Báť sa, že ti nie­kto ukrad­ne nápad, je len výho­vor­ka

Sebastian Mach / 28. mája 2016 / Business

Vždy keď mi povieš, že chys­táš roz­be­hnúť nový star­tup, no nemô­žeš mi pove­dať aký, pomys­lím si tie­to veci.

Pár dôvo­dov, pre­čo sa nemu­síš báť, že ti ten tvoj revo­luč­ný nápad nie­kto ukrad­ne.

1. Pre­to­že je to všet­kým fuk. Na tom nápa­de v sku­toč­nos­ti zále­ží hlav­ne tebe a prá­ve pre­to ty máš naj­väč­šiu šan­cu na jeho rea­li­zá­ciu.

2. Pre­to­že nápad je 1% a pre­ve­de­nie 99%. Nápad má kaž­dý, pre­čo by potre­bo­va­li ten tvoj?

3. Pre­to­že rov­na­ký nápad pod vede­ním roz­diel­nych ľudí vedie k úpl­ne roz­diel­nym biz­ni­som. Nápad môžeš pre­zra­diť, víziu nemu­síš.

4. Pre­to­že revo­luč­né nápa­dy, kto­ré by mi vyra­zi­li dych, už jed­no­du­cho neexis­tu­jú a tak­mer nik nevie, čo sa chy­tí.

5. Pre­to­že tie najús­peš­nej­šie fir­my uspe­li s totál­ne jed­no­du­chým nápa­dom, len doko­na­le pre­ve­de­ným.

6. Pre­to­že ak si mys­líš, že Uber a Airb­nb boli prví svoj­ho dru­hu, mýliš sa. Tisí­ce pred nimi zly­ha­li s tým istým nápa­dom.

7. Pre­to­že sa nesú­stre­díš na prá­cu, ale na kecy. Začni na nápa­de makať a budeš vedieť že aj keby nie­kto začne pra­co­vať na podob­nom nápa­de, nedo­beh­ne ťa.

8. Pre­to­že ty odpo­ve­de nepoz­náš, to trh. Choď von, staň sa exper­tom, networ­kuj a zbie­raj feed­back.

9. Pre­to­že sa nech­ceš dostať na ten­to štýl pre­mýš­ľa­nia, sú iné veci, kto­ré by si mal rie­šiť.

Tak­že teraz by si sa mal pus­tiť do prá­ce.

Zdroj: David Ams, medium.com, zdroj foto­gra­fií: giphy.com

Pridať komentár (0)