, že vo Fran­cúz­sku sa ľudia cho­di­li reál­ne najesť do reštau­rá­cie, bolo to síce drah­šie, ale kva­li­ta tých suro­vín a ser­vi­su bola úpl­ne inde, ako u nás.

Na trhu pri­bú­da­jú nezvy­čaj­né kon­cep­ty, útul­né kaviar­ne, štý­lo­vé bary. Je ešte stá­le mies­to pre nové aty­pic­ké pod­ni­ky? Bolo mies­to pre vás na trhu?

Samu­el: My sme si to mies­to našli, sna­ží­me sa už len zako­re­ňo­vať. Mys­lím, že trhu len pro­spie­va pri­bú­da­nie pod­ni­kov. Kaž­dý začne vymýš­ľať nie­čo navy­še a verím, že aj služ­by sa tým skva­lit­nia.

12998242_479381762258819_8730131223020703163_o

Vní­ma­te neja­kú kon­ku­ren­ciu?

Samu­el: Jas­né, máme veľa kon­ku­ren­cie, so stre­et food­mi sa roz­sy­pa­lo vre­ce. Ale našou naj­väč­šou kon­ku­ren­ci­ou sú ham­bur­ge­ry. My sme však úpl­ne iní, sna­ží­me sa pri­niesť nie­čo nové. Nech­ce­me byť xy-ty v pora­dí, kto­rí robia bur­gre. Naprí­klad, pas­tra­mi má výho­du v tom, že vidí­te štruk­tú­ru mäsa a môže­te vidieť, že je to ozaj kva­lit­né. Zákaz­ník tak vidí, čo je.

Akú for­mu rekla­my využí­va­te? Zare­gis­tro­va­la som vás naj­mä na face­bo­oku.

Samu­el: Na mar­ke­ting a rekla­mu nám neos­tá­va veľa času, keď­že my dva­ja cho­dí­me aj na všet­ky akcie. Na jed­nej stra­ne je to dob­ré, že cho­dí­me na akcie, pre­to­že sa roz­prá­va­me so zákaz­ník­mi a pra­cu­je­me s nimi, no na dru­hej stra­ne, nemá­me čas rie­šiť veci ako mar­ke­ting. Momen­tál­ne len tak okra­jo­vo roz­bie­ha­me strán­ku na face­bo­oku. Ja verím, že zatiaľ jedi­nú rekla­mu, kto­rú nám kto robí, sú zákaz­ní­ci. Fes­ti­val Poho­da bol hlav­ným štar­té­rom, ľudia si medzi sebou o nás hovo­ri­li a pri­chá­dza­li noví a noví zákaz­ní­ci. Obslú­ži­li sme oko­lo 2000 ľudí a spot­re­bo­va­li na pas­tra­mi cca 200 kg mäsa.

13645143_510533239143671_4887675079971285875_n

Kto je pre vás ide­ál­ny zákaz­ník?

Dari­na: Hlad­ný. Fajnš­me­ker a milov­ník mäsa.

Samu­el: Taký, kto­rý nás bude mať rád a bude o nás vedieť a sle­do­vať naše akti­vi­ty.

Služ­by sú na Slo­ven­sku čas­to kri­ti­zo­va­né čo robí­te pre­to, aby sa u vás zákaz­ník cítil prí­jem­ne?

Samu­el: My si robí­me na svo­je a to je tro­chu iný prí­stup k zákaz­ní­ko­vi, ako majú pla­te­ní bri­gád­ni­ci. Sna­ží­me sa robiť napl­no, komu­ni­ko­vať so zákaz­ník­mi, zaba­viť ich, kým čaka­jú v rade, vysvet­liť im čo je pas­tra­mi. Sna­ží­me sa k tomu viesť aj našich bri­gád­ni­kov, aby nasa­li to čo je v nás, aby to nebo­lo len o tom: „Čo si dáte?“ „Mhm.“ „5.50€.“

Na čom si vy dáte zále­žať? Čo je pre vás pri­ori­tou?

Dari­na: Aby sa člo­vek v rade nenu­dil. Teraz, keď sme boli na Poho­de, náš bar úpl­ne žil. Ľudia sa smia­li a bola super nála­da.

Samu­el: Sta­via­me na kva­li­te, tak­že pri­ori­tou je udr­žať si kva­li­tu.

13631384_649911775157672_3777085005894418776_n

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)