be3D: “Hľa­dáme srd­cia­rov.”

Filip Mikschik / 20. februára 2015 / Tech a inovácie

Tomáš pra­cuje v be3D ako výrobný ria­di­teľ a bliž­šie nám pre­sta­vil tech­no­ló­giu 3D tla­čiarní.

Čo be3d robí?

V be3D sa venu­jeme vývoju a výrobe 3D tla­čiarní. V ponuke máme teraz dve tla­čiarne, ktoré sú určené pre širokú paletu využi­tia — od dizaj­né­rov až pre veľké prie­my­selné pod­niky. Našou víziou je robiť 3D tlač jed­no­duch­šiu a dostup­nej­šiu. Sme mladá česká firma a s vývo­jom tla­čiarní sme začali na konci roku 2012, ale už dnes expor­tu­jeme naše výrobky do sveta. A v tomto roku ešte výraz­nej­šie porastú, vďaka inves­to­rovi YSoft a európ­skym dotá­ciám roz­ší­rime výrobné kapa­city a posil­níme obchodný tím. Máte sa na čo tešiť.

Čo ponúka star­tup scéna štu­den­tom a ľuďom, ktorí začí­najú tak­po­ve­diac na zele­nej lúke?

Pri­rov­nal by som to k výberu medzi mod­rou a čer­ve­nou tab­let­kou vo filme Mat­rix. “Vez­meš si modrú pilulku, zosta­neš na nalaj­no­va­nie ceste väč­šiny vyso­koš­ko­lá­kov. Vez­meš si čer­venú pilulku, volíš drinu a nekon­čiaci prácu, ale pocho­píš, čo zna­mená FLOW”. Pre mňa teda práca v Strat-upe zna­me­nala vstup do krá­li­čej nory a oslo­bo­de­nie od kor­po­rát­nej sféry.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Ako pove­dal Char­les Bukov­ský: “Svet patrí tým, čo sa nepo­serú”. To ma núti pri­dať, vždy keď chcem voliť jed­no­du­chú cestu.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech be3d?

V malom tíme a v krát­kej dobe sme vyvi­nuli 3D tla­čia­reň DeeG­reen, zaviedli jej séri­ovú výrobu a vždy na ňu budeme hrdí. Super tlačí, skvele sa pre­dáva.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Pri­pra­vu­jeme teraz novú výrobnú halu za Pra­hou, čím významne zvý­šime výrobné kapa­city. 3D tlač bude zna­me­nať ďal­šiu prie­my­selnú revo­lú­ciu a my chceme stáť v prvých líniách.

Aké pro­dukty je možné s 3D tla­čiar­ňou vytla­čiť?

Nech­cem byť kon­krétny, pre­tože nie je dôle­žité, aké pro­dukty sa dajú teraz tla­čiť, je potreba vní­mať čo vďaka tejto tech­no­ló­gii doká­žeme za pár rokov. Môžu to byť minia­túrne polo­vo­diče, kom­plexné zaria­de­nia, alebo naprí­klad domy na Marse. Budúc­nosť je veľmi ružová.

Ako náročné je pre “laika” naučiť sa s 3D tla­čiar­ňou zaob­chá­dzať?

Nech­cem sa chvas­tať, ale s našimi tla­čiar­ňami to ide samo. Od začiatku vývoja mys­líme na to, že nemô­žeme vyrá­bať kom­pli­ko­vané zaria­de­nie, ktoré sa naučí ovlá­dať len hŕs­tka vyvo­le­ných. S nad­sádz­kou hovo­ríme, že obslu­ho­vať naše tla­čiarne je ako pra­co­vať s mik­ro­vln­kou. Avšak aj napriek veľmi jed­no­du­chému ovlá­da­niu sa naša kva­lita tlače v porov­naní s kon­ku­ren­ciou drží naozaj vysoko. Tro­cha chvály snáď neub­líži, ale naozaj, na poli 3D tlače sú zatiaľ veľké roz­diely.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Hľa­dáme ľudí, ktorí sa dokážu pre prácu naozaj nad­c­hnúť už ces­tou do práce a ces­tou z práce sa budú tešiť na ďalší deň. Hľa­dáme srd­cia­rov.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Nepo­nú­kame len 3D tla­čia­reň ako stroj, ale kom­plexné rie­še­nie pre 3D tlač. Máme vlastný ria­diaci soft­vér a ďal­šie veci. Chceme sofis­ti­ko­vané zaria­de­nie, ktoré je možné ovlá­dať veľmi intu­itívne — tla­čia­reň zapnete a vždy bude fun­go­vať :).

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Náš tím buduje zakla­da­teľ a CEO David Mik­las. Pre mňa vo výrob­nom tíme to sú jeho čle­no­via, ktorí musia mať podobnú víziu a nie­kto kto tomu cir­kusu udáva ten správny smer a komu môžu všetci veriť. Darí sa nám. Vo výrobe máme šikov­ných a mla­dých cha­la­nov, ktorí u nás dostali jednu z prvých pra­cov­ných prí­le­ži­tostí a pre firmu by sa vo výsledku rozk­rá­jali.

Ako vyzerá pra­covný deň v be3d?

Tak­mer žiadny deň v be3D nie je rov­naký a to je na nich pekné.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)