Báť sa, že ti nie­kto ukradne nápad, je len výho­vorka

Sebastian Mach / 28. mája 2016 / Business

Vždy keď mi povieš, že chys­táš roz­be­hnúť nový star­tup, no nemô­žeš mi pove­dať aký, pomys­lím si tieto veci.

Pár dôvo­dov, prečo sa nemu­síš báť, že ti ten tvoj revo­lučný nápad nie­kto ukradne.

1. Pre­tože je to všet­kým fuk. Na tom nápade v sku­toč­nosti záleží hlavne tebe a práve preto ty máš naj­väč­šiu šancu na jeho rea­li­zá­ciu.

2. Pre­tože nápad je 1% a pre­ve­de­nie 99%. Nápad má každý, prečo by potre­bo­vali ten tvoj?

3. Pre­tože rov­naký nápad pod vede­ním roz­diel­nych ľudí vedie k úplne roz­diel­nym biz­ni­som. Nápad môžeš pre­zra­diť, víziu nemu­síš.

4. Pre­tože revo­lučné nápady, ktoré by mi vyra­zili dych, už jed­no­du­cho neexis­tujú a tak­mer nik nevie, čo sa chytí.

5. Pre­tože tie najús­peš­nej­šie firmy uspeli s totálne jed­no­du­chým nápa­dom, len doko­nale pre­ve­de­ným.

6. Pre­tože ak si mys­líš, že Uber a Airbnb boli prví svojho druhu, mýliš sa. Tisíce pred nimi zly­hali s tým istým nápa­dom.

7. Pre­tože sa nesú­stre­díš na prácu, ale na kecy. Začni na nápade makať a budeš vedieť že aj keby nie­kto začne pra­co­vať na podob­nom nápade, nedo­behne ťa.

8. Pre­tože ty odpo­vede nepoz­náš, to trh. Choď von, staň sa exper­tom, networ­kuj a zbie­raj feed­back.

9. Pre­tože sa nech­ceš dostať na tento štýl pre­mýš­ľa­nia, sú iné veci, ktoré by si mal rie­šiť.

Takže teraz by si sa mal pus­tiť do práce.

Zdroj: David Ams, medium.com, zdroj foto­gra­fií: giphy.com

Pridať komentár (0)