Bat­man, Lenin aj Kim Čong-Un sú na Lin­ke­dIn. A čo ty?

Frantíšek Borsík / 14. januára 2015 / Zaujímavosti

Sociálnu sieť pro­fe­si­oná­lov Lin­ke­dIn určite pozná veľa z vás a nie­ktorí tam máte aj svoj vlastný pro­fil. My sme si však pre vás pri­pra­vili zoznam pro­fi­lov, ktoré by ste na Lin­ke­dIn určite neča­kali :).

Pre tých čo neve­dia o Lin­ke­dIn nič, týchto 120 šta­tis­tík od DMR pomôže sa tro­chu zorien­to­vať. Naprí­klad: 
- jedna sa o naj­väč­šiu sociálnu sieť pre pre­fe­si­oná­lov, s viac ako 332 mili­onami pro­fi­lov, momen­tálne ras­tie tem­pom 2 nový uži­va­te­lia za sekundu.
- 40% uží­va­te­ľov sa pri­hlási každý deň.
- done­dávna bol Lin­ke­dIn v Čine blo­ko­vaný, a miestni pro­fíci pou­ží­vali napr. také UShi, ZhiHu ale ako kon­ku­ren­cia sa bralo i Tianji alebo Wei­bao.
- vo feb­ru­ári 2014 Lin­ke­dIn konečne vstú­pil aj do Činy.

A tak ďalej. No dnes chcem hovo­riť ule­te­ných pro­fi­loch, na ktoré som na tejto sieti nara­zil.

Zači­name vo svete komi­xov. Dámy a páni, Bruce Wayne, alias Bat­man.
Kla­sika. Štu­do­val právo na Yale, a chráni mesto Got­ham pred Žolí­kom a Baneom. Samoz­rej­mos­ťou je, od roku 1915 vlastní Wayne Enter­pri­ses. Uvá­dza si iba 2 “skilly” — bitie ľudí, a zís­ka­va­nie peňazí :-) Ale sociálny pries­tor by nebol tým čim je, keby sa neob­ja­vil aj Bat­man číslo 2. Mojím favo­ri­tom je ale i tak ten prvý.
Nikoho neprek­vapí, že na Lin­ke­dIn si svoj pro­fil vytvo­rili aj Sim­pso­novci.
Ako prvý sa pred­staví Homer. Jeho kari­éru všetci poznáme — pra­cuje ako bez­peč­nostný inšpek­tor v jad­ro­vej elek­trárni v Spring­fielde. Prek­va­pivo sa však nepo­chvá­lil svo­jou lás­kou k šiš­kám a pivu.
Jeho šéf, pán Burns, tu je samoz­rejme tiež. Podobne ako pán Bat­man, aj on štu­do­val na Yale, no na roz­diel od nášho neto­piera, vedu a fyziku. Okrem jad­ro­vej elek­trárne v Spring­fielde vlastní vraj ešte ďal­šie 2 firmy. Prek­va­pe­ním nie je ani jeho dátum naro­de­nia, 1.apríl.
Kapi­tán Kirk nemôže chý­bať! Veď je to najm­ladší kapi­tán, ktorý velil USS Enter­prise!
Jasné je aj to, že štu­do­val na Aka­dé­mii Hviezd­nej Flo­tily a do dneš­ného dňa slúži ako kapi­tán Fede­rá­cie Pla­nét. Star Trek pozná dúfam každá aj každý.
Načali sme sci-fi, a tak pri­chá­dza na rad Obi-Wan Kenobi. No je veľmi skromný a tajomný, tak nám pre­zradí iba to, čo už všetci fanú­ši­ko­via Star Wars dávno dobre vedia. Je “vyso­kým” gene­rá­lom Jedi.
Rov­nako nez­dieľ­nym je i Admi­ral Ack­bar. Pre­zra­dil iba, že vedieť rebe­lov ako ich hlavný veli­teľ, a podľa vlast­ných slov štu­do­val v oce­náne .-)
Áno, John McC­lane zo série Smr­tnostná pasca ešte stále žije! Naro­dil sa síce ešte v roku 1955, no v Poli­caj­nom ria­di­teľ­stve mesta New York slúži do dnes, úcti­hod­ných 38 rokov a jeden mesiac. Kam sa hrabú všetci tí rádoby poli­cajti s ich pred­čas­nými dôchod­kami, však? :D
No taká Dae­ne­rys Tar­ga­ryen, tak to je iná káva. Slečna je zdieľna až-až! Že kto? Predsa cha­rak­ter z The Game of Thro­nes. Okrem “frá­niny” hovorí i dra­čím jazy­kom, a medzi jej top “skilly” patrí jazda na koni, vystu­po­va­nie na verej­nosti, zvláda i dra­kov (to asi nikoho neprek­vapí) a vyzná sa aj v medzi­ná­rod­ných vzťa­hoch. No proste, šikovná blon­dínka. 
Nechýba ani Saul Good­man, pán práv­nik z Bre­a­king Bad. Jeho pred­nos­ťou je, že dokáže spra­viť legál­nym úplne všetko. Mimo svo­jej práv­nic­kej praxe sa ešte baví rekla­mou.
Mojím favo­ri­tom je Jason Borne. Je pocho­pi­teľné, že je nez­dieľny a vôbec nám to nevadí, pre­tože tento týpek nám kryje chr­bát už viac ako 16 rokov, a my sme vďačný je čle­nom ope­rá­cia Čierna Šipka. Viem, nie je to ope­rá­cia Iracká “Slo­boda”, ale i tak…kus práce za Jaso­nom. 
“Učiť sa, učiť sa, učiť sa!” Tak vra­vel Vla­di­mír Iľjič Lenin. Tak určite, aj jeho náj­dete na Lin­ke­dIn. Keby sme Vladka počú­vali, asi by sme boli dnes nie­kde inde, ako sme. Ale keby bolo keby, boli by sme v nebi. Zaujme, že okrem mar­xismu ho fas­ci­no­vali aj cudzie jazyky.
Ďalší člen tiež patrí do par­tie zlo­du­chov. Volal sa Albert Speer, bol archi­tek­tom, a bohu­žiaľ tiež čle­nom nemec­kej voj­no­vej maši­né­rie za 2.svetovej vojny. Ako jeden z mála počas Norim­ber­ských pro­ce­sov pri­jal plnú zod­po­ved­nosť za svoje činy a nevy­ho­vá­ral sa. Na Lin­ke­dIn tvrdí, že má rád “Urban Design” :-)
Slo­duchmi pokra­ču­jeme, a pri­dáme Usamu Bin Ládina. Je ho top skill je jed­no­značne “Demo­lá­cia”. 
Za posled­ným zlo­du­chom pole­tíme do Sever­nej Kórey. Áno, je to on, Kim Čong Un.
Píše, že štu­do­val vo Švaj­čiar­sku, nemá rád pavúky, a pred odcho­dom do postele si dopraje pohár kakaa.
A čo vy a vaše obľú­bené crazy pro­fili na Lin­ke­dIn? Podeľte sa s osta­nými v dis­ku­sii. Samoz­rejme, nevá­hajte tieto pro­fily nahlá­siť ak chcete, i ja som tak už v nie­kto­rých prí­pa­doch uro­bil. Prek­va­pivo ale, Lin­ke­dIn s tým nič nero­bím, lebo nie­ktoré pro­fily regis­tru­jem už pekný pár rokov.
Pridať komentár (0)