Bebop Drone so 14 mega­pi­xe­lo­vým sní­ma­čom od firmy Par­rot uzrie svetlo sveta už budúci mesiac

Simona Babicová / 27. novembra 2014 / Tech a inovácie

Par­rot pred­ne­dáv­nom zní­žil cenu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel s vyso­kým roz­lí­še­ním. Firma Bebop Drone zasiahne obrov­ské množ­stvo obcho­dov s vyvo­lá­va­jú­cou cenou pri­bližne 500 dolá­rov. Je to o pár sto­vák menej než Phan­tom Drone od DJI, hoci bale­nie rov­nako kva­lit­nej kamery a nie­koľko nových tri­kov sú súčas­ťou ovlá­da­nia pre smart­fóny alebo tab­lety.

Bebop je obrov­ským vylep­še­ním lac­nej­šej ver­zie AR Drone, ktorá pomá­hala čias­točne dostať bez­pi­lotné lie­tadlá do pove­do­mia širo­kej verej­nosti. Takisto, ako AR Drone pred­tým , Par­rot vyba­vil tech­no­ló­giu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel kva­lit­ným vyba­ve­ním , avšak Par­rot doká­zal udr­žať nízku cenu a záro­veň aj bez­pečné lie­ta­nie v inte­ri­é­roch.

V porov­naní s podob­ným DJI Phan­to­mom, Bepop obsa­huje veľmi podobné mož­nosti letu. Spolu s drah­ším roz­ši­ro­va­čom sig­nálu ovlá­dača, Bepop ma pri­bližne rov­naký dosah s limi­tom 2 kilo­met­rov. Toto bez­pi­lotné lie­tadlo je schopné pre­ná­šať zachy­tené video späť do smart­fónu, a pou­žíva vsta­vané GPS a dole sme­ru­júcu kameru, ktorá pomáha udr­žať bez­pi­lotné lie­tadlo v sta­bil­nom lete vo veľ­kej výške.

Bepop sa spo­lieha na soft­vé­rovú 3-osovú sta­bi­li­zá­ciu pre udr­ža­nie sta­bil­ného obrazu bez ruše­nia. Par­rot vysvet­ľuje, že ich sys­tém si vezme sta­bilnú časť obrazu zo svo­jej 14MP kamery a odstráni časti na kraji kde je vidi­teľný pohyb. Toto umož­ňuje zaba­liť kameru do ten­kého tela Bepopu namiesto toho aby visel zospodu.

Par­rot takisto vytvo­ril samos­tatný ovlá­dač pre Bepop, ktorý roz­ši­ruje dosah Bepopu od 200 m do 2 km a dovo­ľuje pilo­tovi vidieť výstup z kamery v AR oku­lia­roch alebo v Ocu­lus Rifte. Ovlá­dač zosil­ňuje wifi sig­nál pri­po­je­ného smart­fónu alebo tab­letu a pod­po­ruje ovlá­da­nie ana­ló­go­vým joys­tic­kom pre pres­nej­šie ovlá­da­nie.

Ale táto extra zábavka pri­chá­dza s oveľa vyš­šou cenou. Bepop so Sky­Con­trol­le­rom stojí 900 dolá­rov. Obi­dve, štan­dardná edí­cia aj edí­cia so Sky­con­trol­le­rom prídu na Best­buy a Apple Store už v decem­bri za 500 alebo 900 dolá­rov podľa edí­cie.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)