be3D: “Hľa­dá­me srd­cia­rov.”

Filip Mikschik / 20. februára 2015 / Tech a inovácie

Tomáš pra­cu­je v be3D ako výrob­ný ria­di­teľ a bliž­šie nám pre­sta­vil tech­no­ló­giu 3D tla­čiar­ní.

Čo be3d robí?

V be3D sa venu­je­me vývo­ju a výro­be 3D tla­čiar­ní. V ponu­ke máme teraz dve tla­čiar­ne, kto­ré sú urče­né pre širo­kú pale­tu využi­tia — od dizaj­né­rov až pre veľ­ké prie­my­sel­né pod­ni­ky. Našou vízi­ou je robiť 3D tlač jed­no­duch­šiu a dostup­nej­šiu. Sme mla­dá čes­ká fir­ma a s vývo­jom tla­čiar­ní sme zača­li na kon­ci roku 2012, ale už dnes expor­tu­je­me naše výrob­ky do sve­ta. A v tom­to roku ešte výraz­nej­šie poras­tú, vďa­ka inves­to­ro­vi YSoft a európ­skym dotá­ciám roz­ší­ri­me výrob­né kapa­ci­ty a posil­ní­me obchod­ný tím. Máte sa na čo tešiť.

Čo ponú­ka star­tup scé­na štu­den­tom a ľuďom, kto­rí začí­na­jú tak­po­ve­diac na zele­nej lúke?

Pri­rov­nal by som to k výbe­ru medzi mod­rou a čer­ve­nou tab­let­kou vo fil­me Mat­rix. “Vez­meš si mod­rú pilul­ku, zosta­neš na nalaj­no­va­nie ces­te väč­ši­ny vyso­koš­ko­lá­kov. Vez­meš si čer­ve­nú pilul­ku, volíš dri­nu a nekon­čia­ci prá­cu, ale pocho­píš, čo zna­me­ná FLOW”. Pre mňa teda prá­ca v Strat-upe zna­me­na­la vstup do krá­li­čej nory a oslo­bo­de­nie od kor­po­rát­nej sfé­ry.

Čo je tvo­ja inšpi­rá­cia?

Ako pove­dal Char­les Bukov­ský: “Svet pat­rí tým, čo sa nepo­se­rú”. To ma núti pri­dať, vždy keď chcem voliť jed­no­du­chú ces­tu.

Čo pova­žu­ješ za naj­väč­ší úspech be3d?

V malom tíme a v krát­kej dobe sme vyvi­nu­li 3D tla­čia­reň DeeG­re­en, zavied­li jej séri­ovú výro­bu a vždy na ňu bude­me hrdí. Super tla­čí, skve­le sa pre­dá­va.

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti?

Pri­pra­vu­je­me teraz novú výrob­nú halu za Pra­hou, čím význam­ne zvý­ši­me výrob­né kapa­ci­ty. 3D tlač bude zna­me­nať ďal­šiu prie­my­sel­nú revo­lú­ciu a my chce­me stáť v prvých líniách.

Aké pro­duk­ty je mož­né s 3D tla­čiar­ňou vytla­čiť?

Nech­cem byť kon­krét­ny, pre­to­že nie je dôle­ži­té, aké pro­duk­ty sa dajú teraz tla­čiť, je potre­ba vní­mať čo vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii doká­že­me za pár rokov. Môžu to byť minia­túr­ne polo­vo­di­če, kom­plex­né zaria­de­nia, ale­bo naprí­klad domy na Mar­se. Budúc­nosť je veľ­mi ružo­vá.

Ako nároč­né je pre “lai­ka” naučiť sa s 3D tla­čiar­ňou zaob­chá­dzať?

Nech­cem sa chvas­tať, ale s naši­mi tla­čiar­ňa­mi to ide samo. Od začiat­ku vývo­ja mys­lí­me na to, že nemô­že­me vyrá­bať kom­pli­ko­va­né zaria­de­nie, kto­ré sa naučí ovlá­dať len hŕs­tka vyvo­le­ných. S nad­sádz­kou hovo­rí­me, že obslu­ho­vať naše tla­čiar­ne je ako pra­co­vať s mik­ro­vln­kou. Avšak aj napriek veľ­mi jed­no­du­ché­mu ovlá­da­niu sa naša kva­li­ta tla­če v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou drží naozaj vyso­ko. Tro­cha chvá­ly snáď neub­lí­ži, ale naozaj, na poli 3D tla­če sú zatiaľ veľ­ké roz­die­ly.

Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?

Hľa­dá­me ľudí, kto­rí sa doká­žu pre prá­cu naozaj nad­c­hnúť už ces­tou do prá­ce a ces­tou z prá­ce sa budú tešiť na ďal­ší deň. Hľa­dá­me srd­cia­rov.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Nepo­nú­ka­me len 3D tla­čia­reň ako stroj, ale kom­plex­né rie­še­nie pre 3D tlač. Máme vlast­ný ria­dia­ci soft­vér a ďal­šie veci. Chce­me sofis­ti­ko­va­né zaria­de­nie, kto­ré je mož­né ovlá­dať veľ­mi intu­itív­ne — tla­čia­reň zapne­te a vždy bude fun­go­vať :).

Čo je pre vás pri budo­va­ní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Náš tím budu­je zakla­da­teľ a CEO David Mik­las. Pre mňa vo výrob­nom tíme to sú jeho čle­no­via, kto­rí musia mať podob­nú víziu a nie­kto kto tomu cir­ku­su udá­va ten správ­ny smer a komu môžu všet­ci veriť. Darí sa nám. Vo výro­be máme šikov­ných a mla­dých cha­la­nov, kto­rí u nás dosta­li jed­nu z prvých pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí a pre fir­mu by sa vo výsled­ku rozk­rá­ja­li.

Ako vyze­rá pra­cov­ný deň v be3d?

Tak­mer žiad­ny deň v be3D nie je rov­na­ký a to je na nich pek­né.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)