Bat­man, Lenin aj Kim Čong-Un sú na Lin­ke­dIn. A čo ty?

Frantíšek Borsík / 14. januára 2015 / Zaujímavosti

Sociál­nu sieť pro­fe­si­oná­lov Lin­ke­dIn urči­te pozná veľa z vás a nie­kto­rí tam máte aj svoj vlast­ný pro­fil. My sme si však pre vás pri­pra­vi­li zoznam pro­fi­lov, kto­ré by ste na Lin­ke­dIn urči­te neča­ka­li :).

Pre tých čo neve­dia o Lin­ke­dIn nič, tých­to 120 šta­tis­tík od DMR pomô­že sa tro­chu zorien­to­vať. Naprí­klad: 
- jed­na sa o naj­väč­šiu sociál­nu sieť pre pre­fe­si­oná­lov, s viac ako 332 mili­ona­mi pro­fi­lov, momen­tál­ne ras­tie tem­pom 2 nový uži­va­te­lia za sekun­du.
- 40% uží­va­te­ľov sa pri­hlá­si kaž­dý deň.
- done­dáv­na bol Lin­ke­dIn v Čine blo­ko­va­ný, a miest­ni pro­fí­ci pou­ží­va­li napr. také UShi, Zhi­Hu ale ako kon­ku­ren­cia sa bra­lo i Tian­ji ale­bo Wei­bao.
- vo feb­ru­ári 2014 Lin­ke­dIn koneč­ne vstú­pil aj do Činy.

A tak ďalej. No dnes chcem hovo­riť ule­te­ných pro­fi­loch, na kto­ré som na tej­to sie­ti nara­zil.

Zači­na­me vo sve­te komi­xov. Dámy a páni, Bru­ce Way­ne, alias Bat­man.
Kla­si­ka. Štu­do­val prá­vo na Yale, a chrá­ni mes­to Got­ham pred Žolí­kom a Bane­om. Samoz­rej­mos­ťou je, od roku 1915 vlast­ní Way­ne Enter­pri­ses. Uvá­dza si iba 2 “skil­ly” — bitie ľudí, a zís­ka­va­nie peňa­zí :-) Ale sociál­ny pries­tor by nebol tým čim je, keby sa neob­ja­vil aj Bat­man čís­lo 2. Mojím favo­ri­tom je ale i tak ten prvý.
Niko­ho neprek­va­pí, že na Lin­ke­dIn si svoj pro­fil vytvo­ri­li aj Sim­pso­nov­ci.
Ako prvý sa pred­sta­ví Homer. Jeho kari­é­ru všet­ci pozná­me — pra­cu­je ako bez­peč­nost­ný inšpek­tor v jad­ro­vej elek­trár­ni v Spring­fiel­de. Prek­va­pi­vo sa však nepo­chvá­lil svo­jou lás­kou k šiš­kám a pivu.
Jeho šéf, pán Burns, tu je samoz­rej­me tiež. Podob­ne ako pán Bat­man, aj on štu­do­val na Yale, no na roz­diel od náš­ho neto­pie­ra, vedu a fyzi­ku. Okrem jad­ro­vej elek­trár­ne v Spring­fiel­de vlast­ní vraj ešte ďal­šie 2 fir­my. Prek­va­pe­ním nie je ani jeho dátum naro­de­nia, 1.apríl.
Kapi­tán Kirk nemô­že chý­bať! Veď je to najm­lad­ší kapi­tán, kto­rý velil USS Enter­pri­se!
Jas­né je aj to, že štu­do­val na Aka­dé­mii Hviezd­nej Flo­ti­ly a do dneš­né­ho dňa slú­ži ako kapi­tán Fede­rá­cie Pla­nét. Star Trek pozná dúfam kaž­dá aj kaž­dý.
Nača­li sme sci-fi, a tak pri­chá­dza na rad Obi-Wan Keno­bi. No je veľ­mi skrom­ný a tajom­ný, tak nám pre­zra­dí iba to, čo už všet­ci fanú­ši­ko­via Star Wars dáv­no dob­re vedia. Je “vyso­kým” gene­rá­lom Jedi.
Rov­na­ko nez­dieľ­nym je i Admi­ral Ack­bar. Pre­zra­dil iba, že vedieť rebe­lov ako ich hlav­ný veli­teľ, a pod­ľa vlast­ných slov štu­do­val v oce­ná­ne .-)
Áno, John McC­la­ne zo série Smr­tnost­ná pas­ca ešte stá­le žije! Naro­dil sa síce ešte v roku 1955, no v Poli­caj­nom ria­di­teľ­stve mes­ta New York slú­ži do dnes, úcti­hod­ných 38 rokov a jeden mesiac. Kam sa hra­bú všet­ci tí rádo­by poli­caj­ti s ich pred­čas­ný­mi dôchod­ka­mi, však? :D
No taká Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en, tak to je iná káva. Sleč­na je zdieľ­na až-až! Že kto? Pred­sa cha­rak­ter z The Game of Thro­nes. Okrem “frá­ni­ny” hovo­rí i dra­čím jazy­kom, a medzi jej top “skil­ly” pat­rí jaz­da na koni, vystu­po­va­nie na verej­nos­ti, zvlá­da i dra­kov (to asi niko­ho neprek­va­pí) a vyzná sa aj v medzi­ná­rod­ných vzťa­hoch. No pros­te, šikov­ná blon­dín­ka. 
Nechý­ba ani Saul Good­man, pán práv­nik z Bre­a­king Bad. Jeho pred­nos­ťou je, že doká­že spra­viť legál­nym úpl­ne všet­ko. Mimo svo­jej práv­nic­kej pra­xe sa ešte baví rekla­mou.
Mojím favo­ri­tom je Jason Bor­ne. Je pocho­pi­teľ­né, že je nez­dieľ­ny a vôbec nám to neva­dí, pre­to­že ten­to týpek nám kry­je chr­bát už viac ako 16 rokov, a my sme vďač­ný je čle­nom ope­rá­cia Čier­na Šip­ka. Viem, nie je to ope­rá­cia Irac­ká “Slo­bo­da”, ale i tak…kus prá­ce za Jaso­nom. 
“Učiť sa, učiť sa, učiť sa!” Tak vra­vel Vla­di­mír Iľjič Lenin. Tak urči­te, aj jeho náj­de­te na Lin­ke­dIn. Keby sme Vlad­ka počú­va­li, asi by sme boli dnes nie­kde inde, ako sme. Ale keby bolo keby, boli by sme v nebi. Zauj­me, že okrem mar­xis­mu ho fas­ci­no­va­li aj cudzie jazy­ky.
Ďal­ší člen tiež pat­rí do par­tie zlo­du­chov. Volal sa Albert Spe­er, bol archi­tek­tom, a bohu­žiaľ tiež čle­nom nemec­kej voj­no­vej maši­né­rie za 2.svetovej voj­ny. Ako jeden z mála počas Norim­ber­ských pro­ce­sov pri­jal plnú zod­po­ved­nosť za svo­je činy a nevy­ho­vá­ral sa. Na Lin­ke­dIn tvr­dí, že má rád “Urban Design” :-)
Slo­duch­mi pokra­ču­je­me, a pri­dá­me Usa­mu Bin Ládi­na. Je ho top skill je jed­no­znač­ne “Demo­lá­cia”. 
Za posled­ným zlo­du­chom pole­tí­me do Sever­nej Kórey. Áno, je to on, Kim Čong Un.
Píše, že štu­do­val vo Švaj­čiar­sku, nemá rád pavú­ky, a pred odcho­dom do poste­le si dopra­je pohár kakaa.
A čo vy a vaše obľú­be­né cra­zy pro­fi­li na Lin­ke­dIn? Podeľ­te sa s osta­ný­mi v dis­ku­sii. Samoz­rej­me, nevá­haj­te tie­to pro­fi­ly nahlá­siť ak chce­te, i ja som tak už v nie­kto­rých prí­pa­doch uro­bil. Prek­va­pi­vo ale, Lin­ke­dIn s tým nič nero­bím, lebo nie­kto­ré pro­fi­ly regis­tru­jem už pek­ný pár rokov.
Pridať komentár (0)