Bebop Dro­ne so 14 mega­pi­xe­lo­vým sní­ma­čom od fir­my Par­rot uzrie svet­lo sve­ta už budú­ci mesiac

Simona Babicová / 27. novembra 2014 / Tech a inovácie

Par­rot pred­ne­dáv­nom zní­žil cenu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel s vyso­kým roz­lí­še­ním. Fir­ma Bebop Dro­ne zasiah­ne obrov­ské množ­stvo obcho­dov s vyvo­lá­va­jú­cou cenou pri­bliž­ne 500 dolá­rov. Je to o pár sto­vák menej než Phan­tom Dro­ne od DJI, hoci bale­nie rov­na­ko kva­lit­nej kame­ry a nie­koľ­ko nových tri­kov sú súčas­ťou ovlá­da­nia pre smart­fó­ny ale­bo tab­le­ty.

Bebop je obrov­ským vylep­še­ním lac­nej­šej ver­zie AR Dro­ne, kto­rá pomá­ha­la čias­toč­ne dostať bez­pi­lot­né lie­tad­lá do pove­do­mia širo­kej verej­nos­ti. Takis­to, ako AR Dro­ne pred­tým , Par­rot vyba­vil tech­no­ló­giu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel kva­lit­ným vyba­ve­ním , avšak Par­rot doká­zal udr­žať níz­ku cenu a záro­veň aj bez­peč­né lie­ta­nie v inte­ri­é­roch.

V porov­na­ní s podob­ným DJI Phan­to­mom, Bepop obsa­hu­je veľ­mi podob­né mož­nos­ti letu. Spo­lu s drah­ším roz­ši­ro­va­čom sig­ná­lu ovlá­da­ča, Bepop ma pri­bliž­ne rov­na­ký dosah s limi­tom 2 kilo­met­rov. Toto bez­pi­lot­né lie­tad­lo je schop­né pre­ná­šať zachy­te­né video späť do smart­fó­nu, a pou­ží­va vsta­va­né GPS a dole sme­ru­jú­cu kame­ru, kto­rá pomá­ha udr­žať bez­pi­lot­né lie­tad­lo v sta­bil­nom lete vo veľ­kej výš­ke.

Bepop sa spo­lie­ha na soft­vé­ro­vú 3-oso­vú sta­bi­li­zá­ciu pre udr­ža­nie sta­bil­né­ho obra­zu bez ruše­nia. Par­rot vysvet­ľu­je, že ich sys­tém si vez­me sta­bil­nú časť obra­zu zo svo­jej 14MP kame­ry a odstrá­ni čas­ti na kra­ji kde je vidi­teľ­ný pohyb. Toto umož­ňu­je zaba­liť kame­ru do ten­ké­ho tela Bepo­pu namies­to toho aby visel zospo­du.

Par­rot takis­to vytvo­ril samos­tat­ný ovlá­dač pre Bepop, kto­rý roz­ši­ru­je dosah Bepo­pu od 200 m do 2 km a dovo­ľu­je pilo­to­vi vidieť výstup z kame­ry v AR oku­lia­roch ale­bo v Ocu­lus Rif­te. Ovlá­dač zosil­ňu­je wifi sig­nál pri­po­je­né­ho smart­fó­nu ale­bo tab­le­tu a pod­po­ru­je ovlá­da­nie ana­ló­go­vým joys­tic­kom pre pres­nej­šie ovlá­da­nie.

Ale táto extra zábav­ka pri­chá­dza s ove­ľa vyš­šou cenou. Bepop so Sky­Con­trol­le­rom sto­jí 900 dolá­rov. Obi­dve, štan­dard­ná edí­cia aj edí­cia so Sky­con­trol­le­rom prí­du na Best­buy a App­le Sto­re už v decem­bri za 500 ale­bo 900 dolá­rov pod­ľa edí­cie.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)