BAR­sKDE — pohyb­livý bar, ktorý pre­ces­to­val pol Slo­ven­ska a úspešne kon­ku­ruje ham­bur­ge­rom

Beatrix Rimarčíková / 25. júla 2016 / Rozhovory

Bojujú proti ham­bur­ge­rom tým, že ponú­kajú pas­trami. Pre­ces­to­vali už množ­stvo fes­ti­va­lov a nedávno si v Bra­ti­slave otvo­rili gar­den bar. Zoznámte sa s dvoma štu­dentmi, ktorí stoja za kon­cep­tom BAR­sKDE.

Názov BAR­sKDE treba brať doslova. BAR­sKDE je totižto pohyb­livý prí­ves, ktorý ponúka live cooking či bar­man­skú šou na šty­roch kole­sách. BAR­sKDE môžeš stret­núť na fes­ti­va­loch, street foodoch, ale môže prísť aj k tebe domov, na firemnú akciu či svadbu. V súčas­nosti má bar otvo­renú aj letnú terasu na Michal­skej 9 v Bra­ti­slave. O tomto ces­tu­jú­com kon­cepte som sa poroz­prá­vala s dvo­j­icou mla­dých štu­den­tov, Dari­nou Gub­ri­co­vou a Samu­e­lom Kli­ká­čom, ktorí si pro­stred­níc­tvom pre­vádz­ko­va­nia BAR­sKDE plnia svoj sen. Ako hej­teri slo­ven­skej gas­tro­nó­mie sa sna­žia pri­niesť kva­litné služby a chutné netra­dičné jedlo. Ponú­kajú pas­trami, kto­rým si chy­tili trh aj žalúdky svo­jich zákaz­ní­kov. Okrem iného sa pochvá­lili, že na toh­to­roč­nej Pohode obslú­žili cez 2000 ľudí a spot­re­bo­vali cca 200kg mäsa. Najb­liž­šie ich s pohyb­li­vým barom stret­nete na fes­ti­vale Grape.

Ako to bolo s barom BAR­sKDE – kde a ako vznikla myš­lienka tohto pohyb­li­vého kon­ceptu?

Darina: Nápad vzni­kol vo Fran­cúz­sku pred dvoma rokmi, keď sme boli na Erazme. Zo začiatku sme všetky naše myš­lienky zakres­ľo­vali, a keď sme sa potom vrá­tili na Slo­ven­sko, pove­dali sme si, že ideme do toho, vyskú­šame to. Náš sen sa pomaly stá­val rea­li­tou.

Samuel: Našim snom bolo mať pod­nik, nejaký bar pri jazere alebo také niečo. Ja som sa však stále zamýš­ľal nad nie­čím mobil­ným, aby to mohlo cho­diť na akcie. Tak sme si pove­dali, že si posta­víme mobilný bar. Potom prišla ďal­šia myš­lienka, že si spra­víme aj kuchyňu. A tak sme sa pre­orien­to­vali na mobilnú kuchyňu s barom, nech teda máme všetko v jed­nom. Minulý rok v janu­ári sme začali sta­vať prí­ves a pred rokom v júni sme mali prvú akciu. Tento rok osla­vu­jeme naše prvé výro­čie.

Ako hod­no­títe začiatky vášho pod­ni­ka­nia? S čím ste sa museli popa­so­vať?

Samuel: Naj­hor­šie boli úrady, museli sme ich obe­há­vať a vyba­vo­vať množ­stvo vecí, vlastne celá tá byrok­ra­cia okolo nám dala zabrať. Čo sa týka zabez­pe­če­nia food trucku, všetko sme si posta­vili sami, nemali sme ani plán stavby. Jediné čo sme mali bol náš nák­res na papieri.

Darina: Firmy na výstavbu nášho pro­jektu boli veľmi drahé, nemali sme na ne bud­get. Veľa finan­cií sme minuli, keď sme prvý rok cho­dili z fes­ti­valu na fes­ti­val a tes­to­vali, ktorá akcia je pre nás ako výhodná. Zis­ťo­vali sme náklady, pre­daj, čo ľudia chcú, čo nechcú a tam padlo dosť veľa z bud­getu.

darina

Ako fun­guje tento netra­dičný kon­cept v praxi?

Darina: Zatiaľ zosta­vu­jeme tím ľudí, na kto­rých sa dá spo­ľa­hnúť, a ktorí chcú pra­co­vať, pre­tože všetko je na nás dvoch. Obaja sme štu­denti, popri škole nemáme veľa času. Ono je to tak, že škola brzdí biz­nis a biz­nis brzdí školu. Ja som, naprí­klad, zabudla ísť na skúšku. (smiech)

Nebáli ste sa roz­be­hnúť BAR­sKDE ako štu­denti?

Samuel: Ja som sa skôr bál, že keď nie teraz, tak potom kedy.

Aké služby ponú­kate?

Samuel: Všetko a všade. Máme plne vyba­venú kuchyňu, čo sa jedla týka, vieme zabez­pe­čiť čokoľ­vek. Čo sa týka baru, tak vieme pri­pra­viť bar­man­skú šou.

Pokiaľ viem, ste jediný bar na Slo­ven­sku, ktorý nemá stálu adresu. Vní­majú to zákaz­níci pozi­tívne, či nega­tívne?

Samuel: S týmto máme trošku prob­lém. Zákaz­níci prídu, sú spo­kojní, ale nie každý si všimne, že sme BAR­sKDE. Musíme viac času veno­vať budo­va­niu iden­tity a bran­dingu.

Darina: Našou prvot­nou ideou bolo, že budeme cho­diť po meste a odsta­vo­vať na rôz­nych mies­tach, proste bar­ske. Ale nie je to také jed­no­du­ché. Mesto zatiaľ nie je otvo­rené takýmto myš­lien­kam. Našu letnú terasu v Bra­ti­slave na Michal­skej sme otvo­rili hlavne preto, že za nami cho­dili ľudia a pýtali sa: „Kde ste, kde vás náj­deme, máte kamennú pre­vádzku?“

Samuel: Našim ďal­ším kro­kom je otvo­riť si kamennú pre­vádzku. Je to nut­nosť, pre­tože suro­viny si pred­prip­ra­vu­jeme v reštau­rá­ciách zná­mych, a keby sme mali niečo vlastné, bolo by to jed­no­duch­šie. A tak­tiež by sa vybu­do­vala stála kli­en­tela.

13575970_647789735369876_7571373545958237780_o

pobočka na Michal­skej 9 v Bra­ti­slave

Kde všade ste už so svo­jím štvor­ko­lies­ko­vým barom boli? 

Samuel: Boli sme v Ostrave, aj v Prahe. Pieš­ťany, Tren­čín – na fes­ti­va­loch Grape, Pohoda. Boli sme na fes­ti­vale Čer­ve­ník aj na rôz­nych vinob­ra­niach či street foodo­vých akciách.

Máte nejaký pamätný záži­tok s BAR­sKDE?

Darina: Je ich veľa, ale nedávno sa nám stalo, že sme šli z Pieš­ťan po diaľ­nici, môj brat šofé­ro­val prí­ves a my sme šli autom pred ním. Zrazu mi zavo­lal brat: „Horí prí­ves.“ Zľakli sme sa, že čo sa deje, ale nako­niec to bol len poriadny defekt. Pneuma­tika na fran­force, dymila, horela, hasili sme. Dote­raz máme tú pamätnú pneuma­tiku zará­mo­vanú v sklade.

Vaša ponuka zahŕňa rôzne špe­cia­lity ako pas­trami alebo philly che­ese steak? Čo si máme pod týmito náz­vami pred­sta­viť? Čo robí váš pod­nik výni­moč­ným?

Samuel: Philly che­ese steak ešte len tes­tu­jeme, pre­tože stále hľa­dáme to, čo bude zau­jí­mavé pre ľudí. Pas­trami, zahŕňa zvláštnu príp­ravu mäsa, ide o hovä­dzie mäso, kon­krétne hovä­dziu hruď, ktorá je vyni­ka­júco vyzretá a potom nalo­žená po dobu troch týž­dňov do soli. Je to jedlo, ktoré pochá­dza z Rumun­ska a okolo dru­hej sve­to­vej vojny sa dostalo do New Yorku. My sa sna­žíme pas­trami pre­sa­diť na slo­ven­skom trhu. Mali sme v ponuke aj iné špe­cia­lity, ktoré musíme opäť vytiah­nuť. Naprí­klad, kačací wrap. Kača­cie mäso, ktoré sa veľmi pomaly pri­pra­vuje, sme podá­vali s lok­šou plne­nou domá­cou kapus­tou vo forme wrapu.

13450192_502659209931074_4876239694294727147_n (1)

pas­trami

Podľa čoho zosta­vu­jete ponuku?

Darina: My sme BAR­sKDE a robíme barsčo. Čo nás ohúri, to dáme do ponuky. Nešpe­ci­fi­ku­jeme sa, sna­žíme sa ponuku meniť, aby nás bavila aj príp­rava daných jedál. Tak­tiež, kama­rát mäsiar, ktorý nám pri­pra­vuje pas­trami, nám pri­náša inšpi­rá­cie a nové street foodové bomby. Máme tiež zná­mych, čo nám poma­hajú v oblasti pív a vín, takže sa cho­díme radiť.

Odkiaľ beriete suro­viny, ak to nie je prí­liš tajné?

Samuel: Na Slo­ven­sku nie je taký chov, ktorý by doká­zal záso­biť mäsom na pas­trami jednu našu akciu. Dová­žame preto ame­rické alebo aus­trál­ske hovä­dzie, čeľaď black angus. Ten je na Slo­ven­sku v malých obje­moch. Prob­lém je tiež, že my pra­cu­jeme len s hru­ďou a väč­ši­nou nám cho­va­te­lia chcú pre­dať celú kravu alebo býka. Zele­ninu máme regi­onálnu a sna­žíme sa pra­co­vať so sezón­nou zele­ni­nou. Máme tiež ori­gi­nálny kvás­kový chlieb na pas­trami, na čo sme hrdí. Mali sme prob­lém zohnať pekára, ktorý by nám pie­kol takýto chlieb, pre­tože je to veľmi náročné. Na akcii sme ale dostali tip na pekára a ten pre nás pečie dlhý oválny kvás­kový chlieb, aby sme mali čo naj­me­nej odpadu, keďže hovä­dzie pas­trami sa pri­pra­vuje do dvoch plát­kov tohto chleba.

Keďže máte terasu pod holým nebom, ako rie­šite veterné a daž­divé dni?

Darina: Na Michal­skej bude terasa fun­go­vať do konca sep­tem­bra. Je to gar­den bar, takže sme ovplyv­není poča­sím, ale stále dáme vedieť pro­stred­níc­tvom face­bo­oku či máme otvo­rené alebo nie. Neus­tále však hľa­dáme pries­tory, v rámci Bra­ti­slavy, kde by sme si mohli otvo­riť kamennú pre­vádzku. Verím, že sa nám to podarí už túto zimu.

DSC_0004_20

Čo si mys­líte o slo­ven­skej gas­tro­nó­mii? 

Darina: My sme strašní hej­teri. Ja pra­cu­jem v gas­tro­nó­mii už dosť dlho a strašne si vší­mam veci. Pri­znám, že mám prob­lém sa ísť nie­kam najesť.

Samuel: Ja mám prob­lém s tým, že všetky reštau­rá­cie sa zme­nili na menúč­kové výdajne. To sa nám vôbec nepáči. Mám zlú skú­se­nosť aj so ser­vi­som a služ­bami. Čaš­níci si väč­ši­nou cho­dia len odstáť svoju smenu.

Darina: Mne sa páčilo, že vo Fran­cúz­sku sa ľudia cho­dili reálne najesť do reštau­rá­cie, bolo to síce drah­šie, ale kva­lita tých suro­vín a ser­visu bola úplne inde, ako u nás.

Na trhu pri­bú­dajú nezvy­čajné kon­cepty, útulné kaviarne, štý­lové bary. Je ešte stále miesto pre nové aty­pické pod­niky? Bolo miesto pre vás na trhu?

Samuel: My sme si to miesto našli, sna­žíme sa už len zako­re­ňo­vať. Mys­lím, že trhu len pro­spieva pri­bú­da­nie pod­ni­kov. Každý začne vymýš­ľať niečo navyše a verím, že aj služby sa tým skva­lit­nia.

12998242_479381762258819_8730131223020703163_o

Vní­mate nejakú kon­ku­ren­ciu?

Samuel: Jasné, máme veľa kon­ku­ren­cie, so street foodmi sa roz­sy­palo vrece. Ale našou naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou sú ham­bur­gery. My sme však úplne iní, sna­žíme sa pri­niesť niečo nové. Nech­ceme byť xy-ty v poradí, ktorí robia bur­gre. Naprí­klad, pas­trami má výhodu v tom, že vidíte štruk­túru mäsa a môžete vidieť, že je to ozaj kva­litné. Zákaz­ník tak vidí, čo je.

Akú formu reklamy využí­vate? Zare­gis­tro­vala som vás najmä na face­bo­oku.

Samuel: Na mar­ke­ting a reklamu nám neos­táva veľa času, keďže my dvaja cho­díme aj na všetky akcie. Na jed­nej strane je to dobré, že cho­díme na akcie, pre­tože sa roz­prá­vame so zákaz­níkmi a pra­cu­jeme s nimi, no na dru­hej strane, nemáme čas rie­šiť veci ako mar­ke­ting. Momen­tálne len tak okra­jovo roz­bie­hame stránku na face­bo­oku. Ja verím, že zatiaľ jedinú reklamu, ktorú nám kto robí, sú zákaz­níci. Fes­ti­val Pohoda bol hlav­ným štar­té­rom, ľudia si medzi sebou o nás hovo­rili a pri­chá­dzali noví a noví zákaz­níci. Obslú­žili sme okolo 2000 ľudí a spot­re­bo­vali na pas­trami cca 200 kg mäsa.

13645143_510533239143671_4887675079971285875_n

Kto je pre vás ide­álny zákaz­ník?

Darina: Hladný. Fajnš­me­ker a milov­ník mäsa.

Samuel: Taký, ktorý nás bude mať rád a bude o nás vedieť a sle­do­vať naše akti­vity.

Služby sú na Slo­ven­sku často kri­ti­zo­vané čo robíte preto, aby sa u vás zákaz­ník cítil prí­jemne?

Samuel: My si robíme na svoje a to je tro­chu iný prí­stup k zákaz­ní­kovi, ako majú pla­tení bri­gád­nici. Sna­žíme sa robiť naplno, komu­ni­ko­vať so zákaz­níkmi, zaba­viť ich, kým čakajú v rade, vysvet­liť im čo je pas­trami. Sna­žíme sa k tomu viesť aj našich bri­gád­ni­kov, aby nasali to čo je v nás, aby to nebolo len o tom: „Čo si dáte?“ „Mhm.“ „5.50€.“

Na čom si vy dáte zále­žať? Čo je pre vás pri­ori­tou?

Darina: Aby sa člo­vek v rade nenu­dil. Teraz, keď sme boli na Pohode, náš bar úplne žil. Ľudia sa smiali a bola super nálada.

Samuel: Sta­viame na kva­lite, takže pri­ori­tou je udr­žať si kva­litu.

13631384_649911775157672_3777085005894418776_n

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)